Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.170: Tanha sutta

Samyutta nikāya XLV.170

Tanhā sutta
Žudnje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, postoje tri vrste žudnji. Koje tri? Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem. To su, monasi, tri vrste žudnji. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste žudnji, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.

A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja je zasnovano na životu u osami, bestrašću, iskorenjivanju, odustajanju. Monasi, taj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala ove tri žudnje, potpuno razumele, potpuno uklonile i napustile.