Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.11: Āhāra sutta

Samyutta nikāya XII.11

Āhāra sutta
Hraniva

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Jetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi".

"Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, četiri su vrste hraniva za opstanak onih tela koja su već nastala, kao i za nastanak onih tela koja će tek nastati. Koje četiri? Čvrsta hrana, gruba ili fina; drugo, kontakt; treće, volja; četvrto, svest. To su četiri vrste hraniva za opstanak onih tela koja su već nastala, kao i za nastanak onih tela koja će tek nastati. [1]

Monasi, šta je izvor ta četiri hraniva, šta je njihovo poreklo, iz čega se ona rađaju i stvaraju? Ta četiri hraniva imaju žudnju kao svoj izvor, žudnju kao svoje poreklo; iz žudnje se ona rađaju i stvaraju. [2]

A šta je izvor te žudnje, šta je njeno poreklo, iz čega se ona rađa i stvara? Žudnja ima osećaj kao svoj izvor, osećaj kao svoje poreklo; iz osećaja se ona rađa i stvara.

A šta je izvor tog osećaja…? Osećaj ima kontakt kao svoj izvor… A šta je izvor tog kontakta…? Kontakt ima šest područja čula kao svoj izvor… A šta je izvor tih šest čula…? Šest čula imaju ime-i-lik kao svoj izvor… A šta je izvor tog imena-i-lika…? Ime-i-lik ima svest kao svoj izvor… A šta je izvor te svesti…? Svest ima izraze volje kao svoj izvor… A šta je izvor tim izrazima volje, šta je njihovo poreklo, iz čega se oni rađaju i stvaraju? Izrazi volje imaju neznanje kao svoj izvor, neznanje kao svoje poreklo; iz neznanja se oni rađaju i stvaraju.

Tako, monasi, sa neznanjem kao uslovom [nastaju] izrazi volje; sa izrazima volje kao uslovom , svest… To je poreklo čitavog tog mora patnje. Ali sa potpunim nestankom neznanja sledi i nestanak izraza volje; sa nestankom izraza volje nestanak svesti… Tako nestaje čitavo to more patnje.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ova hraniva su nužan preduslov (pacayyā), a preduslovi se nazivaju hranivima (āhāra) zato što hrane (ili donose, āharanti) sopstvene posledice. Iako postoje i drugi preduslovi, samo ova četiri se nazivaju hranivima zato to služe kao specijalni preduslovi produžavanja života bića. Čvrsta hrana (kabalinkāra āhāra) jeste specijalni preduslov za fizičko telo onih bića koja žive od čvrste hrane. Kod mentalnog tela, kontakt jeste specijalni preduslov postojanja oseta, volja svesti, a svest nastanka imena-i-lika. U Samyutta nikāyi se o hranivima dalje raspravlja u SN XII:12, SN XII:31, SN XII:63 i SN XII:64. U vezi sa opštim napomenama o četiri hraniva videti takođe i Visuddhimagga 341, 7-18. Nyanaponika Thera, The Four Nutriments of Life nudi takođe izbor iz relevantnih sutta sa komentarima. Ahāra je takođe korišćena u širem smislu "specijalnog uslova", bez pominjanja četiri hraniva, u SN XLVI:51 i SN LV:31. [Natrag]

[2] Žudnja je ta koja nagoni bića na neprekidnu borbu da sebi pribave fizička i mentalna hraniva. kako u sadašnjem životu, tako i u budućim životima. [Natrag]