Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IX.11: Ayoniso-manasikara sutta

Samyutta nikāya IX.11

Ayoniso-manasikara sutta
Neprikladna pažnja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom neki monah boravio među narodom Kosala, u gustoj šumi. I u to vreme je ceo dan proveo obuzet lošim, štetnim mislima: mislima ispunjenim strašću, zlovoljom i zlonamernošću.

Tada božanstvo koje je nastanjivalo tu gustu šumu, osetivši milosrđe prema tom monahu, želeći mu dobro, želeći da ga prizove pameti, približi mu se i obrati sledećim stihovima:

Sasvim rastresen
samleven si mislima svojim.
Odstupivši od neprikladnog,
kontempliraj prikladno.

Zaustavljajući svoj um na Učitelju,
na Dhammi, na Sanghi, svojim vrlinama,
stiži ćeš do radosti, ushićenja,
prijatnosti bez sumnje.

Tada, prožet radošću,
okončaćeš najzad
patnju i nespokojstvo.

Tada se taj monah, pročišćen rečima božanstva, dozva pameti.


Videti takođe bilo koju od sutta o šest sabranosti (npr. SN XI.3, AN III.70, AN XI.12, AN XI.13)