Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN II.9: Candima sutta

Samyutta nikāya II.9

Candima sutta
Molitva boginje Meseca za zaštitu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo.

Jednom je prilikom Blaženi živeo u okolini Sāvatthija, u Đetavani, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme je Ćandimu, boginju Meseca, zarobio Rahu, jedan od predvodnika asura (demona). Onda joj na um padne Blaženi, te Ćandima izrecitova ovaj stih:

"O Budo, heroju, tvoja su dela lišena svakog zla. Moje poštovanje prema tebi. U nevolji se nađoh. Budi moje utočište."

Na to Blaženi uputi sledeći stih Rahuu, predvodniku asura, u vezi sa Ćandimom:

"O Rahu, Ćandima za svoje utočište uze Tathāgatu,  Usavršenoga. Oslobodi Ćandimu. Buda zraći samilošću na ovaj svet (bića)."

Na to Rahu, predvodnik asura, oslobodi Ćandimu, boginju, i odmah ode do Vepaćite, drugog predvodnika asura, i stade pred njega drhteći od straha, nakostrešene kose. Tada se Vepaćita obrati Rahuu ovim stihom:

"Rahu, zašto iznenada oslobodi Ćandimu? Zašto dođe ovamo drhteći i zašto stojiš tako užasnut?"

"Obratio mi se stihovima Buda (tražeći da oslobodim Ćandimu). Da je nisam oslobodio glava bi mi se rasprsla na sedam komada. Ja bih, dok živim, da se izbavim od nevolje. (Zato sam oslobodio Ćandimu)."


Videti takođe: SN II.10