Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.23: Loka sutta

Samyutta nikāya III.23

Loka sutta
(Kvaliteti) ovoga sveta


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Dok je sedeo sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženom: "Koliko kvaliteta ovoga sveta, kada nastaju, nastaju radi štete, nespokojstva i neugodnosti?"

"Tri su kvaliteta, veliki kralju, koji kada nastaju, nastaju radi štete, nespokojstva i neugodnosti. Koja tri? Pohlepa, veliki kralju, jeste kvalitet ovoga sveta koji kada nastaje, nastaje radi štete, nespokojstva i neugodnosti. Odbojnost… Obmanutost jeste kvalitet ovoga sveta koji kada nastaje, nastaje radi štete, nespokojstva i neugodnosti."

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

"Pohlepa, odbojnost i obmanutost
— rođeni u nekome —
slamaju tu osobu, nedovoljno svesnu,
lako kao trsku."