Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.2: Purisa sutta

Samyutta nikāya III.2

Purisa sutta
Osoba


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

Tada Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženoga i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, Pasenadi, kralj Kosale, ovako reče Blaženome:

"Poštovani gospodine, koliko je stvari koje, kada nastanu u nekoj osobi, nastaju na njenu štetu, patnju i nelagodu?"

"Tri su stvari, veliki kralju, koje, kada nastanu u nekoj osobi, nastaju na njenu štetu, patnju i nelagodu. Koje tri? Pohlepa, mržnja i obmanutost. To su tri stvari koje, kada nastanu u nekoj osobi, nastaju na njenu štetu, patnju i nelagodu.

Pohlepa, mržnja i obmanutost
nastale u nekome,
ranjavaju osobu zlog uma
kao što se bambus prelomi
pod teretom sopstvenog ploda."