Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 88

Bāhitika sutta
Plašt

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đeti­nom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. Jednoga jutra Ānanda se obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu put Sāvatthīja u prošenje hrane. Pošto je prošao Sāvatthī i vratio se iz prošenja hrane, posle obroka, otide do Istočnog parka, do Pala­te Migārine majke, da tu provede ostatak dana.

3. A dogodi se da je Pasenadi, kralj Kosale, popevši se na svog slona po imenu Ekapuṇḍarīka, izjahao iz Sāvatthīja u podne. I Pasenadi, kralj Kosale, izdaleka ugleda Ānandu kako se približava. Na to reče svom savet­niku Sirivaḍḍhi: „Ono je poštovani Ānanda, zar ne?” – „Jeste, gospodine, to je poštovani Ānanda.”

4. Na to kralj Pasenadi reče nekom čoveku: „Hajde, dobri čoveče, otidi do poštovanog Ānande, pokloni mu se do nogu u moje ime i reci: ‘Po­štovani gospodine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi.’ Zatim mu ovako kaži: ‘Ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi iz samilosti sačekao trenutak.’”

5. „Da, visočanstvo”, odgovori čovek i otide do poštovanog Ānande, pokloni mu se, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: „Poštovani gos­podine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi i ovako kaže: ‘Ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi iz sami­losti sačekao trenutak.’”

6. Ānanda ćutke prihvati ovaj poziv. Onda kralj Pasenadi dođe na slo­nu dokle je slon mogao da ide, onda siđe sa njega i peške stiže do pošto­vanog Ānande. Pošto mu se pokloni, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: „Ako poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, bilo bi dobro ukoliko bi otišao do obale reke Aćiravatī.”

7. Ānanda ćutke prihvati ovaj poziv. Otide do obale reke Aćiravatī i sede u podnožje drveta, na pripremljeno mesto. A za njim kralj Pasenadi dođe na slonu dokle je slon mogao da ide, onda siđe sa njega i peške stiže do poštovanog Ānande. Pokloni mu se, stade sa strane i reče: „Evo jedan svečani prekrivač za slona. Neka poštovani Ānanda izvoli sesti na njega!”

„Nije potrebno, veliki kralju! Sedi ti na njega! Ja već sedim na svojoj prostirci.”

8. Kralj Pasenadi sede na pripremljeno mesto i reče: „Poštovani Ānan­da, bi li Blaženi učinio nešto svojim telom zbog čega bi ga askete i brah­mani prekoreli?”

„Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svojim telom zbog čega bi ga mudri askete i brahmani prekoreli.”

„Poštovani Ānanda, a da li bi Blaženi učinio nešto svojim govorom… svojim mislima, zbog čega bi ga askete i brahmani prekoreli?”

„Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svojim mislima zbog čega bi ga mudri askete i brahmani prekoreli.”

9. „Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno! Jer ono što nismo bili u stanju da postignemo pitanjem, poštovani Ānanda postigao je svojim odgovorom na pitanje. Ne prepoznajemo bilo šta vredno u pohvali i kritici koje su izrekle neznalice, jer oni govore a da nisu ni istražili, niti procenili. A prepoznajemo kao vrednu pohvalu i kritiku koje su izrekle mudre, oš­troumne i pametne osobe, jer oni govore tek pošto su istražili i procenili.

10. A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu telesnih postupaka kriti­kuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki telesni postupak koji je štetan, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra štetnim?”

„Svaki postupak koji je sraman, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra sramnim?”

„Svaki postupak koji donosi bol, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, donosi bol?”

„Svaki postupak koji za rezultat ima patnju, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, za rezultat ima patnju?”

„Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca vodi ka bolu, druge vodi ka bolu, i jednog i drugog vodi ka bolu, zbog kojeg se štetna stanja uve­ćavaju, a korisna umanjuju. Tu vrstu telesnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani, veliki kralju.”

11. Poštovani Ānanda, koju vrstu verbalnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je štetan… (kao u §10, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „verbalni postupak”)…”

12. Poštovani Ānanda, koju vrstu mentalnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki mentalni postupak koji je štetan… (kao u §10, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „mentalni postupak”)…”

13. Poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino napuštanje svih štet­nih stanja?”

„Tathāgata je, veliki kralju, napustio sva štetna stanja i usavršen je u svim korisnim stanjima.”

14. Poštovani Ānanda, koju vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mu­dri askete i brahmani?”

„Svaki telesni postupak koji je koristan, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra korisnim?”

„Svaki postupak koji nije sraman, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, ne smatra sramnim?”

„Svaki postupak koji ne donosi bol, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, ne donosi bol?”

„Svaki postupak koji ima prijatan rezultat, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, ima prijatan rezultat?”

„Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca ne vodi ka bolu, druge ne vodi ka bolu, i jednog i drugog ne vodi ka bolu, zbog kojeg se štetna sta­nja smanjuju, a korisna uvećavaju. Tu vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani, veliki kralju.”

15. Poštovani Ānanda, koju vrstu verbalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je koristan… (kao u §14, samo je „tele­sni postupak” zamenjen sa „verbalni postupak”)…”

16. Poštovani Ānanda, koju vrstu mentalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je koristan… (kao u §14, samo je „tele­sni postupak” zamenjen sa „mentalni postupak”)…”

17. Poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino razvijanje svih kori­snih mentalnih stanja?”

„Tathāgata je, veliki kralju, napustio sva štetna stanja i usavršen je u svim korisnim stanjima.”

18. „Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno kako je to dobro obja­snio poštovani Ānanda! Zadovoljni smo i srećni zbog onoga što je tako dobro objasnio. Toliko smo zadovoljni i srećni zbog onoga što je tako do­bro objasnio poštovani Ānanda i ako bi mu bilo dopušteno da primi slona na dar, mi bismo ga dali; ako bi mu bilo dopušteno da primi konja na dar, mi bismo ga dali; ako bi mu bilo dopušteno da primi čitavo selo na dar, mi bismo ga dali. Ali mi znamo da to nije dopušteno poštovanom Ānandi. Ipak, ovde je plašt, što mi ga je zapakovanog u vladarski kovčeg poslao Ađātasattu, kralj Magadhe, plašt šesnaest pedalja dugačak i osam pedalja širok. Neka ga iz samilosti poštovani Ānanda prihvati.”

„Ne treba, veliki kralju, moj trostruki ogrtač sasvim je dobar.”

19. „Poštovani gospodine, ovu reku Aćiravatī videli smo i poštovani Ānanda i ja kakva je kad gore u planinama iz velikog olujnog oblaka lije kiša. Tada se ova reka Aćiravatī razlije po obe svoje obale. Isto tako, pošto­vani Ānanda može od ovog plašta načiniti sebi trostruki ogrtač, a svoj stari ogrtač pokloniti svojim saputnicima u svetačkom životu. Na taj način i naš poklon će se razliti. Neka poštovani Ānanda prihvati ovaj plašt.”

20. I poštovani Ānanda prihvati plašt. Na to kralj Pasenadi reče: „A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Mnogo još stvari treba da uradimo.”

„Vreme je, veliki kralju, da uradiš ono što misliš da treba.”

Tada Pasenadi, kralj Kosale, nadahnut i obradovan rečima poštovanog Ānande, ustade sa svog mesta, pokloni se poštovanom Ānandi i gledajući da mu on bude sa desne strane, udalji se.

21. Ne zadugo, poštovani Ānanda otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i ispriča čitav razgovor s Pasenadijem, kraljem Kosale, te predade ogrtač Blaženom.

22. Na to se Blaženi obrati monasima: „Dobitak je za Pasenadija, kra­lja Kosale, veliki je dobitak za Pasenadija, kralja Kosale, što je imao prili­ku da vidi i iskaže poštovanje Ānandi.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaže­noga.