Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.3: Jaramarana sutta

Samyutta nikāya III.3

Đarāmarana sutta
Starost i smrt


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija. Sedeći sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, ovako reče Blaženom: "Poštovani gospodine, da li onaj ko se rodi može da očekuje bilo šta drugo osim starosti i smrti?" [1]

"Onaj ko se rodi, veliki kralju, ne može da očekuje bilo šta drugo osim starosti i smrti. Čak i ovi moćni khattiye (plemići) — obezbeđeni, sa velikim imanjem, sa mnogo zlata i srebra, sa obiljem blaga i imetka, sa obiljem stoke i prinosa — zato što su se rodili, ne mogu da očekuju bilo šta drugo osim starosti i smrti. Čak i ovi moćni bramani… moćni domaćini — obezbeđeni… sa obiljem stoke i prinosa — zato što su se rodili, ne mogu da očekuju bilo šta drugo osim starosti i smrti. Čak i ovi monasi, koji su arahanti, u kojima su nečistoće uklonjene, koji su proživeli svetački život, učinili što treba učiniti, odložili teret, dostigli svoj cilj, sasvim razorili okove postojanja i sebe potpuno oslobodili putem savršenog znanja, čak i njihovo je telo nešto što je podložno propadanju, podložno odlaganju." [2]

I prekrasne kočije kraljeve propadnu,
ovo telo takođe raspadne se.
Ali za krajnju Dhammu propasti nema,
tako dobri objaviše, zajedno sa Dobrim.


Beleške

[1] Kralj Pasenadi bio je vladar države Kosale, čiji je glavni grad bio Sāvatthi. Đetavana, gaj princa Đete, bio je takođe poznat i kao Anāthapindikin park, pošto ga je kupio i Budi poklonio bogati filantrop Anāthapindika. U nikāyama se Pasenadi opisuje kao jedan od najodanijih Budinih sledbenika, mada se nikada ne pominje da je dostigao bilo koji stupanj uvida u istinu. Čitavo jedno poglavlje Samyutta nikāye — Kosalasāmyutta (poglavlje 3) — beleži njegove razgovore sa Budom. [Natrag]

[2] Kada govori o arahantu, Buda njegovu sudbinu ne opisuje onako kako ona izgleda spolja, tj. kao "starost i smrt", već kroz arahantovo lično iskustvo, kao puko propadanje i odlaganje tela. To je zato što arahant, oslobođen svakog pojma "ja" i "moje", propast i razlaganje tela ne percipira kao starost i smrt toga "ja". [Natrag]