Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.165: Dukkha sutta

Samyutta nikāya XLV.165

Dukkha sutta
Patnja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste patnje. Koje tri? Patnja bola (dukkha-dukkha), patnja mentalnih konstrukcija (sankhāra-dukkha) i patnja prolaznosti (viparināma-dukkha). To su, monasi, tri vrste patnje. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste patnje, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati."