Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.23: Pathama-patipada sutta

Samyutta nikāya XLV.23

Pathama-patipadā sutta
Put (1)


  Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas pogrešnom putu i ispravnom putu. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, pogrešan put? To je pogrešno razumevanje, pogrešna namera, pogrešan govor, pogrešno delovanje, pogrešan način života, pogrešan napor, pogrešna svesnost i pogrešna koncentracija. To se, monasi, zove pogrešan put. A šta je to, monasi, ispravan put? To je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se, monasi, zove ispravan put."