Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XL.2: Dutiya-đhāna-pañha sutta

Samyutta nikāya XL.2

Dutiya-đhāna-pañha sutta
Drugo zadubljenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom poštovani Mahā-Mogallāna boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se poštovani Mahā-Mogallāna obrati monasima ovako: "Prijatelji monasi!"

"Da, prijatelju" odgovoriše monasi.

Na to poštovani Mahā-Mogallāna nastavi: "Prijatelji, dok sam boravio na usamljenom mestu, u osami, ovakva misao mi se javila: 'Drugo zadubljenje, drugo zadubljenje, kažu. A šta li je to drugo zadubljenje?' Onda mi se javi ova misao: 'Sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja monah ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. To zovu drugim zadubljenjem.'

Tako i ja, prijatelji, sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja uđoh i ostadoh na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. I dok sam tako boravio, zaokupljali su me opažaji i promišljanja povezani sa mislima.

Na to, prijatelji, zahvaljujući duhovnim moćima, Buda dođe do mene i reče: 'Mogallāna, Mogallāna, o bramanu, ne budi nemaran prema drugom zadubljenju; u drugom zadubljenju um ustali, u drugom zadubljenju um skoncentriši.' Potom, jednom drugom prilikom, prijatelji, sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja uđoh i ostadoh na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. I dok sam tako boravio,

Ako bi, prijatelji, za bilo koga s pravom moglo da se kaže: 'On je učenik koji je uz pomoć učitelja dostigao veličanstvenost direktnog znanja', onda bi se to s pravom moglo reći za mene.