Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.2: Upaddha sutta

Samyutta nikāya XLV.2

Upaddha sutta
Polovina (svetačkog života)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u plemenu Sakya, u gradu po imenu Nagaraka. [1] Onda poštovani Ānanda otide do Blaženog. Pošto je stigao, on mu se pokloni, sede sa strane i ovako mu reče:

"Poštovani gospodine, dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste polovina svetačkog života." [2]

"Nije tako, Ānanda! Nije tako, Ānanda! Dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život. Kada monah ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga, treba očekivati da će on razvijati i negovati plemeniti osmostruki put. [3]

A kako, Ānanda, monah koji ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga razvija i neguje plemeniti osmostruki put? Tako što, Ānanda, monah razvija ispravno razumevanje, zasnovano na osami, obestrašćenosti i prestanku, tako što napreduje u oslobađanju. [4] On razvija ispravnu nameru… ispravan govor… ispravno delovanje… ispravan način života… ispravan napor… ispravnu svesnost… ispravnu koncentraciju, zasnovanu na osami, obestrašćenosti i prestanku, tako što napreduje u oslobađanju. na taj način, Ānanda, monah koji ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga razvija i neguje plemeniti osmostruki put.

I na sledeći način, Ānanda, može se razumeti kako dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život. Oslanjajući se na dobrog prijatelja, Ānanda, bića podložna smrti se oslobađaju smrti; bića podložna tuzi, naricanju, patnji, jadu i očaju se oslobađaju tuge, naricanja, patnje, jada i očaja. Na taj način, Ānanda, može se razumeti kako dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Kompletnu ovu suttu Buda citira u SN III:18, u razgovoru sa kraljem Pasenadijem. [Natrag]

[2] kalyānamittatā kalyānasahāyatā kalyānasampavankatā. Ovo su sve sinonimi. Komentar: Kada je jednom boravio u osami, Ānanda pomisli: "Praksa askete uspešna je ako se on oslanja na dobre prijatelje i na sopstveni napor, pa zato polovina zavisi od dobrih prijatelja, a polovina od njegovog napora." [Natrag]

[3] Kalyanamitta znači "dobar prijatelj" tj. duhovni prijatelj koji daje savet, primer i ohrabrenje. O značaju dobrog prijatelja govori se u SN XLV:49, XLV:63 i XLV:77. Takođe i u AN IV:351-53 (=Ud 34-37).

Komentar: Kod dece nije moguće reći: "Ovoliko dolazi od majke, ovoliko dolazi od oca"; isto važi i u ovom slučaju. Ne može se reći: "Ovoliko ispravnog razumevanja itd. dolazi od dobrih prijatelja, ovoliko od sopstvenog napora." Blaženi kaže: "Četiri puta, Četiri ploda itd… su svi ukorenjeni u dobrom prijatelju." [Natrag]

[4] Komentar objašnjava osamu (viveka) u svetlu komentarskog pojma petostruke osame: (1) "u posebnom pogledu" (tadanga, privremeno, praktikujući uvid); (2) potiskivanjem (vikkhambhana, privremeno, dostizanje đhāne); (3) iskorenjivanjem (samuććheda, trajno, uzvišenim putem); (4) smirenjem (patippassaddhi, trajno, u plodu) i (5) bekstvom (nissarana, trajno, u nibbāni). [Natrag]