Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 23

Vammika sutta
Mravlje leglo

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A u isto vreme poštovani Kumāra Kassapa je živeo u Slepčevom gaju. [1]

Onda, kad je noć već poodmakla, neko božanstvo divnog izgleda, koje je obasjalo čitav Slepčev gaj, približi se poštovanom Kumāra Kassapi i stade sa strane. [2] Stojeći tako, božanstvo mu reče:

2. “Monaše, monaše, ovo mravlje leglo dimi se noću i gori danju. [3]

Tako reče braman: ‘Dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda gredu: ‘Greda, o poštovani gospodine.’

Tako reče braman: ‘Ukloni gredu; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda žabu: ‘Žaba, o poštovani gospodine.’

Tako reče braman: ‘Izbaci žabu; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda rašlje: 'Rašlje, o poštovani gospodine.’

Tako reče braman: ‘Izbaci rašlje; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda sito: ‘Sito, o poštovani gospodine.’

Tako reče braman: 'Izbaci sito; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda kornjaču: 'Kornjača, o poštovani gospodine.”

Tako reče braman: 'Izbaci kornjaču; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda sataru i panj: 'Satara i panj, o poštovani gospodine.”

Tako reče braman: 'Izbaci sataru i panj; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda komad mesa: 'Komad mesa, o poštovani gospodine.”

Tako reče braman: 'Izbaci komad mesa; dubi nožem, ti mudri.’ Dubeći nožem, mudrac ugleda nāga zmiju: 'Nāga zmija, o poštovani gospodine.”

Tako reče braman: 'Ostavi nāga zmiju; nemoj povrediti nāga zmiju; poštuj nāga zmiju.”

Monaše, treba da odeš do Blaženog i pitaš ga za značenje ove zagonetke. Kako ti Blaženi bude rekao, tako zapamti. Monaše, osim Tathāgathe ili učenika Tathāgate ili onoga ko je to naučio od njih, ne vidim bilo koga drugog u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, sa Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, čije objašnjenje ove zagonetke može zadovoljiti um. 

Tako reče božanstvo i istog trena nestade.

3. Onda, kad je prošla noć, poštovani Kumāra Kassapa otide do Blaženog. Pošto mu se poklonio, sede sa strane i ispriča Blaženom šta se dogodilo. Potom upita: “Poštovani gospodine, šta je to mravlje leglo, koje se dimi noću, a gori danju? Ko je taj braman, ko mudrac? Šta je nož, šta je dubljenje, šta je greda, šta je žaba, šta su rašlje, šta je sito, šta kornjača, šta satara i panj, šta komad mesa, a šta je nāga zmija?” 

4. Monaše, mravlje leglo je simbol za ovo telo, načinjeno od materijalnog oblika, sastavljeno od četiri velika elementa, stvorili su ga majka i otac, izgradili kuvani pirinač i kaša (kummāsa), podložno je prolaznosti, trošenju i propadanju, razlaganju i nestanku.

Ono što čovek misli I promišlja noću, a na osnovu svojih postupaka učinjenih danju, jeste 'dimi se noću'.

Postupci koje čini danju, telom, govorom i umom, pošto je mislio I promišljao tokom noći, jeste 'gori danju'.

Braman je simbol za Tathāgatu, usavršenog i potpuno probuđenog. Mudrac je simbol za monaha na višem stupnju vežbanja. Nož je simbol plemenite mudrosti. Dubljenje je simbol za buđenje energije.

Greda je simbol neznanja. [4] 'Ukloni gredu: napusti neznanje. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Žaba je simbol za bes I nervozu. 'Izbaci žabu: napusti bes I nervozu. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Rašlje su simbol za sumnju. [5] 'Odbaci rašlje: napusti sumnju. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Sito je simbol za pet prepreka, dakle za prepreku čulne želje, prepreku zlovolje, prepreku tuposti i tromosti, prepreku uznemirenosti i prepreku kajanja. 'Odbaci sito: napusti pet prepreka. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Kornjača je simbol za pet sastojaka bića podložnih prijanjanju, [6] dakle materijalni oblik kao sastojak bića podložan prijanjanju, osećaj kao sastojak bića podložan prijanjanju, opažaj kao sastojak bića podložan prijanjanju, mentalni obrasci kao sastojak bića podložan prijanjanju i svest kao sastojak bića podložan prijanjanju. 'Odbaci kornjaču: napusti pet sastojaka bića podložnih prijanjanju. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Satara i panj su simbol za pet struna čulnog zadovoljstva [7] – oblici dostupni oku za kojima postoji žudnja, poželjni, prijatni i dopadljivi, povezani sa čulnom željom i plamenom požude; zvukovi dostupni uvetu… mirisi dostupni nosu… ukusi dostupni jeziku… dodiri dostupni telu za kojima postoji žudnja, poželjni, prijatni i dopadljivi, povezani sa čulnom željom i plamenom požude. 'Odbaci sataru i panj: napusti pet struna čulnog zadovoljstva. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.
Komad mesa je simbol za ushićenje i požudu. [8] 'Odbaci komad mesa: napusti ushićenje i požudu. Dubi nožem, ti mudri'. To je značenje.

Nāga zmija je simbol monaha koji je uklonio sve nečistoće. [9] 'Ostavi nāga zmiju; nemoj povrediti nāga zmiju; poštuj nāga zmiju.' To je značenje.

Tako reče Blaženi, Zadovoljan, poštovani Kumāra Kassapa se obradova rečima Blaženog.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Poštovani Kumāra Kassapa bio je usvojeni sin Pasenadija, kralja Kosale, pošto ga je rodila žena koja je ne znajući da je trudna, postala monahinja. U vreme kada je ova sutta izgovorena, on je još uvek bio sekha, učenik. Stanje arahanta dostigao je koristeći ovaj govor kao svoj objekat meditacije. [Natrag]

[2] Prema komentaru za MN, to božanstvo je bilo “ne-povratnik”, koji je živeo u Čistim boravištima. On i Kumāra Kassapa pripadali su grupi od pet monaha koji su, u vreme prethodnog Bude Kassape, zajedno praktikovali meditaciju na vrhu neke planine. Isto to božanstvo podstaklo je Bāhiya Dārućiriyu, još jednog člana iste grupe, da poseti Budu (videti Ud 1:10). [Natrag]

[3] Značenje slika koje koristi božanstvo biće objašnjeno dalje u samoj sutti. [Natrag]

[4] Komentar za MN: Kao što greda u vidu rampe stoji na ulazu u grad i sprečava ljude da u njega uđu, tako i neznanje sprečava ljude da dostignu nibbānu. [Natrag]

[5] Dvedhāpatha se isto tako može prevesti kao “put koji se račva”, što je očigledan simbol za sumnju. [Natrag]

[6] Komentar za MN tvrdi da su četiri noge i glava kornjače koji izviruju iz oklopa na pet strana, slični kao I pet sastojaka bića. [Natrag]

[7] Komentar za MN: bića željna čulnih užitaka bivaju isečena sataron čulnih želja na panju objekata čula.  [Natrag]

[8] Ova simbolika je objašnjena u Potaliya sutti (MN 54:16). [Natrag>]

[9] Mahānāga; nāge su vrsta bića nalik zmajevima u indijskoj mitologiji, za koja se veruje da nastanjuju podzemlje i da čuvaju skrivena blaga. Vremenom je ova reč počela da predstavlja svako ogromno i moćno stvorenje, kao što je slon ili kraljevska kobra, a onda po analogiji i probuđenog monaha, arahanta. Videti Dhammapada, poglavlje 23, Nāga vagga. [Natrag]