Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 43:1-11

Paṭhama vagga
Prvo podpoglavlje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Kāyagatāsati sutta – Svesnost usmerena na telo

U Sāvatthiju. “Monasi, podučiću vas neuslovljenom i putu koji vodi do nesulovljenog. Dobro me slušajte.

A šta je to, monasi, neuslovljeno? Iskorenjivanje žudnje, iskorenjivanje odbojnosti, iskorenjivanje konfuzije. To se naziva neuslovljenim.

A šta je to, monasi, put ka uslovljenom? Svesnost usmerena na telo: to se naziva putem ka neuslovljenom.

Tako sam vas, monasi, podučio neuslovljenom i putu koji vodi do  nesulovljenog. Ono što učitelj treba da učini za svoje učenike, iz saosećanja i želje za njihovu dobrobit, to sam ja učinio za vas, monasi. Unaokolo su podnožja drveća, prazne kolibe. Meditirajte, monasi, ne oklevajte ili ćete kasnije zažaliti. To je moje uputstvo vama.”


2. Samathavipassanā sutta – Smirenje i uvid

U Sāvatthiju. “Monasi, podučiću vas neuslovljenom i putu koji vodi do nesulovljenog. Dobro me slušajte.

A šta je to, monasi, neuslovljeno? Iskorenjivanje žudnje, iskorenjivanje odbojnosti, iskorenjivanje konfuzije. To s enaziva neuslovljenim.

A šta je to, monasi, put ka uslovljenom? Smirenje i uvid: : to se naziva putem ka neuslovljenom…