Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN II.1 Pathamakassapa sutta

Samyutta nikāya II.1

Paṭhama Kassapa sutta
Kassapa (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I tada, kada je noć već poodmakla, mlado božanstvo po imenu Kassapa, izvanredne lepote i osvetlivši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženog. [1] Kada je stigao, pokloni se on Blaženom, stade sa strane, te mu ovako reče:

"Blaženi je otkrio monaha, ali ne i savet za monaha." [2]

"Dobro, Kassapa, razjasni tu stvar onda sam sebi."

"U dobro izgovorenom savetu sebe treba da vežba i življenju asketskom,
mirnom sedenju u osami i u stišavanju uma." [3]

Tako reče mlado božanstvo Kassapa. Učitelj se sa njim saglasi. Onda mlado božanstvo Kassapa pomisli: "Učitelj se saglasio sa mojim rečima.", pokloni se Blaženom i obilazeći ga tako da mu je ovaj ostao sa desne strane, odmah nestade.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Devaputta bukvalno znači "sin božanstava", ali pošto se božanstva prikazuju tako da se pojavljuju u svom nebeskom boravištu zahvaljujući spontanom rođenju, prevodim ovu složenicu jednostavno sa "mlado božanstvo".

Komentar za SN: Oni se preporađaju u krilu (aṅka) božanstava. Muški se nazivaju sinovima božanstava  (devaputtā), a ženski kćerima božanstava (devadhitaro). Kada im se ne zna ime, označavaju se sa "neko božanstvo", kao u prethodnoj saṃyutti, ali oni čije je ime poznato, označavaju se sa "sin božanstava po imenu taj i taj" (kao što je to ovde slučaj). [Natrag]

[2] Komentar za SN: Kada je Buda podučavao Dhammu na Tāvatiṃsa nebu, tokom sedmog perioda monsuna posle probuđenja, ovo mlado božanstvo ga je čulo kako opisuje šta je to monah, ali nije čulo i njegova uputstva za monaha, njegovo ohrabrivanje monaha: "Razmišljaj na ovaj način, ne na onaj način; razmatraj na ovaj način, ne na onaj, napusti ovo, a dostigni i boravi u onome." Dakle, božanstvo govori u vezi sa ovim događajem. [Natrag]

[3] "U dobro izgovorenom savetu" (subhāsitassa). Komentar za SN tumači ovo tako da znači da sebe treba vežbati samo u četvorovrsnom ispravnom govoru (videti Subhasita sutta, SN VIII.5 i takođe Saleyyaka sutta, MN 41:13), zatim u razgovoru koji se odnosi na četiri plemenite istine, deset prikladnih tema za razgovor (videti Mahā-suññata sutta, MN 122:13) i trideset sedam pomoći u stizanju do probuđenja. Meni se čini da je uputstvo pre da se vežba u skladu sa dobrim savetom.

Komentar za SN nudi i tumačenje za samaṇupāsana na kraju prvog stiha: (1) ono čemu bi jedan asketa trebalo da se posveti, a to je jedan od trideset osam objekata meditacije i (2) pomaganje drugom asketi, to jest služenje učenim monasima kako bi i sam uvećao mudrost. Prvo se čini verovatnijim. Stišavanje uma (ćittūpasama) jeste vežbanje uz pomoć osam meditativnim dostignuća (aṭṭhasamāpatti). [Natrag]