Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 2:1-10

Paṭhama vagga
Prvo poglavlje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Kassapa sutta – Kassapa (1) [pāli]

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A kada je noć već poodmakla, Kassapa, božanski sin, nenadmašnog sjaja, obasjavši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženoga, s poštovanjem ga pozdravi i stade sa strane. Stojeći tako, Kassapa se obrati Blaženome:

“Blaženi je otkrio monaha, ali ne i upustvo za monaha.” [1]

“U tom slučaju, Kassapa, sam to sebi razjasni.”

“Nek sebe vežbaju u primeni dobrog saveta,
i svemu onom što radi jedan asketa.
Nek na osamljenom mestu bivaju
i na njemu um svoj smiruju.”

Tako reče Kassapa, božanski sin. A Blaženi ćutanjem izrazi svoju saglasnost. Na to Kassama, božanski sin, pomisli: “Blaženi se saglasio sa mnom”, pa poklonivši se Blaženom i pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, ode.

——————–

[1] Komentar za SN: Kada je Buda podučavao Abhidhammu na Tāvatiṃsa nebu, u sedmoj godini posle probuđenja, ovo mlado božanstvo ga je čulo kako opisuje monaha, ali nije čulo i pouku za njega, njegovo ohrabrivanje monaha: “Misli ovako, ne onako; radi ovako, ne onako; napusti ovo, dostigni i boravi u onome.” I sada govori imajući taj događaj na umu.


2. Kassapa sutta – Kassapa (2) [pāli]

Kraj Sāvatthija. Stojeći sa strane, božanstvo izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog:

Monah neka u zadubljenju boravi,
kako bi um svoj okova lišio;
ukoliko želi srce slobodno da mu bude,
neka u tome svoju dobrobit vidi.
Upoznavši nastanak i prestanak ovoga sveta,
nadahnutog uma neka bude i nevezan.


6. Kamada sutta – Kamadina tužbalica

[Kamada:]

Teško je to učiniti, gospodine,
to je jako teško učiniti!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi čine ono što je teško,
oni koji sebe ustale u vrlini.
Jer onoga ko napusti dom,
zadovoljenost stiže, a onda i radost.

[Kamada:]

Tako je teško zadobiti, gospodine,
tu zadovoljenost o kojoj govorite!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi postižu ono što je teško zadobiti,
oni što se ushićuju smirenim umom.
Njihov um se, dan i noć,
ushićuje svojim napretkom.

[Kamada:]

Tako je teško krotiti, gospodine,
taj um o kojem govorite!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi krote ono što je ukrotiti teško,
oni što se raduju smirenju čula.
Raskinuvši mrežu preporađanja,
plemeniti, Kamada, napreduju.

[Kamada:]

Tako je teško ići, gospodine,
tim pute što toliko je neravan!

[Buddha:]

Pa ipak, Kamada, napreduju
putevimam, i neravnim i ravnim.
Oni što su neoplemenjeni padaju
na glavu kada put postane neravan.
Ali za plemenite put je ravan
— jer plemeniti ravnaju ono što neravno jeste!


Beleška

Ova žalosna jadikovka božanstva Kamade o teškoćama budističkog vežbanja poznata je skoro svakome ko se odlučio na monaški život. Buda svojim odgovorima ohrabruje Kamadu da prevlada svoje slabosti i nađe plemenitost duha u sebi kako bi sledio put. On ga podseća da su i drugi činili, zadobili i krotili tamo gde on nailazi na tolike poteškoće i sve što mu nedostaje jeste upornost, herojska odlučnost da ide napred uprkos preprekama.


7. Pañćālaćanda sutta – Pañćālaćanda

Napomena: Prvi stih ovog govora se fokusira na đhānu kao ključni elemenat puta ka oslobođenju. Budino “jhāna probuđenja” se očigledno odnosi na dve situacije na njegovom putu bodhisattve: (1) na tačku kada je, shvatajući jalovost samomučenja, naslutio kako bi jhāna mogla biti put ka probuđenju, i (2) njegovo uviđanje u kojoj meri jhāna može voditi do znanja koje rezultira punim probuđenjem. (O detaljima obe ove tačke videti MN 35.) U drugom stihu Buda razrađuje Pañcālacandino razumevanje praktikovanja jhāne, tako što ukazuje da nju treba da prati sabranost pažnje, kako bi zaista bila ispravna koncentracija. Ovo je u vezi sa činjenicom da različite liste postupaka koji čine put — kao što su pet sposobnosti, sedam faktora probuđenja i plemeniti osmostruki put — uvek stavljaju ispravnu sabranost pre ispravne koncentracije. To je takođe u vezi sa tvrdnjom u MN 44 da četiri satipatthane — temelja sabranosti — čine nimittu ili objekat ispravne koncentracije.


U Sāvatthiju. Stojeći sa strane, mlado božanstvo Pañćālaćanda izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog:

“Onaj sa velikom mudrošću zaista pronađe
prolaz iz središta zatočeništva,
Buda koji otkri jhānu,
osamljeni bik predvodnik stada, mudrac.” [1]

[Buda:]

“Čak i u sred zatočeništva je pronalaze
O Pañcālacanda”, izreče Blaženi,
Dhammu za dostizanje nibbāne —
oni što učvrstiše svesnost,
oni savršeno skoncentrisani.” [2]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] AN 9.42 sadrži objašnjenje prvog stiha ovde i u njoj poštovani Ānanda označava prvu jhānu kao prolaz koji nudi priliku za bekstvo iz ropstva čulnih zadovoljstava, a da svaki naredni nivo jhāne nudi priliku za bekstvo iz ropstva prethodne jhāne. Na kraju, kaže on, prestanak opažanja i osećanja predstavlja krajnju priliku za beg iz svake vrste ropstva. Komentar, inače, objašnjava da postoje dva zatočeništva (sambādha): zatočeništvo zbog pet prepreka i zatočeništvo zbog pet struna čulnog zadovoljstva. U stihu se misli na ovo prvo. prolaz (okāsa) jeste naziv za đhānu. U analizi koju daje Ānanda, međutim, zatočeništvo i prolaz su objašnjeni kao nešto što id ejedno za drugim.: prvo se pet struna čulnog zadovoljstva nazivaju zatočeništvom, a prva jhāna je prolaz; zatim su vitakka-vićāra zatočeništvo, a druga đhāna prolaz i tako dalje, sve do potpunog uništenja āsava kao konačnog prolaza ka slobodi.

Osamljeni bik predvodnik stada (patilinanisabho). Buda je nazvan bikom predvodnikom i u SN I.38. U Anguttara nikāyi za monaha se kaže da je patilina, “osamljen”, kada napusti obmanu “ja sam”.

[2] Dhamma za dostizanje nibbāne (dhammam nibbānapattiyā) je verovatno Plemeniti osmostruki put. Komentar: Ovaj mladi deva je u prethodnom životu dostigao prvu đhānu. I ove stihove je izgovorio da bi pohvalio Blaženog što je dosegao blaženstvo zadubljenja. Buda u svom odgovoru namerava da pokaže kako je prva đhāna tek fragment beskrajnih i nemerljivih kvaliteta Bude. Pod svesnošću (sati) on misli na svesnost uvida i plemenitog puta. Savršeno skoncentrisan (susamāhita) označava i običnu i transcendentnu koncentraciju.


9. Ćandima sutta – Molitva boginje meseca za zaštitu

Ovako sam čuo.

Jednom je prilikom Blaženi živeo u okolini Sāvatthija, u Đetavani, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme je Ćandimu, boginju Meseca, zarobio Rahu, jedan od predvodnika asura (demona). Onda joj na um padne Blaženi, te Ćandima izrecitova ovaj stih:

“O Budo, heroju, tvoja su dela lišena svakog zla. Moje poštovanje prema tebi. U nevolji se nađoh. Budi moje utočište.”

Na to Blaženi uputi sledeći stih Rahuu, predvodniku asura, u vezi sa Ćandimom:

“O Rahu, Ćandima za svoje utočište uze Tathāgatu,  Usavršenoga. Oslobodi Ćandimu. Buda zraći samilošću na ovaj svet (bića).”

Na to Rahu, predvodnik asura, oslobodi Ćandimu, boginju, i odmah ode do Vepaćite, drugog predvodnika asura, i stade pred njega drhteći od straha, nakostrešene kose. Tada se Vepaćita obrati Rahuu ovim stihom:

“Rahu, zašto iznenada oslobodi Ćandimu? Zašto dođe ovamo drhteći i zašto stojiš tako užasnut?”

“Obratio mi se stihovima Buda (tražeći da oslobodim Ćandimu). Da je nisam oslobodio glava bi mi se rasprsla na sedam komada. Ja bih, dok živim, da se izbavim od nevolje. (Zato sam oslobodio Ćandimu).”


10. Surya sutta – Molitva božanstva sunca za zaštitu

Ovako sam čuo.

Jednom je prilikom Blaženi živeo u okolini Sāvatthija, u Đetavani, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme je Suriju, boga Sunca, zarobio Rahu, jedan od predvodnika asura (demona). Onda mu na um padne Blaženi, te Surija izrecitova ovaj stih:

“O Budo, heroju, tvoja su dela lišena svakog zla. Moje poštovanje prema tebi. U nevolji se nađoh. Budi moje utočište.”

Na to Blaženi uputi sledeći stih Rahuu, predvodniku asura, u vezi sa Surijom:

“O Rahu, Surija za svoje utočište uze Tathāgatu,  Usavršenoga. Oslobodi Suriju. Buda zraći samilošću na ovaj svet (bića).

O Rahu, ne proždiri onoga ko razgoni tamu, blistavoga, sjajnog i bleštavog putnika preko neba. Rahu, oslobodi Suriju, sina mog.”

Na to Rahu, predvodnik asura, oslobodi Suriju i odmah ode do Vepaćite, drugog predvodnika asura, i stade pred njega drhteći od straha, nakostrešene kose. Tada se Vepaćita obrati Rahuu ovim stihom:

“Rahu, zašto iznenada oslobodi Suriju? Zašto dođe ovamo drhteći i zašto stojiš tako užasnut?”

“Obratio mi se stihovima Buda (tražeći da oslobodim Suriju). Da ga nisam oslobodio glava bi mi se rasprsla na sedam komada. Ja bih, dok živim, da se izbavim od nevolje. (Zato sam oslobodio Suriju).”