Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 144

Ćhannovāda sutta
Savet Ćhanni

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

2. U to vreme su poštovani Sāriputta, poštovani Mahā Ćunda i poštovani Ćhanna boravili na Lešinarevoj hridi.

3. Poštovani Ćhanna bio je pogođen nesrećom, u bolovima, smrtno bolestan. Jedno veče poštovani Sāriputta izađe iz osame, ode do poštovanog Mahā Ćunde i reče: „Prijatelju Ćunda, hajdemo do poštovanog Ćhanne i raspitajmo se o njegovoj bolesti.” – „Da, prijatelju”, odgovori poštovani Mahā Ćunda.

4. Potom poštovani Sāriputta i poštovani Mahā Ćunda otidoše do poštovanog Ćhanne i pozdraviše se s njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane, te poštovani Sāriputta reče poštovanom Ćhanni: „Nadam se da se oporavljaš, prijatelju Ćhanna, nadam se da ti je bolje. Nadam se da se tvoji bolovi smanjuju, a ne uvećavaju, te da je vidljivo njihovo smanjivanje, a ne uvećavanje.”

5. „Prijatelju Sāriputta, ne oporavljam se, nije mi bolje. Moji bolovi se ne smanjuju, već uvećavaju, vidljivo je njihovo uvećavanje, a ne smanjivanje. Kao kad bi mi snažan čovek oštrim mačem raspolutio glavu, tako jaki bolovi razdiru moju glavu. Ne oporavljam se… Kao kad bi mi snažan čovek stegao glavu kožnim kaišem, tako jaki bolovi razdiru moju glavu. Ne oporavljam se… Kao kada bi vešti mesar ili njegov pomoćnik rasporili volu stomak, tako snažni bolovi razdiru moj stomak. Ne oporavljam se… Kao kad bi dva snažna čoveka uhvatila slabijeg i počeli da ga okreću iznad jame sa užarenim ugljevljem, tako i moje telo gori. Ne oporavljam se, nije mi bolje. Moji bolovi se ne smanjuju, već uvećavaju, vidljivo je njihovo uvećavanje, a ne smanjivanje. Potegnuću nož,1307 prijatelju Sāriputta; u meni nema više želje za životom.”

6. „Neka poštovani Ćhanna ne koristi nož. Neka poštovani Ćhanna živi. Želimo da poštovani Ćhanna živi. Ako mu nedostaje odgovarajuća hrana, potražiću odgovarajuću hranu za njega. Ako mu nedostaju odgovarajući lekovi, potražiću odgovarajuće lekove za njega. Ako mu nedostaje odgovarajuća nega, ja ću ga negovati. Neka poštovani Ćhanna ne koristi nož. Neka poštovani Ćhanna živi. Želimo da poštovani Ćhanna živi.

7. „Prijatelju Sāriputta, nije da nemam odgovarajuću hranu, lekove i negu. Umesto toga, prijatelju Sāriputta, Učitelja sam dugo poštovao s ljubavlju, ne bez ljubavi; jer učenik i treba da poštuje Učitelja s ljubavlju, a ne bez ljubavi. Prijatelju Sāriputta, zapamti ovo: monah Ćhanna će upotrebiti nož bez krivice.”1308

8. „Želeli bismo da postavimo nekoliko pitanja poštovanom Ćhanni, ako bi poštovani Ćhanna želeo da nam odgovori.”

„Pitajte, prijatelju Sāriputta. Kada čujem pitanja, znaću da li želim da odgovorim.”

9. „Prijatelju Ćhanna, smatraš li oko, svest o viđenom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o viđenom ovakvima: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo?’ Smatraš li uho… nos… jezik… telo… um, svest o spoznatom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o spoznatom ovakvima: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo?’”

„Prijatelju Sāriputta, oko, svest o viđenom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o viđenom smatram ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo?’ Uho… nos… jezik… telo… um, svest o spoznatom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o spoznatom smatram ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo?’”

10. „Prijatelju Ćhanna, šta si video, šta neposredno saznao o oku, svesti o viđenom i stvarima koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o viđenom da ih smatraš ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo?’ Šta si video, šta neposredno saznao o uhu… nosu… jeziku… telu… umu, svesti o spoznatom i stvarima koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o spoznatom da ih smatraš ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo?’”

„Prijatelju Sāriputta, videvši prestanak, neposredno saznavši prestanak oka, svesti o viđenom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o viđenom, smatram ih ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo.’ Videvši prestanak, neposredno saznavši prestanak uha… nosa… jezika… tela… uma, svesti o spoznatom i stvari koje mogu biti spoznate [umom] kroz svest o spoznatom, smatram ih ovakvima: ‘To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo.’”

11. Kad ovo bi rečeno, poštovani Mahā Ćunda reče poštovanom Ćhanni1309: „Zato, prijatelju Ćhanna, treba uvek imati na umu ovu pouku Blaženoga: ‘Postoji kolebanje u onome ko je zavisan, nema kolebanja u onome ko je nezavisan; kad nema kolebanja, postoji mirnoća; kad postoji mirnoća, nema predrasuda; kad nema predrasuda, nema dolaženja i odlaženja, nema umiranja i ponovnog rađanja; kad nema umiranja i ponovnog rađanja, nema ovoga sveta, ni onoga sveta, a ni onog između. To je kraj patnje.’”1310

12. Pošto su poštovani Sāriputta i poštovani Mahā Ćunda ovako posavetovali poštovanog Ćhannu, ustadoše sa svojih mesta i odoše. I onda, kako su otišli, poštovani Ćhanna potegnu nož.1311

13. A poštovani Sāriputta otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i reče Blaženome: „Poštovani gospodine, poštovani Ćhanna je potegao nož. Koje je njegovo odredište, koji je njegov budući put?”

„Sāriputta, nije li monah Ćhanna rekao da je potpuno pročišćen?”1312

„U zemlji Vađđi postoji selo po imenu Pubbađira. Tu je poštovani Ćhanna imao neke porodice koje su bile njegovi prijatelji, porodice s kojima je bio blizak, porodice koje su vredne prekora.”1313

„Postoje te porodice koje su bile njegovi prijatelji, porodice s kojima je bio blizak, porodice koje su vredne prekora; ali ne kažem da je zbog toga i on bio vredan prekora. Sāriputta, kada neko odloži ovo telo i veže se za novo telo, za takvoga kažem da jeste vredan prekora. A toga nije bilo u monahu Ćhanni; monah Ćhanna je potegao nož bez krivice.”1314

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Sāriputta se obradova rečima Blaženoga.


Beleške

1307 Ovo je eufemistički izraz za samoubistvo.

1308 Ovime on implicitno kaže da je dostigao stupanj arahanta, kao što će biti jasno u §13. Je li ta tvrdnja u ovom trenutku tačna ili ne nije sasvim jasno; komentar je smatra preterivanjem.

1309 MA kaže da mu je poštovani Mahā Ćunda dao ove instrukcije smatrajući da još uvek mora biti običan čovek, pošto ne može da izdrži jake bolove i želi da izvrši samoubistvo.

1310 Smisao ovog uputstva se pomoću MA može ovako objasniti: Zavisni smo usled žudnje i pogrešnih gledišta, a postajemo nezavisni kada ih napustimo, na stupnju arahanta. Predrasude (nati, doslovno: savijanje) nastaju zahvaljujući žudnji, a njezino odsustvo znači da nema težnje ili želje za postojanjem. Više nema dolaženja i odlaženja, jer su preporađanje i smrt okončani i ovde i na nekom drugom mestu, tako što smo prevazišli ovaj svet, drugi svet i sve što je između to dvoje. To je kraj patnje zbog mentalnih nečistoća i patnje zbog preporađanja.

1311 MA: Prerezao je sebi grkljan. Upravo u trenutku kad je uzeo nož, spopade ga strah od smrti i znak budućeg preporađanja se ukaza. Shvativši da je još uvek običan čovek, fokusirao se i razvio uvid. Razumevši ove mentalne obrasce, dostiže on stupanj arahanta upravo pre nego što je izdahnuo.

1312 MA: Iako je tvrdnja (o potpunoj pročišćenosti) izgovorena dok je Ćhanna još uvek bio običan čovek, a konačnu nibbānu dostigao je odmah posle toga, Buda odgovara misleći upravo na tu tvrdnju.

Treba zapaziti da je ovo komentarsko tumačenje teksta došlo sa strane. Ako se doslovno držimo teksta, čini se da je Ćhanna već bio arahant u trenutku kada izgovara svoju tvrdnju, a dramski naboj čini činjenica da njegova dva prijatelja monaha to nisu uočili. Naravno, posredan zaključak je da razdirući bolovi mogu čak i arahanta navesti da sebi oduzme život – ne iz odbojnosti, već jednostavno iz želje da bude oslobođen neizdrživog bola.

1313 Termini kojima se opisuju porodice nezaređenih koji su podržavali poštovanog Ćhannu – mittakulāni suhađđakulāni upavađđakulāni – očigledno su sinonimi. Ovaj poslednji pruža mogućnost igre reči. MA ga tumači sa upasankamitabbakulāni, „porodice kojima treba prići” (radi potrepština). Pema CPD, upavađđa ovde predstavlja skt upavrađya; reč sa ovim značenjem ne može se naći u PED, iako je ovo možda jedini slučaj kada ona ima ovo značenje. Inače, reč je homonim sa jednom drugom rečju koja znači „vredan prekora”, predstavljajući skt upavadaya, povezujući tako raniju Ćhanninu tvrdnju da će sebe ubiti na načim kojem s eništa ne može zameriti (anupavađđa). Videti i narednu fusnotu.

1314 Ova tvrdnja, čini se, implicira da je Ćhanna bio arahant u vreme kad je počinio samoubistvo, mada komentar objašnjava drugačije.

Kada Buda govori o situaciji u kojoj neko zaslužuje prekor (sa-upavađđa), upavađđa predstavlja upavadya. Iako MA ranije objašnjava tačno značenje pojma upavađđakulāni, čini se da komentator ovde zaboravlja na igru reči i komentariše kao da je Ćhanna zapravo načinio prekršaj i bio suviše blizak nezaređenima: „Starac Sāriputta, ukazujući na prekršaj prevelike intimnosti sa porodicama (kulasasaggadosa) u preliminarnoj fazi vežbanja, pita: ‘Pošto je monah imao takve priložnike, je li uopšte moguće da on dosegne konačnu nibbānu?’ Blaženi odgovara ukazujući da on nije bio previše blizak sa tim porodicama.”