Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.23: Upanisa sutta

Samyutta nikāya XII.23

Upanisa sutta
Zavisnost


Prevod Rada Iveković
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


… Kada, redovnici, na vrhu planine kiša pada velikim kapima, tada voda ispunjava planinske procjepe, pećine i jame cureći niz padinu. Kada su procjepi, pećine i jame napunjeni, napune se prvo manja jezera, a zatim velika. Kad su i velika jezera puna napune se prvo manji brzaci, pa onda veće rijeke, a kad su one prepune, napune se mora.

Isto tako, redovnici, na osnovu zablude nastaju odrednice, na osnovu odrednica svijest, na osnovu svijesti ime-i-lik. na osnovu imena-i-lika šestostruka osjetilna osnova, na osnovu šestostruke osjetilne osnove dodir, na osnovu dodira osjet, na osnovu osjeta žeđ, na osnovu žeđi grabljenje, na osnovu grabljenja nastajanje, na osnovu nastajanja rođenje, na osnovu rođenja neugoda, na osnovu neugode povjerenje, na osnovu povjerenja radost, na osnovu radosti zadovoljstvo, na osnovu zadovoljstva smirenost, na osnovu smirenosti ugoda, na osnovu ugode zadubljenje, na osnovu zadubljenja zbiljsko-znanje-i-uviđanje, na osnovu zbiljskog znanja i uviđanja odvraćanje, na osnovu odvraćanja obestrašćenje, na osnovu obestrašćenja oslobođenje, na osnovu oslobođenja znanje-o-iscrpljenju (khayañanam).