Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN II.7: Pancalacanda sutta

Samyutta nikāya II.7

Pañćālaćanda sutta
Pañćālaćanda, sin božanstva


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Napomena: Prvi stih ovog govora se fokusira na đhānu kao ključni elemenat puta ka oslobođenju. Budino "jhāna probuđenja" se očigledno odnosi na dve situacije na njegovom putu bodhisattve: (1) na tačku kada je, shvatajući jalovost samomučenja, naslutio kako bi jhāna mogla biti put ka probuđenju, i (2) njegovo uviđanje u kojoj meri jhāna može voditi do znanja koje rezultira punim probuđenjem. (O detaljima obe ove tačke videti MN 35.) U drugom stihu Buda razrađuje Pañcālacandino razumevanje praktikovanja jhāne, tako što ukazuje da nju treba da prati sabranost pažnje, kako bi zaista bila ispravna koncentracija. Ovo je u vezi sa činjenicom da različite liste postupaka koji čine put — kao što su pet sposobnosti, sedam faktora probuđenja i plemeniti osmostruki put — uvek stavljaju ispravnu sabranost pre ispravne koncentracije. To je takođe u vezi sa tvrdnjom u MN 44 da četiri satipatthane — temelja sabranosti — čine nimittu ili objekat ispravne koncentracije.


U Sāvatthiju. Stoječi sa strane, mlado božanstvo Pañcālacanda izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog:

"Onaj sa velikom mudrošću zaista pronađe
prolaz iz središta zatočeništva,
Buda koji otkri jhānu,
osamljeni bik predvodnik stada, mudrac." [1]

[Buda:]

"Čak i u sred zatočeništva je pronalaze
O Pañcālacanda", izreče Blaženi,
Dhammu za dostizanje nibbāne —
oni što učvrstiše svesnost,
oni savršeno skoncentrisani." [2]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] AN 9.42 sadrži objašnjenje prvog stiha ovde i u njoj poštovani Ānanda označava prvu jhānu kao prolaz koji nudi priliku za bekstvo iz ropstva čulnih zadovoljstava, a da svaki naredni nivo jhāne nudi priliku za bekstvo iz ropstva prethodne jhāne. Na kraju, kaže on, prestanak opažanja i osećanja predstavlja krajnju priliku za beg iz svake vrste ropstva. Komentar, inače, objašnjava da postoje dva zatočeništva (sambādha): zatočeništvo zbog pet prepreka i zatočeništvo zbog pet struna čulnog zadovoljstva. U stihu se misli na ovo prvo. prolaz (okāsa) jeste naziv za đhānu. U analizi koju daje Ānanda, međutim, zatočeništvo i prolaz su objašnjeni kao nešto što id ejedno za drugim.: prvo se pet struna čulnog zadovoljstva nazivaju zatočeništvom, a prva jhāna je prolaz; zatim su vitakka-vićāra zatočeništvo, a druga đhāna prolaz i tako dalje, sve do potpunog uništenja āsava kao konačnog prolaza ka slobodi.

Osamljeni bik predvodnik stada (patilinanisabho). Buda je nazvan bikom predvodnikom i u SN I.38. U Anguttara nikāyi za monaha se kaže da je patilina, "osamljen", kada napusti obmanu "ja sam". [Natrag]

[2] Dhamma za dostizanje nibbāne (dhammam nibbānapattiyā) je verovatno Plemeniti osmostruki put. Komentar: Ovaj mladi deva je u prethodnom životu dostigao prvu đhānu. I ove stihove je izgovorio da bi pohvalio Blaženog što je dosegao blaženstvo zadubljenja. Buda u svom odgovoru namerava da pokaže kako je prva đhāna tek fragment beskrajnih i nemerljivih kvaliteta Bude. Pod svesnošću (sati) on misli na svesnost uvida i plemenitog puta. Savršeno skoncentrisan (susamāhita) označava i običnu i transcendentnu koncentraciju. [Natrag]