Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.8: Ginjakavasatha sutta

Samyutta nikāya LV.8

Ginđakavasatha sutta
Dvorana od cigala (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Natike, u Dvorani od cigala. Tada poštovani Ānanda dođe pred Blaženoga, iskaza mu poštovanje i sede sa strane. Zatim se obrati Blaženom: "Ovde u Natiki, gospodine, preminuli su monah Salha i monahinja Nanda. Takođe su preminuli domaćin Sudata i domaćica Suđata. Kakva je njihova sudbina, gospodine? Kakvo je njihovo buduće stanje?"

"Monah Salha, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju nečistoća u ovome životu, dostigao je stanje oslobođenosti uma od nečistoća i izbavljenje putem mudrosti.

Monahinja Nanda, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju pet nižih okova (koji vezuju bića za svet čula), spontano se uzdigla do boravišta Sudavasa božanstava i tamo će ostati do konačnog utrnuća; neće se vraćati više na ovaj svet.

Domaćin Sudata, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju tri okova (verovanje u sopstvo, sumnja i verovanje u delotvornost rituala) i ublažavanju požude, mržnje i obmanutosti, postao je "jednom povratnik", tako da će stići do na kraj patnje pošto se samo još jednom preporodi u ovom svetu.

Domaćica Suđata, Ānanda, zahvaljujući uklanjanju tri okova postala je "ona koja je ušla u tok" i bezbedna je od preporađanja na nižim nivoima egzistencije u kojima vlada patnja; pre ili kasnije sigurno će postati prosvetljena.

"Zaista, Ānanda, nije nimalo neobično da ljudsko biće umre. Ali ako svaki put kada se to dogodi ti dođeš do Tathāgate i pitaš ga o njima, zaista će to za njega biti nevolja. Zato ću ti, Ānanda, predati učenje nazvano Ogledalo Dhamme; ako ga plemeniti učenik poseduje, on može, ukoliko želi, za sebe da objavi: 'Nema više za mene preporađanja u paklu, u svetu životinja i duhova ili u bilo kojem drugom svetu patnje. Ja sam onaj koji je ušao u tok, bezbedan od pada na stupanj patnje, obezbeđen sam i predodređen za prosvetljenje.'

A kakvo je, Ānanda, to učenje Ogledalo Dhamme?

Plemeniti učenik poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o Budi: 'Blaženi je arahant, potpuno probuđeni, savršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac sveta, nenadmašan kao savetnik bića, učitelj bogovima i ljudima, prosvetljeni, blaženi.'

On poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o Dhammi: 'Dhammu je Blaženi dobro izložio, ona je očigledna, besmrtna, poziva na istraživanje, vodi do oslobođenja, razumeju je mudri, svaki sam za sebe.'

On poseduje ovakvo nepokolebljivo uverenje o monaškoj zajednici: 'Blagorodna je monaška zajednica Blaženog, čine je ispravni, mudri i marljivi: četiri vrste ljudi, osam klasa osoba. Monaška zajednica vredna je počasti, gostoljubivosti, darova, poštovanja — najplodnije polje postupaka koji donose dobro na svetu.'

I on poseduje vrline koje su drage plemenitima, rafinirane i usavršene, bez mrlja i čiste, koje oslobađaju, a hvale ih mudri, na njih ne utiču (ovozemaljski poslovi) i povoljne su za koncentraciju uma.

To je, Ānanda, učenje nazvano Ogledalo Dhamme, na osnovu kojeg plemeniti sledbenik može da objavi: 'Nema više za mene preporađanja u paklu, u svetu životinja i duhova ili u bilo kojem drugom svetu patnje. Ja sam onaj koji je ušao u tok, bezbedan od pada na stupanj patnje, obezbeđen sam i predodređen za prosvetljenje'."


Beleška

[1] Zajedno sa suttom SN LV:10 (ali ne i LV:9), ovaj tekst je uključen u Mahaparinibbana suttu (DN 16) , gde se mesto naziva Nadika. Ali komentari objašnjavaju njegovo ime na način prema kojem bi trebalo da bude zapravo Natika: "Postojala su dva sela na obalama istog jezera, koja su nastanjivali sinovi od dva brata. Tako se jedno od njih zvalo Natika ('Ono koje pripada rođacima')". [Natrag]