Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.12: Moliyaphagguna sutta

Samyutta nikāya XII.12

Moliyaphagguna sutta
Govor Moliyaphagguni


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju.

"Monasi, četiri su vrste hraniva za opstanak onih tela koja su već nastala, kao i za nastanak onih tela koja će tek nastati. Koje etiri? Čvrsta hrana, gruba ili fina; drugo, kontakt; treće, volja; četvrto, svest. To su četiri vrste hraniva za opstanak onih tela koja su već nastala, kao i za nastanak onih tela koja će tek nastati."

Kad to bi rečeno, poštovani Moliyaphagguna reče Blaženome: "Poštovani gospodine, ko konzumira hranivo svesti?" [1]

"To nije pravo pitanje", odgovori Blaženi. 'Ja ne kažem: taj i taj konzumira.' [2] Ako bih rekao: 'Taj i taj konzumira', u tom slučaju bi ovo bilo pravo pitanje: 'Poštovani gospodine, ko konzumira?' Ali ja tako ne govorim. I pošto tako ne govorim, trebalo bi me pitati. 'Poštovani gospodine, za šta je svest kao hranivo [uslov]?' [3], to bi bilo pravo pitanje. A na to je pravi odgovor: 'Svest kao hranivo je uslov za nastanak budućeg novog postojanja.' [4] Kada ono što je nastalo postoji, tada i šest područja čula [nastaju]; [5] sa šest područja čula i kontakt'."

"Poštovani gospodine, ko pravi kontakt?"

"To nije pravo pitanje", odgovori Blaženi. 'Ja ne kažem: taj i taj pravi kontakt.' Ako bih rekao: 'Taj i taj pravi kontakt', u tom slučaju bi ovo bilo pravo pitanje: 'Poštovani gospodine, ko pravi kontakt?' Ali ja tako ne govorim. I pošto tako ne govorim, trebalo bi me pitati. 'Poštovani gospodine, sa čime kao uslovom kontakt [nastaje]?’, to bi bilo pravo pitanje. A na to je pravi odgovor: ‘Sa šest područja čula kao uslovom kontakt [nastaje]; sa kontaktom kao uslovom osećaj'."

"Poštovani gospodine, a ko oseća?"

"To nije pravo pitanje", odgovori Blaženi. 'Ja ne kažem: taj i taj oseća.' Ako bih rekao: 'Taj i taj oseća', u tom slučaju bi ovo bilo pravo pitanje: 'Poštovani gospodine, ko oseća?' Ali ja tako ne govorim. I pošto tako ne govorim, trebalo bi me pitati. 'Poštovani gospodine, sa čime kao uslovom osećaj [nastaje]?’, to bi bilo pravo pitanje. A na to je pravi odgovor: ‘Sa kontaktom kao uslovom osećaj [nastaje]; sa osećajem kao uslovom žudnja'."

"Poštovani gospodine, a ko žudi?"

"To nije pravo pitanje", odgovori Blaženi. 'Ja ne kažem: taj i taj žudi.' Ako bih rekao: 'Taj i taj žudi, u tom slučaju bi ovo bilo pravo pitanje: 'Poštovani gospodine, ko žudi?' Ali ja tako ne govorim. I pošto tako ne govorim, trebalo bi me pitati. 'Poštovani gospodine, sa čime kao uslovom žudnja [nastaje]?’, to bi bilo pravo pitanje. A na to je pravi odgovor: ‘Sa osećajem kao uslovom žudnja [nastaje]; sa žudnjom kao uslovom vezivanje, sa vezivanjem kao uslovom postojanje… [26] To je poreklo čitavog ovog okeana patnje."

"Ali Phagguna, sa potpunim nestankom šest područja čula dolazi i nestanak kontakta; sa nestankom kontakta nestanak osećaja; sa nestankom osećaja nestanak žudnje; sa nestankom žudnje nestanak vezanosti; sa nestankom vezanosti nestanak postojanja; sa nestankom postojanja nestanak rođenja; sa nestankom rođenja nestaju starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje."


Beleke (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar objašnjava da mu je ime Moliya dato još pre zaređenja, jer je kosu vezivao u ogromnu punđu (moli), ali mu je ostalo i pošto je otišao u beskućnike. U MN 21 njega prekoreva Buda zato što se suviše zbližio sa monahinjama. A u SN 12.32 se pominje da je napustio monašku zajednicu i vratio se svetovnom životu. [Natrag]

[2] Phaggunino pitanje "Ko konzumira" u sebi sadrži i implicitan stav o sopstvu. On vidi nekoga — sopstvo — ko stoji iza svesti, u ulozi suštinskog subjekta. Buda zato mora odbaciti i samo pitanje kao nepravilno, jer je zasnovano na pogrešnoj pretpostavci. Komentar: "Ja ne kažem: taj i taj konzumira": "Ja ne kžaem da neko — biće ili osoba (koci satto va puggalo va) — konzumira." [Natrag]

[3] U valjanom pitanju Buda zamenjuje ličnu zamenicu ko, opterećenu supstancijalističkim konotacijama, bezličnim oblikom kissa, genitivom jednine korena ki-. [Natrag]

[4] Svest kao hranivo: preporođena svest (patisandhicitta). Nastanak budućeg novog postojanja (ayatim punabbhavabhinibbatti): ime-i-lik nastali zajedno sa tom svešću.

U AN III:66 i AN III:67 se kaže: "Kamma je polje, svest je seme, a žudnja je vlaga za svest… da bi se uspostavila u niskom (srednjem, višem) svetu; tako se stvara buduće novo postojanje (kammam khettam, viññanam biđam, tanha sineho… hinaya (mađđhimaya, paćitaya) dhatuya viññanam patitthitam evam ayatim punabbhavabhinibbatti hoti)." Ovo podrazumeva da tok svesti koji dolazi iz prethodne egzistencije ima ulogu svesti kao hraniva, tako što u trenutku začeća generiše inicijalnu preporođenu svest, a ova opet, sa svoje strane, stvara (ili "hrani") za nju posledični ime-i-lik. [Natrag]