Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 116

Isigili sutta
Govor na planini Isigili


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, na planini Isigili – Ždrelu mudraca. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi." —  "Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, vidite li ovu Vebhāra planinu?“ [2] – „Da, poštovani gospodine.“

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vebhāra planinu. Monasi, vidite li ovu Paṇḍava planinu?“ – „Da, poštovani gospodine.“

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Paṇḍava planinu. Monasi, vidite li ovu Vepulla planinu?“ – „Da, poštovani gospodine.“

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vepulla planinu. Monasi, vidite li ovu Giđđhakuṭa planinu, Lešinarevu hrid?“ – „Da, poštovani gospodine.“

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Giđđhakuṭa planinu, Lešinarevu hrid. Monasi, vidite li ovu Isigili planinu, Ždrelo mudraca?“ – „Da, poštovani gospodine.“

3. „Nekada je postojalo isto ime, isti naziv za ovu Isigili planinu, Ždrelo mudraca. Jer je u davna vremena pet stotina paććekabuda [3] dugo živelo na ovoj planini, Ždrelu mudraca. Viđali su ih kako ulaze u tu planinu; kada bi ušli, nije ih više bilo moguće videti. Ljudi koji su to videli, govorili su: ’Mudraci upadoše u ždrelo planine’. [4] I zato je tako i nazvana, ’Ždrelo mudraca’. Nabrojaću vam, monasi, imena paććekabuda, saopštiću vam imena tih paććekabuda, podučiću vas imenima tih paććekabuda. Pažljivo slušajte i zapamtite ono što ću vam reći.“ – "Da, gospodine", odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

4. „Monasi, paććekabuda Ariṭṭha je dugo živeo na ovoj planini Isigili. Paććekabuda Upariṭṭha je dugo živeo na ovoj planini Isigili. Paććekabuda Tagarasikhin [5]… Yasassin… Sudassana… Piyadassin… Gandhāra… Piṇḍola… Upāsabha… Nītha… Tatha… Sutavā… Bhāvitatta je dugo živeo na ovoj planini Isigili.

5. Ova sveta bića, bez žudnji, oslobođeni patnje,
koji su svaki za sebe dostigli probuđenje –
počujte njihova imena, najvećih među ljudima,
što iz sebe iščupaše strelu [patnje].

Ariṭṭha, Upariṭṭha, Tagarasikhin, Yasassin,
Sudassana i Piyadassin probuđeni,
Gandhāra, Piṇḍola, Upāsabha takođe,
Nītha, Tatha, Sutavā i Bhāvitatta.

6. Sumbha, Subha, Methula i Aṭṭhama, [6]
zatim Assumegha, Anīgha, Sudāṭha –
i Hingū i Hinga, zaista moćni,
paććekabude se više ne preporađaju.

Dva mudraca po imenu Đāli i Aṭṭhaka,
onda Kosala probuđeni, pa Subāhu,
Upanemi, Nemi i Santaćitta
ispravni i istiniti, čisti i mudri.

Kāḷa, Upakāḷa, Viđita i Đita;
Anga, Panga i Gutiđđita takođe;
Passin pobedi vezanost, koren patnje;
Aparāđita savlada Mārinu moć.

Satthar, Pavattar, Sarabhanga, Lomahaṁsa,
Uććangamāya, Asita, Anāsava,
Manomaya i Bandhumant gordosti lišen,
Tadādhimutta besprekoran i blistav;

Ketumbarāga, Mātanga i Ariya,
zatim Aććuta, Aććutagāma, Byāmaka,
Sumangala, Dabbila, Supatiṭṭhita,
Asayha, Khemābhirata i Sorata,

Durannaya, Sangha i potom Uđđaya;
još jedan mudrac, Sayha, plemenitog cilja.
I još dvanaest između — Ānande, Nande i Upanande —
Bhāradvāđa u svome poslednjem telu;

zatim Bodhi, Mahānāma uzviđeni,
Bhāradvāđa guste kose na vrh glave;
Tissa i Upatissa za biće nevezani;
Upasīdarin i Sīdarin, žudnji oslobođeni.

Probuđen beše Mangala, požude oslobođeni;
Usabha saseče žudnje, koren patnjama.
Upanīta do stanja mira dosegnu,
pročišćeni, vrli, pravoga imena.

Đeta, Đayanta, Paduma i Uppala,
Padumuttara, Rakkhita i Pabbata,
Mānatthaddha veličanstveni, Vītarāga
i Kaṇha probuđeni, uma oslobođenog.

7. Za ove i isto tako druge velike i moćne
paććekabude preporađanja više nema –
slavite te mudrace koji, ugasivši žudnju,
dostigoše konačnu slobodu, izvan svake stege i okova.“


Beleške

[1] Na Šri Lanki ova sutta se redovno recituje kao zaštita i uključena je u srednjevekovnu kompilaciju Maha Pirit Pota, „Velika knjiga zaštitnih stihova“. [Natrag]

[2] Ova i naredne su planine koje okružuju Rāđagahu. [Natrag]

[3] Paććekabuda je onaj ko je sam dostigao probuđenje i oslobođenje, ne oslanjajući se na učenje koje je izložio Buda, ali nije u stanju da druge podučava Dhammi i ustali je među ljudima. Paććekabude se javljaju samo u vreme kada je Budino učenje zaboravljeno. Radi više informacija pogledati studiju Ria Kloppenborg: The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic. [Natrag]

[4] Ayaṁ pabbato ime isī gilati: ovde imamo igru reči. [Natrag]

[5] Tagarasikhin se pominje u Ud 5:4 i SN 3:20. [Natrag]

[6] Ñanamoli u svom rukopisu primećuje da je izuzetno teško razlučiti lična imena paććekabuda od epiteta kojima se opisuju. [Natrag]