Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XL.4: Catuttha-đhāna-pañha sutta

Samyutta nikāya XL.4

Ćatuttha-đhāna-pañha sutta
Četvrto zadubljenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom poštovani Mahā-Mogallāna boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se poštovani Mahā-Mogallāna obrati monasima ovako: "Prijatelji monasi!"

"Da, prijatelju" odgovoriše monasi.

Na to poštovani Mahā-Mogallāna nastavi: "Prijatelji, dok sam boravio na usamljenom mestu, u osami, ovakva misao mi se javila: 'Četvrto zadubljenje, četvrto zadubljenje, kažu. A šta li je to četvrto zadubljenje?' Onda mi se javi ova misao: 'Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — monah ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo. To zovu četvrtim zadubljenjem'

Tako i ja, prijatelji, sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — uđoh i ostadoh na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo. I dok sam tako boravio, zaokupljali su me opažaji i promišljanja povezani sa srećom.

Na to, prijatelji, zahvaljujući duhovnim moćima, Buda dođe do mene i reče: 'Mogallāna, Mogallāna, o bramanu, ne budi nemaran prema četvrtom zadubljenju; u četvrtom zadubljenju um ustali, u četvrtom zadubljenju um skoncentriši'. Potom, jednom drugom prilikom, prijatelji, sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — uđoh i ostadoh na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo.

Ako bi, prijatelji, za bilo koga s pravom moglo da se kaže: 'On je učenik koji je uz pomoć učitelja dostigao veličanstvenost direktnog znanja', onda bi se to s pravom moglo reći za mene."