Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 1:71-80

Ćhetvā vagga
Ubijeno

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


71. Ubijeno (Ćhetvā sutta)

U Sāvatthiju. Stojeći sa strane, boginja se ovako obrati Blaženom u stihovima:

“Šta to kad ubijemo, spavamo mirno?
Šta to kad ubijemo, ne žalimo?
Koja je to jedna stvar, Gotamo,
čije ubijanje ti opravdavaš?”

[Blaženi:]

“Kad bes ubijemo, spavamo mirno.
Kad bes ubijemo, ne žalimo.
Ubijanje besa, o bramanu,
sa njegovim otrovnim korenom i slatkim vrhom:
to je ubijanje koje plemeniti hvale,
jer kada ga ubijemo, ne žalimo.” [1]

[1] Komentar za SN: Bes ima otrovni koren (visamūla), zato što mu je posledica patnja. On ima i slatki vrh (madhuragga), jer se javi zadovoljstvo kad na bes odgovorimo besom, na uvredu uvredom, a na udarac udarcem.


72. Kočija (Ratha sutta)

„Šta je glavni znak bojne kočije,
a šta je oznaka vatre?
Koji je to znak jedne zemlje,
i šta je ono što je znak žene?”1

„Barjak je glavni znak bojne kočije,
dim jeste oznaka vatre.
Kralj predstavlja znak jedne zemlje,
a muž je ono što je znak žene.”


73. Blago (Vitta sutta)

„Šta je ovde najveće čovekovo blago,
a šta kada se istrajno praktikuje donosi sreću?
Koji je zaista najslađi među ukusima,
i kako živi onaj za kojeg kažu da najbolje živi?”

„Poverenje je čovekovo najveće blago,
istrajno praktikovanje Dhamme sreću donosi.
Istina je zaista najslađa među ukusima,
za onoga ko s mudrošću živi kažu da najbolje živi.”


74. Kiša (Vuṭṭhi sutta)

[Božanstvo:]
„Šta je najbolje među stvarima koje se uspinju,
šta se ističe među stvarima koje padaju?
Šta je najbolje od onoga što ide unaokolo,
a ko najizvrsniji među onima koji govore?”

[Drugo božanstvo:]
„Seme je najbolje među stvarima koje se uspinju,
kiša se ističe među stvarima koje padaju?
Od onoga što ide unaokolo stoka je najbolja,
a sin najizvrsniji među onima koji govore.”

[Blaženi:]
„Znanje je najbolje među stvarima koje se uspinju,
neznanje se ističe među stvarima koje padaju?
Od onoga što ide unaokolo saṅgha je najbolja,
a Buda najizvrsniji među onima koji govore.”


75. Uplašeni (Bhītā sutta)

„Zašto je toliko mnogo uplašenih ljudi oko nas
kada je put izložen na toliko mnogo načina?
Pitam te, O Gotamo, beskrajne mudrosti:
Na šta se to osloniti treba,
pa da straha od narednog rođenja nema?”

„Na pravu stranu usmerivši govor i misao,
ne čineći ništa loše svojim telom,
u domu živeći u obilju hrane i pića,
s poverenjem, blag, izdašan i blagonaklon:
ko se na te četiri stvari osloni,
čvrsto ukorenjen u Dhammi,
taj strah od narednog rođenja ne treba da ima.”


76. Ono što ne propada (Nađīrati sutta)

„Šta propada, a šta ne propada?
Za šta se kaže da krivi je put?
Šta prepreka je ka srećnim odredištima?
Šta razarano biva i dan i noć?
Šta je mrlja na životu svetačkome?
A šta je dobra kupka bez imalo vode?

Koliko je provalija na ovome svetu
kojima imetak biva progutan?
To smo došli da pitamo Blaženoga,
na koji način da sve to razumemo.”

Fizički oblik smrtnika svakog propada,
ali njegovo ime i klan ne propadaju.
Za strast se kaže da krivi je put,
a pohlepa prepreka ka srećnim odredištima.

Život razaran biva i dan i noć,
a žena mrlja na životu svetačkome;
tu neuk čovek ulovljen biva.
Asketizam i pročišćen život –
to je dobra kupka bez imalo vode

Šest je provalija u ovome svetu,
kojima svaki imetak biva progutan.
To su lenjost i lakomislenost,
inertnost i neobuzdanost,
predugo spavanje i tromost; to su provalije
kojih bi svako trebalo da se pribojava
da u njih ne upadne.[1]

[1] Pali termini za šest provalija (ćhiddāni) su: ālassa, pamāda, anuṭṭhāna, asaṃyama, niddā i tandī. Spk-pṭ: Ovih šest stvari se nazivaju provalijama jer ne pružaju priliku korisnim stanjima uma da se pojave.


77. Vrhovna vlast (Issariya sutta)

„Šta je vrhovna vlast u ovome svetu,
šta se smatra najboljim imati kraj sebe?
Šta u ovom svetu jeste zarđali mač,
a šta se to kugom smatra?

Koga hapse kada nešto odnese
a ko je, kada odnosi, smatra dragim?
Kime se to mudri ushićuju,
kada se uvek iznova vraća?”

„Sobom gospodariti je vrhovna vlast u ovome svetu,
žena se smatra onim najboljim da se uvek ima kraj sebe.
U ovom svetu bes jeste zarđali mač,
a lopovi se kugom smatraju.

Lopova uhapse kada nešto odnese,
dok asketu smatraju dragim kad nešto odnosi.
Mudri se asketom ushićuju,
kada se uvek iznova vraća?”


78. Ljubav (Kāma sutta)

„Šta ne treba da napušta onaj ko voli dobro,
od čega smrtnik ne treba da digne ruke?
Šta treba pustiti kada je dobro,
a šta ne pustiti kada je rđavo?”

„Čovek sebe ne treba da napusti,
od sebe on ne treba da digne ruke.
Reč kada je dobra treba pustiti,
ali ne i onu koja je rđava.”


79. Potrepštine na putovanju (Pātheyya sutta)

„Šta obezbeđuje sve potrepštine na putovanju,
gde je to mesto gde leži bogatstvo?
Šta to čoveka goni da putuje unaokolo,
a od čega na svetu je teško odvojiti se?
Čime to mnoga bića sputana bivaju,
nalik pticama kada se u zamku uhvate?

„Poverenje obezbeđuje sve potrepštine na putovanju,
sreća to mesto gde leži bogatstvo?
Želja čoveka goni da putuje unaokolo,
a od željenoga na svetu je teško odvojiti se?
I željom bića mnoga sputana bivaju,
nalik pticama kada se u zamku uhvate?”


80. Izvor svetlosti (Pađđota sutta)

„Šta li je izvor svetlosti na ovome svetu,
na osnovu čega dolazi viđenje?
Ko su pomagači onome ko radi
i šta određuje nečiji smer kretanja?

Šta je to što hrani i nemarne i agilne,
baš kao što majka svoje dete hrani?
Ta bića što na ovome svetu borave –
čime to ona svoj život održavaju?”

„Mudrost je izvor svetlosti na ovome svetu,
na osnovu svesnosti dolazi viđenje?
Goveda su pomagači onome ko radi
i brazda je ta koja određuje smer kretanja?

Kiša zaista hrani i nemarne i agilne,
baš kao što majka svoje dete hrani?
Ta bića što na ovome svetu borave –
zahvaljujući kiši svoj život održavaju?”


81. Bez konflikta (Araṇa sutta)

„Ko je na svetu ovome spokojan,
kakvim življenjem život ne biva protraćen?
Ko ovde do kraja razume želju,
a ko u trajnoj slobodi uživa?

Koga to roditelji i braća obožavaju,
kada postane čvrsto utemeljen?
Kome se to skromnoga porekla
čak i plemići s poštovanjem klanjaju?”

„Askete su na svetu ovome spokojni,
asketskim življenjem život ne biva protraćen?
Askete do kraja razumeju želju,
i u trajnoj slobodi uživaju?

Roditelji i braća obožavaju asketu,
kada postane čvrsto utemeljen?
Iako je asketa skromnoga porekla,
čak mu se i plemići s poštovanjem klanjaju?”