Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VI.2: Gārava sutta

Samyutta nikāya VI.2

Gārava sutta
Poštovanje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, ubrzo posle probuđenja, boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožju banjan drveta. Onda mu se, dok je tako živeo osamljen, u svesti javiše ove misli: "Mučno je živeti bez poštovanja, bez smernosti prema nekome. A kraj kojeg askete ili bramana bih ja mogao da živim, iskazujući mu počast i poštovanje?"

Onda mu se javi ova misao: "Radi usavršavanja još nesavršenog sastojka vrline (sīla) bilo bi dobro živeti kraj nekog askete ili bramana, iskazujući mu počast i poštovanje. Međutim, u čitavom ovom svetu, sa njegovim bogovima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, vladarima i običnim ljudima, ne vidim nijednog drugog asketu ili bramana kraj kojeg bih mogao živeti, iskazujući mu počast i poštovanje, a da je više usavršen u vrlini nego što sam to ja.

Radi usavršavanja još nesavršenog sastojka koncentracije (samādhi) bilo bi dobro živeti kraj nekog askete ili bramana, iskazujući mu počast i poštovanje. Međutim, u čitavom ovom svetu, sa njegovim bogovima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, vladarima i običnim ljudima, ne vidim nijednog drugog asketu ili bramana kraj kojeg bih mogao živeti, iskazujući mu počast i poštovanje, a da je više usavršen u koncentraciji nego što sam to ja.

Radi usavršavanja još nesavršenog sastojka mudrosti (paññā) bilo bi dobro živeti kraj nekog askete ili bramana, iskazujući mu počast i poštovanje. Međutim, u čitavom ovom svetu, sa njegovim bogovima… ne vidim nijednog drugog asketu ili bramana kraj kojeg bih mogao živeti, iskazujući mu počast i poštovanje, a da je više usavršen u mudrosti nego što sam to ja.

Radi usavršavanja još nesavršenog sastojka oslobađanja (vimutti) bilo bi dobro živeti kraj nekog askete ili bramana, iskazujući mu počast i poštovanje. Međutim, u čitavom ovom svetu, sa njegovim bogovima… ne vidim nijednog drugog asketu ili bramana kraj kojeg bih mogao živeti, iskazujući mu počast i poštovanje, a da je više usavršen u oslobađanju nego što sam to ja.

Radi usavršavanja još nesavršenog sastojka znanja i viđenja koji vode oslobađanju (vimuttiñānadassana) bilo bi dobro živeti kraj nekog askete ili bramana, iskazujući mu počast i poštovanje. Međutim, u čitavom ovom svetu, sa njegovim bogovima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, vladarima i običnim ljudima, ne vidim nijednog drugog asketu ili bramana kraj kojeg bih mogao živeti, iskazujući mu počast i poštovanje, a da je više usavršen u znanju i viđenju koji vode oslobođenju nego što sam to ja. A kako bi bilo ako bih živeo upravo u ovoj Dhammi, za koju sam se do kraja probudio, ukazujući joj počast i poštovanje?"

Tada, videvši o čemu razmišlja Blaženi — kao kada bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku — Brama Sahampati nestade iz Brama-sveta i pojavi se pred Blaženim. Prebacivši ogrtač preko jednog ramena u znak poštovanja, on sklopi dlanove u visini grudi  i pozdravi Blaženog ovim rečima: "Tako je, Blaženi! Tako je, Tathāgata! Oni koji su bili arahanti, samoprobuđeni u prošlosti – i oni su živeli upravo u ovoj Dhammi, ukazujući mu počast i poštovanje. I neka Blaženi, koji je danas arahant, samoprobuđen, živi upravo u ovoj Dhammi, ukazujući joj počast i poštovanje."

Tako reče Brama Sahampati. A zatim nastavi:

Prošli Bude,
buduće Bude,
i Buda koji je sada,
oni koji uklanjaju patnju mnogih —

svi su živeli,
živeće i žive,
poštujući istinsku Dhammu.
Za Bude je ovo prirodni zakon.

Zato, onaj ko želi sam sebi dobro,
teži savršenstvu,
treba da poštuje istinsku Dhammu,
podsećajući se Budinog učenja.