Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 116

Isigili sutta
Govor na planini Isigili

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, na planini Isigili. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, pošto­vani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, vidite li ovu Vebhāra planinu?” – „Vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vebhāra planinu. Monasi, vidite li ovu Paṇḍava planinu?” – „Vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Paṇḍava planinu. Monasi, vidite li ovu Vepulla planinu?” – „Da, vidimo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Vepulla planinu. Monasi, vidite li ovu Giđđhakuṭa planinu, Lešinarevu hrid?” – „Da, vidi­mo.”

„Nekada je postojalo drugo ime, drugi naziv za ovu Giđđhakuṭa plani­nu, Lešinarevu hrid. Monasi, vidite li ovu Isigili planinu, Žderač mudraca planinu?” – „Da, vidimo.”

3. „Nekada je postojalo isto ime, isti naziv za ovu Isigili planinu. Jer je u davna vremena pet stotina utihnulih Buda dugo živelo na ovoj pla­nini. Viđali su ih kako ulaze u tu planinu; kada bi ušli, nije ih više bilo moguće videti. Ljudi koji su to videli, govorili su: ‘Mudraci upadoše u ždrelo planine.’ I zato je tako i nazvana, ‘Žderač mudraca.’ Nabrojaću vam, monasi, imena utihnulih Buda, saopštiću vam imena tih utihnulih Buda, podučiću vas imenima tih utihnulih Buda. Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

4. „Monasi, utihnuli Buda Ariṭṭha dugo je živeo na ovoj planini Isi­gili. Utihnuli Buda Upariṭṭha je dugo živeo na ovoj planini Isigili. Utihnuli Buda Tagarasikhin… Yasassin… Sudassana… Piyadassin… Gan­dhāra… Piṇḍola… Upāsabha… Nītha… Tatha… Sutavā… Bhāvitatta je dugo živeo na ovoj planini Isigili.

5. Ova sveta bića, bez žudnji, oslobođeni patnje,
koji su svaki za sebe dostigli probuđenje –
počujte njihova imena, najvećih među ljudima,
što iz sebe iščupaše strelu [patnje].

Ariṭṭha, Upariṭṭha, Tagarasikhin, Yasassin,
Sudassana i Piyadassin probuđeni,
Gandhāra, Piṇḍola, Upāsabha takođe,
Nītha, Tatha, Sutavā i Bhāvitatta.

6. Sumbha, Subha, Methula i Aṭṭhama,
zatim Assumegha, Anīgha, Sudāṭha –
i Hingū i Hinga, zaista moćni,
utihnuli Bude se više ne preporađaju.

Dva mudraca po imenu Đāli i Aṭṭhaka,
onda Kosala probuđeni, pa Subāhu,
Upanemi, Nemi i Santaćitta
ispravni i istiniti, čisti i mudri.

Kāḷa, Upakāḷa, Viđita i Đita;
Anga, Panga i Gutiđđita takođe;
Passin pobedi vezanost, koren patnje;
Aparāđita savlada Mārinu moć.

Satthar, Pavattar, Sarabhanga, Lomahaṁsa,
Uććangamāya, Asita, Anāsava,
Manomaya i Bandhumant gordosti lišen,
Tadādhimutta besprekoran i blistav;

Ketumbarāga, Mātanga i Ariya,
zatim Aććuta, Aććutagāma, Byāmaka,
Sumangala, Dabbila, Supatiṭṭhita,
Asayha, Khemābhirata i Sorata,

Durannaya, Sangha i potom Uđđaya;
još jedan mudrac, Sayha, plemenitog cilja.
I još dvanaest između – Ānande, Nande i Upanande –
Bhāradvāđa u svome poslednjem telu;

zatim Bodhi, Mahānāma uzvišeni,
Bhāradvāđa guste kose navrh glave;
Tissa i Upatissa za biće nevezani;
Upasīdarin i Sīdarin, žudnji oslobođeni.

Probuđen beše Mangala, strasti oslobođen;
Usabha saseče žudnje, koren patnjama.
Upanīta do stanja mira dosegnu,
pročišćeni, vrli, pravoga imena.

Đeta, Đayanta, Paduma i Uppala,
Padumuttara, Rakkhita i Pabbata,
Mānatthaddha veličanstveni, Vītarāga
i Kaṇha probuđeni, uma oslobođenog.

7. Za ove i isto tako druge velike i moćne
utihnule Bude, preporađanja više nema –
slavite te mudrace koji, nadišavši žudnju,
konačnu slobodu dostigoše, izvan svake stege i okova.”