Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 69

Gulissāni sutta
Govor Gulissāniju

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

2. U isto vreme monah po imenu Gulissāni, šumski asketa slabe discipline, došao je da ostane nekim poslom u sanghi. A poštovani Sāriputta se obrati monasima u vezi s monahom Gulissānijem ovim rečima:

3. „Prijatelji, monah koji živi u šumi, kad dođe u sanghu i živi unutar sanghe, trebalo bi da poštuje i uvažava saputnike u svetačkom životu. Ako u njemu nema poštovanja i uvažavanja prema saputnicima u svetačkom životu, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto u njemu nema poštovanja i uvažavanja prema saputnicima u svetačkom životu?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi, kad dođe u sanghu i živi unutar sanghe, trebalo bi da poštuje i uvažava saputnike u svetačkom životu.

4. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, trebalo bi da zna kako treba da se ponaša u vezi s mestom na kojem sedi: ‘Sešću tako da ne zauzimam mesto starijim monasima i ostavim mesta za mlade monahe.’ Ako ne zna kako treba da se ponaša u vezi s mestom na kojem sedi, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto čak ne zna ni kako da se ponaša?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, trebalo bi da zna kako da se ponaša u vezi s mestom na kojem sedi.

5. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, ne bi trebalo da u selo odlazi suviše rano, niti da se iz njega vraća suviše kasno. Ako u selo odlazi suviše rano i iz njega se vraća suviše kasno, biće onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto u selo odlazi suviše rano i iz njega se vraća suviše kasno?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, ne bi trebalo da u selo odlazi suviše rano, niti da se iz njega vraća suviše kasno.

6. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, ne bi trebalo da pre obroka ili posle obroka obilazi porodice.692 Ako pre obroka ili posle obroka obilazi porodice, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Sigurno je poštovani šumski asketa, živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, navikao na posete porodicama u pogrešno vreme, jer se tako ponaša i sada kad je došao u sanghu.’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, ne bi trebalo da pre obroka ili posle obroka obilazi porodice.

7. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, ne bi trebalo da bude gord i uobražen. Ako je gord i uobražen, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Sigurno je poštovani šumski asketa, živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, oduvek bio gord i uobražen, jer se tako ponaša i sada kad je došao u sanghu.’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, ne bi trebalo da bude gord i uobražen.

8. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, ne bi trebalo da bude oštrog jezika i da previše priča. Ako je oštrog jezika i previše priča, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je to ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je oštrog jezika i previše priča?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, ne bi trebalo da bude oštrog jezika i da previše priča.

9. Kada monah koji živi u šumi dođe u sanghu i živi unutar sanghe, trebalo bi da prihvata savete i druži se s dobrim prijateljima. Ako ne sluša savete i druži se sa lošim prijateljima, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto ne sluša savete i druži se s lošim prijateljima?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi i dođe u sanghu, živi unutar sanghe, trebalo bi da prihvata savete i druži se s dobrim prijateljima.

10. Monah koji živi u šumi trebalo bi da motri na vratima čula. Ako ne motri na vratima čula, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto ne motri na vratima čula?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da motri na vratima čula.

11. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u jelu. Ako nije umeren u jelu, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije umeren u jelu?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u jelu.

12. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u spavanju. Ako nije umeren u spavanju, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije umeren u spavanju?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude umeren u spavanju.

13. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude marljiv. Ako nije marljiv, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je lenj?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude marljiv.

14. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude postojan u svesnosti. Ako je nepažljiv, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je nepažljiv?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude postojan u svesnosti.

15. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude koncentrisan. Ako je rastresen, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto je rastresen?’ Pošto će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude koncentrisan.

16. Monah koji živi u šumi trebalo bi da bude mudar. Ako nije mudar, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije mudar?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude mudar.

17. Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti višem učenju i višoj disciplini.693 Ako nije posvećen višem učenju i višoj disciplini, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen višem učenju i višoj disciplini?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen višem učenju i višoj disciplini.

18. Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti onim usavršenostima koje su mirne i nematerijalne, nadilaze oblike.694 Ako nije posvećen usavršenostima koje su mirne i nematerijalne, nadilaze oblike, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen onim usavršenostima koje su mirne i nematerijalne, nadilaze oblike?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen onim usavršenostima koje su mirne i nematerijalne, nadilaze oblike.

19. Monah koji živi u šumi trebalo bi da se posveti nadljudskim osobinama, jer neki monaha koji živi u šumi pitaju o nadljudskim osobinama.695 Ako nije posvećen tim osobinama, tada će biti onih koji će o njemu reći: ‘Šta li je ovaj poštovani šumski asketa stekao živeći sam u šumi, čineći onako kako mu je volja, pošto nije posvećen nadljudskim osobinama?’ Zato što će biti onih koji će to reći o njemu, monah koji živi u šumi trebalo bi da bude posvećen nadljudskim osobinama.

20. Kad ovo bi rečeno, poštovani Mahā Moggallāna upita poštovanog Sāriputtu: „Prijatelju Sāriputta, treba li sve te stvari da prihvati i praktikuje samo monah koji živi u šumi ili i monah koji živi u selu?”

„Prijatelju Moggallāna, te stvari treba da prihvati i praktikuje ne samo monah koji živi u šumi već i monah koji živi u selu.”


Beleške

692 Ovo zabranjuje Pāć 46 (Vin. IV.98–101). Monah u tim prilikama može posećivati porodice jedino ako je o svojoj nameri obavestio nekog drugog monaha u manastiru, izuzev u periodu kad se šiju i daruju ogrtači.

693 Abhidhamma abhivinaya. MA kaže da treba da se potrudi i nauči tekst i komentare za Abhidhamma piṭaku i Vinaya piṭaku. Ovo je svakako anahronizam. O abhidhammi u kontekstu sutta videti fusnotu 362. Iako ne postoji korpus tekstova koji bi se zvao „Abhivinaya”, čini se mogućim da taj termin označava sistematičan i analitički pristup proučavanju Vinaye, možda onako kako se ogleda u Suttavi­bhangi, delu Vinaya piṭake.

694 MA: Ovo se odnosi na osam meditativnih postignuća. Kao minimum, trebalo bi da postane vešt u preliminarnom radu s jednim objektom meditacije, kao što je kasina.

695 MA: Ovo se odnosi na sva transcendentna stanja. Kao minimum, trebalo bi da postane vešt u jednom od pristupa razvijanju uvida, sve do nivoa arahanta.