Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya LV.10

Ginđakavasatha sutta
Dvorana od cigala (3)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Natike, u Dvorani od cigala. Tada poštovani Ānanda dođe pred Blaženoga, pokloni mu se i sede sa strane. Zatim se obrati Blaženom: “Ovde u Natiki, gospodine, preminuli su domaćini Kakata, Kalinga, Nikata, Katisaba, Tuta, Santuta, Bhada i Subhada. Kakva je njihova sudbina, gospodine? Kakvo je njihovo buduće stanje?”

“Ānanda, domaćin Kakata, zahvaljujući uklanjanju pet nižih okova (koji vezuju bića za svet čula), spontano se uzdigao do boravišta Sudavasa božanstava i tamo će ostati do konačnog utrnuća; neće se vraćati više na ovaj svet.

Isto je i sa Kalingom, Nikatom, Katisabom, Tutom, Santutom, Bhadom i Subhadom, kao i sa još više od pedeset nezaređenih sledbenika iz Natike. Više od devedeset nezaređenih koji su umrli u Natiki, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju tri okova i ublažavanju požude, mržnje i obmanutosti, postali su “jednom povratnici”, tako da će stići do na kraj patnje pošto se samo još jednom preporode u ovom svetu.

Više od petsto nezaređenih koji su umrli u Natiki, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju tri okova postali su “oni koji su ušli u tok” i bezbedni su od preporađanja na nižim nivoima egzistencije u kojima vlada patnja; pre ili kasnije sigurno će postati probuđeni.”

“Zaista, Ānanda, nije nimalo neobično da ljudsko biće umre. Ali ako svaki put kada se to dogodi ti dođeš do Tathāgate i pitaš ga o njemu, zaista će to za njega biti nevolja. Zato ću ti, Ānanda, predati učenje nazvano Ogledalo Dhamme; ako ga plemeniti učenik poseduje, on može, ukoliko želi, za sebe da objavi: ‘Nema više za mene preporađanja u paklu, u svetu životinja i duhova ili u bilo kojem drugom svetu patnje. Ja sam onaj koji je ušao u tok, bezbedan od pada na stupanj patnje, obezbeđen sam i predodređen za probuđenje.’

A kakvo je, Ānanda, to učenje Ogledalo Dhamme?

Plemeniti učenik poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o Budi: ‘Blaženi je arahant, potpuno probuđeni, savršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac sveta, nenadmašan kao savetnik bića, učitelj bogovima i ljudima, prouđen, blažen.’

On poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o Dhammi: ‘Dhammu je Blaženi dobro izložio, ona je očigledna, besmrtna, poziva na istraživanje, vodi do oslobođenja, razumeju je mudri, svaki sam za sebe.’

On poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o monaškoj zajednici: ‘Blagorodna je monaška zajednica Blaženog, čine je ispravni, mudri i marljivi: četiri vrste ljudi, osam klasa osoba. Monaška zajednica vredna je počasti, gostoljubivosti, darova, poštovanja — najplodnije polje postupaka na ovom svetu koje donosi zasluge.’

I on poseduje vrline koje su drage plemenitima, rafinirane i usavršene, bez mrlja i čiste, koje oslobađaju, a hvale ih mudri, na njih ne utiču (ovozemaljski poslovi) i povoljne su za koncentraciju uma.

To je, Ānanda, učenje nazvano Ogledalo Dhamme, na osnovu kojeg plemeniti sledbenik može da objavi: ‘Nema više za mene preporađanja u paklu, u svetu životinja i duhova ili u bilo kojem drugom svetu patnje. Ja sam onaj koji je ušao u tok, bezbedan od pada na stupanj patnje, obezbeđen sam i predodređen za prosvetljenje’.”


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Zajedno sa suttom LV:8 (ali ne i LV:9), ovaj tekst je uključen u Mahaparinibbana suttu (DN 16), gde se mesto naziva Nadika. Ali komentari objašnjavaju njegovo ime na način prema kojem bi trebalo da bude zapravo Natika: “Postojala su dva sela na obalama istog jezera, koja su nastanjivali sinovi od dva brata. Tako se jedno od njih zvalo Natika (‘Ono koje pripada rođacima’)”. [Natrag]