Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 13:1-10

Abhisamaya samyutta
Uvid


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


13:1 Vrh nokta (Nakhasikha sutta)

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu Blaženi, uzevši malo zemlje na vrh prsta reče monasima: “Šta mislite, monasi? Šta je veće: ovo malo zemlje na vrhu mog prsta ili nepregledna zemlja?” 

“Nepregledna zemlja je mnogo veća, gospodine. To malo zemlje na vrhu prsta Blaženog je skoro ništa. To nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo — to malo zemlje na vrhu prsta Blaženog — kada se uporedi sa nepreglednom zemljom.”

“Na isti način, monasi, za sledbenika plemenitih koji je ispravnog uvida, za onoga ko je [ulaskom u tok] umakao bolu i patnji, ono što je potpuno okončano i iskorenjeno je mnogo veće. Ono što preostaje da se proživi kroz još najviše sedam života je skoro ništa; to nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo kada se uporedi sa prethodnim okeanom patnje. Tako je velika blagodet učvršćivanja u Dhammi, monasi. Tako je velika blagodet steći oko Dhamme.”


13:2 Jezero (Pokkharani sutta)

Blaženi je boravio kraj Sāvatthija: “Pretpostavite, monasi, da postoji jezero pedeset kilometara široko, pedeset kilometara dugo i pedeset kilometara duboko, do vrha puno vode, tako da gavran može da pije iz njega, pa da čovek iz njega zahvati malo vode koliko može stati na vrh slamke. Šta mislite? Šta bi bilo veće: voda zahvaćena na vrh slamke ili voda u jezeru?”

“Voda u jezeru bi bila mnogo veća, gospodine. Voda zahvaćena na vrh slamke je skoro ništa. To nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo — ta voda zahvaćena na vrh slamke — kada se uporedi sa vodom u jezeru.”

“Na isti način, monasi, za plemenitog sledbenika koji je ispravnog uvida, za onoga ko je [ulaskom u tok] umakao bolu i patnji ono što je potpuno okončano i iskorenjeno je mnogo veće. Ono što preostaje da se proživi kroz još najviše sedam života je skoro ništa; to nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo kada se uporedi sa prethodnim okeanom patnje. Tako je velika blagodet učvršćivanja u Dhammi, monasi. Tako je velika blagodet steći oko Dhamme.”


13:8 Okean (Samudda sutta)

Blaženi je boravio kraj Sāvatthija: “Pretpostavite, monasi, da se isuši okean, potpuno ispari, sem dve ili tri kapi. Šta mislite? Šta bi bilo veće: voda u velikom okeanu koji je isušio, potpuno ispario ili dve ili tri kapi koje su ostale?”

“Gospodine, voda u okeanu koji je isušio, potpuno ispario bi bila mnogo veća. Dve ili tri kapi su skoro ništa. One nisu ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo — te dve-tri kapi — kada se uporede sa vodom u okeanu koji je isušio, potpuno ispario.”

“Na isti način, monasi, za sledbenika plemenitih koji je ispravnog uvida, za onoga ko je [ulaskom u struju] umakao bolu i patnji ono što je potpuno okončano i iskorenjeno je mnogo veće. Ono što preostaje da se proživi kroz još najviše sedam života je skoro ništa; to nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo kada se uporedi sa prethodnim okeanom patnje. Tako je velika blagodet učvršćivanja u Dhammi, monasi. Tako je velika blagodet steći oko Dhamme.”