Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.24: Aññatitthiya sutta

Samyutta nikāya XII.24

Aññatitthiya sutta
Askete drugih škola


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju.

(I)

Onda se, rano ujutro, poštovani Sāriputta obuče i uzevši prosjačku zdelu i ogrtač krete u Rāđagahu u prošenje hrane. I pri tom mu se javi misao: "Još je rano za prošenje hrane u Rāđagahi. Bolje da odem do parka u kojem borave askete drugih škola."

I tako poštovani Sāriputta otide do parka u kojem borave askete drugih škola. Tu razmeni pozdrave sa ostalim asketama i kad su završili pozdravljanje i ljubazan razgovor, sede sa strane. A askete mu onda rekoše:

"Prijatelju Sāriputta, neki askete i bramani, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju; drugi askete i bramani, govoreći o kammi, tvrde da nam patnju stvaraju drugi; treći askete i bramani, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju, ali da nam patnju stvaraju i drugi; četvrti askete i bramani, govoreći o kammi, tvrde da patnja nastaje slučajno, te da je ne stvaramo ni mi, a ni drugi. A šta, prijatelju Sāriputta, asketa Gotama na sve to kaže? Šta on podučava? Šta bi trebalo mi da odgovorimo da bismo iskazali ono što je rekao i asketa Gotama, a da ga pogrešno ne tumačimo na način koji je suprotan činjenicama? I kako bi sve to trebalo mi da razjasnimo u skladu sa Dhammom, tako da iz toga izvedeni razumni zaključci ne pruže osnovu za kritiku?"

"Prijatelji, Blaženi je rekao da patnja nastaje sa razlogom. A koji je to? Taj razlog jeste kontakt. Ko tako govori, iskazuje ono što je rekao i asketa Gotama, a da ga pogrešno ne tumači na način koji je suprotan činjenicama; tako bi sve to trebalo razjasniti u skladu sa Dhammom, pa da iz toga izvedeni razumni zaključci ne pruže osnovu za kritiku.

Zato, prijatelji, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju, takav stav je uslovljen kontaktom. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da nam patnju stvaraju drugi, takav stav je takođe uslovljen kontaktom. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju, ali da nam patnju stvaraju i drugi, takav stav je takođe uslovljen kontaktom. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da patnja nastaje slučajno, te da je ne stvaramo ni mi, a ni drugi, takav stav je takođe uslovljen kontaktom.

Jer, prijatelji, u slučaju onih asketa i bramana koji govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju, nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da nam patnju stvaraju drugi, nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju, ali da nam patnju stvaraju i drugi, nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta. Isto tako, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da patnja nastaje slučajno, te da je ne stvaramo ni mi, a ni drugi, nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta."

(II)

Ovaj razgovor između poštovanog Sāriputte i asketa drugih škola čuo je i poštovani Ānanda. I on, pošto je otišao u prošenje hrane u Rāđagahu i vratio se, pošto je pojeo to što je dobio, otide do Blaženoga, pokloni mu se, sede sa strane i ispriča Blaženome čitav razgovor između poštovanog Sāriputte i asketa drugih škola. A Blaženi na to reče:

"Dobro je, Ānanda, dobro je! Svako do ispravno odgovara bi odgovorio upravo onako kako je to Sāriputte učinio. Ja sam rekao, Ānanda, da patnja nastaje sa razlogom. A koji je to? Taj razlog jeste kontakt. Ko tako govori, iskazuje ono što sam rekao, a da me pogrešno ne tumači na način koji je suprotan činjenicama; tako bi to trebalo da razjasni u skladu sa Dhammom, pa da iz toga izvedeni razumni zaključci ne pruže osnovu za kritiku.

Zato, Ānanda, u slučaju onih asketa i bramana koji, govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju… i oni koji tvrde da je ne stvaramo ni mi, a ni drugi, takav stav je takođe uslovljen kontaktom.

Jer, Ānanda, u slučaju onih asketa i bramana koji govoreći o kammi, tvrde da svako sam sebi stvara patnju… i u slučaju onih koji, govoreći o kammi, tvrde da patnja nastaje slučajno, te da je ne stvaramo ni mi, a ni drugi, nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta.

Jednom sam prilikom, Ānanda, boravio upravo ovde u Rāđagahi, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Onde se ujutro obukoh i uzevši prosjačku zdelu i ogrtač krenuh u Rāđagahu u prošenje hrane. I pri tom mi se javi misao: 'Još je rano za prošenje hrane u Rāđagahi. Bolje da odem do parka u kojem borave askete drugih škola.' I tako otidoh do parka u kojem borave askete drugih škola. Tu se pozdravih sa ostalim asketama i kad smo završili pozdravljanje i ljubazan razgovor, sedoh sa strane…. [askete pitaju isto ono što su pitali i Sāriputtu i dobijaju identičan odgovor] … nemoguće je da oni iskuse bilo šta bez kontakta."

"Izvanredno, poštovani gospodine! Čudesno, poštovani gospodine! Kako čitavo značenje može biti iskazano jednom jedinom sintagmom! Može li se isto to značenje iskazati detaljno, na način koji je dubok i sa dubokim implikacijama?"

"U tom slučaju, Ānanda, razjasni tu stvar samome sebi."

"Poštovani gospodine, ako bi me pitali: 'Prijatelju Ānanda, koji je izvor starosti-i-smrti, šta je njegovo poreklo, iz čega je ono rođeno i stvoreno?' — ako bi me tako pitali, ja bih odgovorio ovako: 'Prijatelji, starost-i-smrt imaju rođenje kao svoj izvor, rođenje kao svoje poreklo, iz rođenja je ono rođeno i stvoreno'. Ako bi me tako pitali, ja bih ovako odgovorio.

Poštovani gospodine, ako bi me pitali: 'Prijatelju Ānanda, koji je izvor rođenja, šta je njegovo poreklo, iz čega je ono rođeno i stvoreno?' — ako bi me tako pitali, ja bih odgovorio ovako: 'Prijatelji, rođenje imaju postojanje kao svoj izvor, postojanje kao svoje poreklo, iz postojanja je ono rođeno i stvoreno… Postojanje ima vezivanje kao svoj izvor… Vezivanje ima žudnju kao svoj izvor… Žudnja ima osećaj kao svoj izvor… Osećaj ima kontakt kao svoj izvor… Kontak ima šest područja čula kao svoj izvor, šest područja čula kao svoje poreklo, iz šest područja čula je on rođen i stvoren. Ali sa potpunim nestankom šest područja čula nestaje i kontakt; sa nestankom kontakta nestaje i osećaj; sa nestankom osećaja nestaje i žudnja; sa nestankom žudnje nestaje i vezanost; sa nestankom vezanosti nestaje i postojanje; sa nestankom postojanja nestaje i rođenje; sa nestankom rođenja nestaju i starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.' Ako bi me, poštovani gospodine, ovako pitali, ja bih odgovorio tako."