Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 116

Isigili sutta
Govor na planini Isigili

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo.[1] Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, na planini Isigili. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, vidite li ovu Vebhāra planinu?”[2] – „Vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vebhāra planinu. Monasi, vidite li ovu Paṇḍava planinu?” – „Vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Paṇḍava planinu. Monasi, vidite li ovu Vepulla planinu?” – „Da, vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vepulla planinu. Monasi, vidite li ovu Giđđhakuṭa planinu, Lešinarevu hrid?” – „Da, vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Giđđhakuṭa planinu, Lešinarevu hrid. Monasi, vidite li ovu Isigili planinu, Žderač mudraca planinu?” – „Da, vidimo.”

3. „Nekada je postojalo isto ime, isti naziv za ovu Isigili planinu. Jer je u davna vremena pet stotina utihnulih Buda[3] dugo živelo na ovoj planini. Viđali su ih kako ulaze u tu planinu; kada bi ušli, nije ih više bilo moguće videti. Ljudi koji su to videli, govorili su: ‘Mudraci upadoše u ždrelo planine.’[4] I zato je tako i nazvana, ‘Žderač mudraca.’ Nabrojaću vam, monasi, imena utihnulih Buda, saopštiću vam imena tih utihnulih Buda, podučiću vas imenima tih utihnulih Buda. Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

4. „Monasi, utihnuli Buda Ariṭṭha dugo je živeo na ovoj planini Isigili. Utihnuli Buda Upariṭṭha je dugo živeo na ovoj planini Isigili. Utihnuli Buda Tagarasikhin[5]… Yasassin… Sudassana… Piyadassin… Gandhāra… Piṇḍola… Upāsabha… Nītha… Tatha… Sutavā… Bhāvitatta je dugo živeo na ovoj planini Isigili.

5. Ova sveta bića, bez žudnji, oslobođeni patnje,
koji su svaki za sebe dostigli probuđenje –
počujte njihova imena, najvećih među ljudima,
što iz sebe iščupaše strelu [patnje].

Ariṭṭha, Upariṭṭha, Tagarasikhin, Yasassin,
Sudassana i Piyadassin probuđeni,
Gandhāra, Piṇḍola, Upāsabha takođe,
Nītha, Tatha, Sutavā i Bhāvitatta.

6. Sumbha, Subha, Methula i Aṭṭhama, [6]
zatim Assumegha, Anīgha, Sudāṭha –
i Hingū i Hinga, zaista moćni,
utihnuli Bude se više ne preporađaju.

Dva mudraca po imenu Đāli i Aṭṭhaka,
onda Kosala probuđeni, pa Subāhu,
Upanemi, Nemi i Santaćitta
ispravni i istiniti, čisti i mudri.

Kāḷa, Upakāḷa, Viđita i Đita;
Anga, Panga i Gutiđđita takođe;
Passin pobedi vezanost, koren patnje;
Aparāđita savlada Mārinu moć.

Satthar, Pavattar, Sarabhanga, Lomahaṁsa,
Uććangamāya, Asita, Anāsava,
Manomaya i Bandhumant gordosti lišen,
Tadādhimutta besprekoran i blistav;

Ketumbarāga, Mātanga i Ariya,
zatim Aććuta, Aććutagāma, Byāmaka,
Sumangala, Dabbila, Supatiṭṭhita,
Asayha, Khemābhirata i Sorata,

Durannaya, Sangha i potom Uđđaya;
još jedan mudrac, Sayha, plemenitog cilja.
I još dvanaest između – Ānande, Nande i Upanande –
Bhāradvāđa u svome poslednjem telu;

zatim Bodhi, Mahānāma uzvišeni,
Bhāradvāđa guste kose navrh glave;
Tissa i Upatissa za biće nevezani;
Upasīdarin i Sīdarin, žudnji oslobođeni.

Probuđen beše Mangala, strasti oslobođen;
Usabha saseče žudnje, koren patnjama.
Upanīta do stanja mira dosegnu,
pročišćeni, vrli, pravoga imena.

Đeta, Đayanta, Paduma i Uppala,
Padumuttara, Rakkhita i Pabbata,
Mānatthaddha veličanstveni, Vītarāga
i Kaṇha probuđeni, uma oslobođenog.

7. Za ove i isto tako druge velike i moćne
utihnule Bude, preporađanja više nema –
slavite te mudrace koji, nadišavši žudnju,
konačnu slobodu dostigoše, izvan svake stege i okova.”


Beleške

[1] U Šri Lanki ova sutta se redovno recituje kao zaštita i uključena je u srednjovekovnu kompilaciju Mahā Pirit Pota, „Velika knjiga zaštitnih stihova”.

[2] Ova i naredne su planine koje okružuju Rāđagahu.

[3] Utihnuli Buda je onaj ko je sam dostigao probuđenje i oslobođenje, ne oslanjajući se na učenje koje je izložio Buda, ali nije u stanju da druge podučava Dhammi i ustali je kao učenje među ljudima. Pać­ćeka Bude se javljaju samo u vreme kada je Budino učenje zaboravljeno. Radi više informacija pogledati studiju Ria Kloppenborg: The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic.

[4] Ayaṁ pabbato ime isī gilati: ovo je igra reči.

[5] Tagarasikhin se pominje u Ud 5:4 i SN 3:20.

[6] Ñm u svom rukopisu primećuje da je bez pomoći komentara izuzetno teško razlučiti lična imena utihnulih Budâ od epiteta kojima se opisuju.