Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XL.3: Tatiya-đhāna-pañha sutta

Samyutta nikāya XL.3

Tatiya-đhāna-pañha sutta
Treće zadubljenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom poštovani Mahā-Mogallāna boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se poštovani Mahā-Mogallāna obrati monasima ovako: "Prijatelji monasi!"

"Da, prijatelju" odgovoriše monasi.

Na to poštovani Mahā-Mogallāna nastavi: "Prijatelji, dok sam boravio na usamljenom mestu, u osami, ovakva misao mi se javila: 'Treće zadubljenje, treće zadubljenje, kažu. A šta li je to treće zadubljenje?' Onda mi se javi ova misao: 'Sa bleđenjem i ushićenja, monah ostaje spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. On ulazii ostaje na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: "Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište". To zovu trećim zadubljenjem'

Tako i ja, prijatelji, sa bleđenjem i ushićenja, ostadoh spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. Uđoh i ostadoh na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: 'Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište'. I dok sam tako boravio, zaokupljali su me opažaji i promišljanja povezani sa ushićenjem.

Na to, prijatelji, zahvaljujući duhovnim moćima, Buda dođe do mene i reče: 'Mogallāna, Mogallāna, o bramanu, ne budi nemaran prema trećem zadubljenju; u trećem zadubljenju um ustali, u trećem zadubljenju um skoncentriši'. Potom, jednom drugom prilikom, prijatelji, sa bleđenjem i ushićenja, ostadoh spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. Uđoh i ostadoh na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: 'Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište'.

Ako bi, prijatelji, za bilo koga s pravom moglo da se kaže: 'On je učenik koji je uz pomoć učitelja dostigao veličanstvenost direktnog znanja', onda bi se to s pravom moglo reći za mene."