Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.26: Upavāna sutta

Samyutta nikāya XII.26

Upavāna sutta
Govor Upavāni


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda poštovani Upavāna otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, Upavāna reče Blaženome:

"Gospodine, neki askete i bramani tvrde da je svako tvorac vlastite nesreće, drugi da je naša nesreća delo drugih, treći da je nesreća i naše i tuđe delo, a četvrti da nije ni naše ni tuđe delo, nego da nastaje slučajno. Šta o tome kaže Blaženi? Šta on podučava? Kako treba da odgovorimo ako nas pitaju koje su reči Blaženog, kako ih ne bismo pogrešno protumačili, suprotno činjenicama? I kako na ovo pitanje da odgovorimo u skladu sa Dhammom, tako da razložno razmatranje naših reči ne bi dalo povod za kritiku?"

"Ja sam, Upavāna, rekao da patnja nastaje iz nekog povoda. Kakvog povoda? Taj se povod zasniva na kontatu (phassa). Ako neko tako kaže, onda tačno prikazuje moje reči, ne tumači ih pogrešno, suprotno činjenicama, na taj način ih objašnjava u skladu sa Dhammom, tako da razložno razmatranje njegovih reči ne daje povod za kritiku.

Zato, Upavāna, kad neki askete i bramani tvrde da je svako tvorac vlastite nesreće, drugi da je naša nesreća delo drugih, treći da je nesreća i naše i tuđe delo, a četvrti da nije ni naše ni tuđe delo, nego da nastaje slučajno — sve te tvrdnje su uslovljene kontaktom.

Zato, Upavāna, kad neki askete i bramani tvrde da je svako tvorac vlastite nesreće, drugi da je naša nesreća delo drugih, treći da je nesreća i naše i tuđe delo, a četvrti da nije ni naše ni tuđe delo, nego da nastaje slučajno — u svakom od tih slučajeva nemoguće je da bi oni doživeli bilo šta bez kontakta."

Rev. 1/12/2008