Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 130

Devadūta sutta
Božanski glasnici

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine,” odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, zamislite dve kuće s vratima, a čovek dobrog vida stoji između njih i gleda ljude kako ulaze u te kuće, izlaze iz njih i prolaze tamo-amo. Isto tako i ja, duhovnim okom, pročišćenim i superiornim u odnosu na fizičko, vidim bića kako umiru i ponovo se rađaju, inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna. Razumem kako se bića prepo­rađaju u skladu sa svojim postupcima: ‘Ova dostojna bića, koja su dobro postupala telom, govorom i mišlju, koja nisu klevetala plemenite, koja su imala ispravna gledišta i postupala u skladu sa tim ispravnim gledištima, posle sloma tela, posle smrti ponovo su se rodila na dobrom odredištu, čak u nebeskom svetu. Ili ova dostojna bića, koja su dobro postupala telom, govorom i mišlju, koja nisu klevetala plemenite, koja su imala ispravna gledišta i postupala u skladu s tim ispravnim gledištima, posle sloma tela, posle smrti ponovo su se rodila među ljudskim bićima. Ali ova bića koja su loše postupala telom, govorom i mišlju, klevetala plemenite, imala pogreš­na gledišta i postupala u skladu s tim pogrešnim gledištima, posle sloma tela, posle smrti ponovo su se rodila u svetu duhova. Ili ova bića koja su loše postupala… posle sloma tela, posle smrti ponovo su se rodila u svetu životinja. Ili ova bića koja su loše postupala… posle sloma tela, posle smrti ponovo su se rodila u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.’

3. A onda čuvari čistilišta dohvate jedno takvo biće za obe ruke i izvedu pred kralja Yamu, ovim rečima: ‘Ovaj čovek, Vaše visočanstvo, nije poštovao majku i oca, niti askete i brahmane, niti starije u porodici. Neka mu Vaše visočanstvo odredi odgovarajuću kaznu.’

4. I kralj Yama počne da ispituje i propituje tog čoveka u vezi s prvim božanskim glasnikom: ‘Dobri čoveče, zar nikada nisi video prvog božan­skog glasnika kako se pojavljuje među ljudima? A ovaj mu odgovara: ‘Ne, poštovani gospodine, nisam ga video.’ Na to kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar nikada u ovome svetu nisi video nežno dete kako leži potrbuš­ke, u sopstvenom izmetu i mokraći?’ A ovaj odgovori: ‘Jesam, poštovani gospodine.’

Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar tebi, oštroumnoj i zreloj osobi, nikad nije palo na pamet: „I ja sam podložan rođenju i ne mogu ga izbeći. Sigurno bi bilo bolje da činim dobra dela telom, govorom i mišlju”?’ A ovaj odgovori: ‘Ne, gospodine, nisam to mogao da učinim, jer sam bio nepažljiv.’ Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zbog nepažlji­vosti propustio si da činiš dobra dela telom, govorom i mišlju. Onda ćeš biti tretiran u skladu sa svojom nepažnjom. Taj loš postupak nisu učinili tvoji majka ili otac, braća, sestre, prijatelji ili poznanici, niti rođaci, askete ili brahmani, niti božanstva. Upravo ti si počinio to loše delo i ti ćeš morati da okusiš njegov plod.”

5. Kada ga je tako ispitao i propitao u vezi s prvim božanskim glasnikom, kralj Yama ga ispituje i propituje u vezi s drugim božanskim glasnikom: ‘Dobri čoveče, zar nikad nisi video drugog božanskog glasnika kako se pojavljuje među ljudima?’ A ovaj mu odgovara: ‘Ne, poštovani, nisam ga video.’ Na to kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar nikad u ovome svetu nisi video muškarca ili ženu od osamdeset, devedeset ili stotinu godi­na, slabu, povijenu poput spone kojoj se učvršćuju krovne grede, oslonjenu na štap, kako se tetura dok hoda, bolnu, koju su mladost i snaga napustili, bez zuba, sede i retke kose ili bez nje, smežuranu, krastavih udova?’ A ovaj odgovori: ‘Jesam, poštovani.’

Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar tebi, oštroumnoj i zreloj osobi, nikad nije palo na pamet: „I ja sam podložan starenju i ne mogu ga izbeći. Sigurno bi bilo bolje da činim dobra dela telom, govorom i mišlju”?’ A ovaj odgovori: ‘Ne, gospodine, nisam to mogao da učinim, jer sam bio nepažljiv.’ Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zbog nepažlji­vosti propustio si da činiš dobra dela telom, govorom i mišlju. Onda ćeš biti tretiran u skladu sa svojom nepažnjom. Taj loš postupak nisu učinili tvoji majka i otac… niti božanstva. Upravo ti si počinio to loše delo i ti ćeš morati da okusiš njegov plod.’

6. Kada ga je tako ispitao i propitao u vezi s drugim božanskim glasnikom, kralj Yama ga ispituje i propituje u vezi s trećim božanskim glasnikom: ‘Dobri čoveče, zar nikad nisi video trećeg božanskog glasnika kako se pojavljuje među ljudima?’ A ovaj mu odgovara: ‘Ne, poštovani, nisam ga video.’ Na to kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar nikad u ovome svetu nisi video muškarca ili ženu u bolovima, u patnji, kako leži potrbuške u sopstvenom izmetu i mokraći, kako ih jedni dižu, a drugi spuštaju?’ A ovaj odgovori: ‘Jesam, poštovani.’

Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar tebi, oštroumnoj i zreloj osobi, nikad nije palo na pamet: „I ja sam podložan bolesti i ne mogu je iz­beći. Sigurno bi bilo bolje da činim dobra dela telom, govorom i mišlju”?’ A ovaj odgovori: ‘Ne, gospodine, nisam to mogao da učinim, jer sam bio nepažljiv.’ Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zbog nepažljivosti pro­pustio si da činiš dobra dela telom, govorom i mišlju. Onda ćeš biti tretiran u skladu sa svojom nepažnjom. Taj loš postupak nisu učinili tvoji majka i otac… niti božanstva. Upravo ti si počinio to loše delo i ti ćeš morati da okusiš njegov plod.’

7. Kada ga je tako ispitao i propitao u vezi s trećim božanskim glasnikom, kralj Yama ga ispituje i propituje u vezi sa četvrtim božanskim glasnikom: ‘Dobri čoveče, zar nikad nisi video četvrtog božanskog glasni­ka kako se pojavljuje među ljudima?’ A ovaj mu odgovara: ‘Ne, poštovani, nisam ga video.’ Na to kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar nikad u ovome svetu nisi video kada uhvate nekog lopova, te ga kraljevi stavljaju na razne muke: tako ga osuđuju na bičevanje… (kao sutta 129, §4)… na odsecanje glave mačem?’ A ovaj odgovori: ‘Jesam, poštovani.’

Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar tebi, oštroumnoj i zreloj osobi, nikad nije palo na pamet: „One koji čine loša dela kraljevi stavljaju na razne muke ovde i sada; a šta li će tek biti posle smrti? Sigurno bi bilo bolje da činim dobra dela telom, govorom i mišlju”?’ A ovaj odgovori: ‘Ne, gospodine, nisam to mogao da učinim, jer sam bio nepažljiv.’ Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zbog nepažljivosti propustio si da činiš dobra dela telom, govorom i mišlju. Onda ćeš biti tretiran u skladu sa svojom ne­ pažnjom. Taj loš postupak nisu učinili tvoji majka i otac… niti božanstva. Upravo ti si počinio to loše delo i ti ćeš morati da okusiš njegov plod.’

8. Kada ga je tako ispitao i propitao u vezi sa četvrtim božanskim glasnikom, kralj Yama ga ispituje i propituje u vezi s petim božanskim glasnikom: ‘Dobri čoveče, zar nikada nisi video petog božanskog glasnika kako se pojavljuje među ljudima?’ A ovaj mu odgovara: ‘Ne, poštovani, nisam ga video.’ Na to kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar nikada u ovo­ me svetu nisi video muškarca ili ženu jedan dan mrtvu, dva dana mrtvu, tri dana mrtvu, naduvanu, modru, dok iz nje curi gnoj?’ A ovaj odgovori: ‘Jesam, poštovani.’

Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zar tebi, oštroumnoj i zreloj osobi, nikad nije palo na pamet: „I ja sam podložan smrti i ne mogu je iz­beći. Sigurno bi bilo bolje da činim dobra dela telom, govorom i mišlju”?’ A ovaj odgovori: ‘Ne, gospodine, nisam to mogao da učinim, jer sam bio nepažljiv.’ Onda kralj Yama kaže: ‘Dobri čoveče, zbog nepažljivosti pro­pustio si da činiš dobra dela telom, govorom i mišlju. Onda ćeš biti tretiran u skladu sa svojom nepažnjom. Taj loš postupak nisu učinili tvoji majka i otac… niti božanstva. Upravo ti si počinio to loše delo i ti ćeš morati da okusiš njegov plod.’

9. I pošto ga je tako ispitao i propitao u vezi s petim božanskim glasnikom, kralj Yama zaćuta.

10. Onda ga čuvari čistilišta muče tako što ga zakivaju na pet mesta. Usijanim gvožđem zakivaju mu jednu šaku, usijanim gvožđem zakivaju drugu šaku, usijanim gvožđem zakivaju mu jedno stopalo, usijanim gvožđem zakivaju drugo stopalo, usijanim gvožđem zakivaju mu stomak. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

11. Zatim ga čuvari čistilišta obore i delju deo po deo sekirama. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

12. Zatim ga čuvari čistilišta okrenu, tako da su stopala nagore, a glava nadole, te ga delju deo po deo sekirama. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

13. Zatim ga čuvari čistilišta vežu za kočije i vuku tamo-amo preko zemlje koja je u plamenu, bukti i usijana je. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

14. Zatim ga čuvari čistilišta nateraju da se penje i silazi niz ogromno brdo užarenog ugljevlja, koje bukti i usijano je. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

15. Zatim ga čuvari čistilišta okrenu, tako da su stopala nagore, a glava nadole, te ga urone u usijan metalni kotao, koji se puši, bukti i užaren je. I dok se kuva u kovitlacu pene, čas izroni, pa uroni, čas se zavrti. Tako on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

16. Zatim ga čuvari čistilišta bace u Veliko čistilište. A što se tiče Velikog čistilišta, monasi:

Ima četiri ugla i sagrađeno je
sa četvoro vrata, na svakoj strani po jedna.
Zidovi mu gvozdeni, svuda unaokolo
a pokriven gvozdenim krovom.
I pod mu od gvožđa sačinjen
te zagrejan tako da se usija.
Veličina mu je stotinu yođana;
stoji tako, muka prepun.

17. Zatim se plamenovi koji suknu iz istočnog zida Velikog čistilišta valjaju ka zapadnom zidu. A plamenovi koji suknu iz zapadnog zida valjaju ka istočnom. Plamenovi koji suknu iz severnog zida valjaju se ka južnom. A plamenovi koji suknu iz južnog zida valjaju se ka severnom zidu. Plamenovi koji suknu odole, valjaju se nagore. A plamenovi koji suknu odgore, valjaju se nadole. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

18. U jednom ili drugom trenutku, monasi, na kraju dugog perioda, ukaže se prilika kad je istočna kapija Velikog čistilišta otvorena. On jurne ka njoj, gazeći po usijanom tlu. Dok to čini, spoljni sloj kože mu gori, unutrašnji sloj kože gori, meso gori, tetive gore, kosti se pretvaraju u dim; isto se događa pri svakom koraku. Kada najzad stigne do kapije, ona je zatvorena. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

U jednom ili drugom trenutku, monasi, na kraju dugog perioda, ukaže se prilika kad je zapadna kapija Velikog čistilišta otvorena… kada je se­verna kapija otvorena… kada je južna kapija otvorena. On jurne ka njoj… Kada najzad stigne do kapije, ona je zatvorena. Tu on oseća bolne, raz­diruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

19. U jednom ili drugom trenutku, monasi, na kraju dugog perioda, ukaže se prilika kad je istočna kapija Velikog čistilišta otvorena. On jurne ka njoj, gazeći po usijanom tlu. Dok to čini, spoljni sloj kože mu gori, unutrašnji sloj kože gori, meso gori, tetive gore, kosti se pretvaraju u dim; isto se događa pri svakom koraku. I on izađe na ta vrata.

20. Odmah uz Veliko čistilište nalazi se ogromno čistilište puno izmeta. I on upadne u njega. U tom čistilištu punom izmeta bića sa ustima poput igala buše spoljašnji sloj njegove kože, buše unutrašnji sloj njegove kože, buše kroz meso, buše kroz tetive, buše kroz kosti i proždiru njihovu srž. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

21. Odmah uz čistilište puno izmeta nalazi se ogromno čistilište puno užarenog ugljevlja. I on upadne u njega. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

22. Odmah uz čistilište puno užarenog ugljevlja nalazi se ogromno čistilište sa simbali drvećem, milju visoko, nakostrešeno od trnja pedalj dugačkog, usijanog, upaljenog, zažarenog. I nateraju ga da se penje i spušta niz to drveće. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

23. Odmah uz šumu simbali drveća nalazi se šuma sa listovima nalik mačevima. I on uđe u nju. Lišće, nošeno vetrom, odseče mu ruke, odseče mu stopala, odseče i ruke i stopala; odseče uši, odseče nos, odseče i uši i nos. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

24. Odmah uz tu šumu sa listovima nalik mačevima nalazi se veliko jezero puno kiseline umesto vode. I on u njega upadne. Tu ga struja nosi uzvodno i nosi ga nizvodno, nosi ga i uzvodno i nizvodno. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

25. Onda ga čuvari čistilišta kukom izvuku i polože na tlo, pa ga pitaju: ‘Dobri čoveče, koju želju imaš?’ A on kaže: ‘Gladan sam, poštovana gospodo.’ Na to mu čuvari čistilišta razjape čeljusti vrelim mašicama, usijanim, upaljenim, zažarenim, te mu u usta ubace vrelu metalnu kuglu, usijanu, upaljenu, zažarenu. Ona mu sprži usne, sprži usta, sprži grlo, sprži stomak i izađe na anus, zajedno sa tankim i debelim crevom. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

26. Onda ga čuvari čistilišta pitaju: ‘Dobri čoveče, koju želju imaš?’ A on kaže: ‘Žedan sam, poštovana gospodo.’ Na to mu čuvari čistilišta razjape čeljusti vrelim mašicama, usijanim, upaljenim, zažarenim, te mu u usta sipaju tečni bakar, usijan, upaljen, zažaren. On mu sprži usne, sprži usta, sprži grlo, sprži stomak i izađe na anus, zajedno sa tankim i debelim crevom. Tu on oseća bolne, razdiruće, probadajuće osećaje. I ne umire sve dok njegov loš postupak nije iscrpeo svoju posledicu.

27. Na kraju ga čuvari čistilišta ponovo bace u Veliko čistilište.

28. A u Yāminom umu se javi misao: ‘Onima koji u ovome svetu čine loše, štetne postupke zaista bivaju dosuđene sve ove muke. Ah, kada bih mogao da se rodim među ljudima, kad bi Tathāgata, plemeniti i potpuno probuđeni, mogao da se pojavi u ovome svetu, kada bih mogao dočekati da me Blaženi poduči Dhammi i da razumem učenje Blaženoga!’

29. Monasi, govorim vam ovo ne kao nešto što sam čuo od nekog drugog askete ili brahmana. Govorim vam ovo kao nešto što sam neposredno saznao, video i otkrio sam za sebe.”

30. Tako reče Blaženi. Kada je Uzvišeni to izgovorio, Učitelj još dodade:

Iako upozoreni božanskim glasnicima,
mnogo je onih koji su nepažljivi
i ljudi će zaista dugo jadikovati
kada jednom odu u donji svet.
Ali kada božanski glasnici
upozore dobre ljude u svetu ovome,
oni se ne prepuštaju neznanju,
već praktikuju plemenitu Dhammu.
Na vezivanje tada gledaju sa zazorom,
jer ono stvara rođenje i smrt;
tako što se ne vezuju, slobodni postaju
razaranjem rođenja i smrti.
U blaženstvu žive, jer sigurni su
i nibbānu dosežu ovde i sada.
Otišli iza svakog straha i mržnje,
umakli su patnji svakoj.”