Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 23

Vammika sutta
Mravinjak

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. U isto vreme poštovani Kumāra Kassapa živeo je u Slepčevom gaju.275

I kad je noć već poodmakla, neko božanstvo divnog izgleda, koje je obasjalo čitav Slepčev gaj, dođe do poštovanog Kumāra Kassape i stade sa strane.276 Stojeći tako, božanstvo mu reče:

2. „Monaše, monaše, ovaj mravinjak dimi se noću i gori danju.277

Tako reče brahman: ‘Dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda gredu: ‘Greda, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Ukloni gredu; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda žabu: ‘Žaba, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci žabu; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda rašlje: ‘Rašlje, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci rašlje; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda sito: ‘Sito, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci sito; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda kornjaču: ‘Kornjača, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci kornjaču; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda sataru i panj: ‘Satara i panj, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci sataru i panj; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda komad mesa: ‘Komad mesa, o poštovani go­spodine.’

Tako reče brahman: ‘Odbaci komad mesa; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda nāga zmiju: ‘Nāga zmija, o poštovani gospodine.’

Tako reče brahman: ‘Ostavi nāga zmiju; nemoj povrediti nāga zmiju; poštuj nāga zmiju.’

Monaše, treba da odeš do Blaženog i pitaš ga za značenje ove zagonetke. Kako ti Blaženi bude rekao, tako zapamti. Monaše, ne vidim bilo koga u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārama i Brahmama, zajedno sa pokolenjem isposnika i brahmana, plemenitih i običnih ljudi,, ko može zadovoljiti um odgovorom na ovu zagonetku, izuzev Tathāgate, njegovih učenika ili nekoga ko je to naučio od njih.”

Tako reče božanstvo i istog trena nestade.

3. I kad je prošla noć, poštovani Kumāra Kassapa otide do Blaženog. Pošto mu se pokloni, sede sa strane i ispriča Blaženom šta se dogodilo. Potom upita: „Poštovani gospodine, šta je to mravinjak koji se dimi noću, a gori danju? Ko je taj brahman, ko mudrac? Šta je nož, šta je dubljenje, šta je greda, šta je žaba, šta su rašlje, šta je sito, šta kornjača, šta satara i panj, šta komad mesa, a šta je nāga zmija?”

4. Monaše, mravinjak je simbol za ovo telo, načinjeno od materijalnog oblika, sastavljeno od četiri velika elementa, stvorili su ga majka i otac, izgradili kuvani pirinač i kaša,278 podložno je prolaznosti, trošnosti i propadanju, razlaganju i nestanku.

Ono što čovek misli i promišlja noću, a na osnovu svojih postupaka učinjenih danju, jeste ‘dimi se noću.’

Postupci koje danju čini telom, govorom i umom, pošto je mislio i promišljao tokom noći, jeste ‘gori danju.’

Brahman je simbol za Tathāgatu, plemenitog i potpuno probuđenoga. Mudrac je simbol za monaha na višem stupnju vežbanja. Nož je simbol plemenite mudrosti. Dubljenje je simbol za buđenje energije.

Greda je simbol neznanja.279 ‘Ukloni gredu: napusti neznanje. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Žaba je simbol za bes i nervozu. ‘Odbaci žabu: napusti bes i nervozu. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Rašlje su simbol za sumnjičavost.280 ‘Odbaci rašlje: napusti sumnjičavost. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Sito je simbol za pet prepreka, dakle za prepreku želje za zadovoljstvima čula, prepreku zlovolje, prepreku tromosti i tuposti, prepreku uznemirenosti i kajanja, prepreku sumnjičavosti. ‘Odbaci sito: napusti pet prepreka. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Kornjača je simbol za pet sastojaka bića kao objekata vezivanja,281 dakle materijalni oblik kao sastojak bića koji je objekat vezivanja, osećaj kao sastojak bića koji je objekat vezivanju, opažaj kao sastojak bića koji je objekat vezivanja, mentalni obrasci kao sastojak bića koji je objekat vezivanja i svest kao sastojak bića koji je objekat vezivanja. ‘Odbaci kornjaču: napusti pet sastojaka bića koji su objekat vezivanja. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Satara i panj su simbol za pet struna zadovoljstva čula282 – oblici dostupni oku za kojima se žudi, poželjni, primamljivi, dopadljivi, povezani sa željom za zadovoljstvima čula i podsticajni za strast. Zvuci dostupni uhu… Mirisi dostupni nosu… Ukusi dostupni jeziku… Dodiri dostupni telu za kojima se žudi, poželjni, primamljivi, dopadljivi, povezani sa željom za zadovoljstvima čula i podsticajni za strast. ‘Odbaci sataru i panj: napusti pet struna zadovoljstva čula. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Komad mesa je simbol za oduševljenje i strast.283 ‘Odbaci komad mesa: napusti oduševljenje i strast. Dubi nožem, ti mudri.’ To je značenje.

Nāga zmija je simbol monaha koji je uklonio sve otrove.284 ‘Ostavi nāga zmiju; nemoj povrediti nāga zmiju; poštuj nāga zmiju.’ To je značenje.

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Kumāra Kassapa se obradova rečima Blaženoga.


Beleške

275 Poštovani Kumāra Kassapa bio je usvojeni sin Pasenadija, kralja Kosale, pošto ga je rodila žena koja je postala monahinja ne znajući da je trudna. U vreme kad je ova sutta izgovorena, on je još bio sekha, učenik; stanje arahanta dostigao je koristeći ovaj govor kao svoj objekat meditacije.

276 Prema MA, to božanstvo je nepovratnik, koji živi u čistim boravištima. On i Kumāra Kassapa pripadali su grupi od pet monaha koji su, u vreme prethodnog Bude Kassape, zajedno praktikovali meditaciju na vrhu neke planine. Isto to božanstvo podstaklo je Bāhiya Dārućiriyu, još jednog člana iste grupe, da poseti Budu (videti Ud 1:10).

277 Značenje slika koje koristi božanstvo biće objašnjeno u samoj sutti.

278 Kummāsa: Vinaya i komentari je objašnjavaju kao nešto sačinjeno od yava, ječma. Ñm je ovu reč preveo kao hleb, ali iz MN 82.18 jasno je da je kummāsa gusta i lepljiva, pokvari se preko noći. PED je definiše kao usireno mleko, Horner ga prevodi kao „prokislo mleko”.

279 MA: Kao što greda u obliku rampe stoji na ulazu u grad i sprečava ljude da u njega uđu, tako i neznanje sprečava ljude da dostignu nib­bānu.

280 Dvedhāpatha isto se tako može prevesti kao „put koji se račva”, što je očigledan simbol za sumnjičavost.

281 MA navodi da su četiri noge i glava kornjače koji izviruju iz oklopa na pet strana, slični kao i pet sastojaka bića.

282 MA: bića željna čulnih užitaka bivaju isečena satarom čulnih želja na panju objekata čula.

283 Ova simbolika objašnjena je u MN 54.16.

284 Ovo je arahant. U vezi sa simbolizmom, videti fusnotu 75.