Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.2: Soma sutta

Samyutta nikāya V.2

Soma sutta
Bhikkhuni Soma


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Soma se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara, želeci da u bhikkhuni Somi izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da joj pokvari koncentraciju, priđe joj i obrati joj se ovim stihovima:

"Teško je postići ono stanje
Kojem teže mudraci,
Ne može ga postići žena
Sa to malo njezine pameti."

Tada se bhikkhuni Somi javi misao: "Ko je izgovorio ove stihove — ljudsko ili neljudsko biće?" Onda pomisli: "To je zli Mara, koji ih izgovori želeći da u meni izazove strah, uznemirenost i jezu, želeci da mi pokvari koncentraciju."

Tako bhikkhuni Soma, shvativši "Ovo je zli Mara", odgovori mu stihovima:

"Šta znači je li neko žensko ili muško
Kada je um dobro skoncentrisan,
Kada znanje postojano pritiče
Dok direktno posmatramo dhammu.

Onome koga muči misao,
'ja sam žensko' ili 'Ja sam muško'
Ili 'Ja sam ovo ili ono' —
Taj samo zlog Maru priziva."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Soma me prepozna" — nesta u trenu.