Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 47:19

Sedaka sutta
U Sedaki (Akrobata)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo među narodom Sumba. I to u blizini grada Sedake. Tu se Blaženi obrati monasina: “Monasi!”

“Da, gospodine”, odgovoriše monasi.

A Blaženi nastavi: “Nekada davno ovde je živeo akrobata, koji je svoju tačku izvodio uz pomoć dugog bambusovog štapa. I tako jednoga dana, uspravivši svoj bambusov štap, pozva on svoju pomoćnicu Medakataliku: ‘Hajde, draga Medakataliko, popni mi se na ramena i uspni uz ovaj bambusov štap.’

‘Da, učitelju’ reče ona i uradi kako joj bi rečeno.

A onda akrobata reče: ‘Sada, draga Medakataliko, ti dobro pazi na mene, a ja ću dobro paziti na tebe! Čuvajući i pazeći jedno drugo, bićemo u stanju da pokažemo svoju veštinu, dobro zaradimo, a ti se bezbedno spustiš sa tog bambusovog štapa.’

Ali pomoćnica Medakatalika odgovori: ‘Ne tako, učitelju! Vi, o učitelju, treba da pazite na sebe, a ja ću paziti na sebe. Na taj način, ako svako od nas pazi na sebe, bićemo u stanju da pokažemo svoju veštinu, dobro zaradimo, a ja se bezbedno spustim sa ovog bambusovog štapa.’

“To je pravi način”, reče Blaženi i nastavi dalje ovako:

“Upravo je tako kako je rekla pomoćnica Medakatalika: “Ja ću paziti na sebe” — na taj način, monasi, treba praktikovati temelje sabranosti (satipatthana). “Ja ću paziti druge” — na taj način, monasi, treba praktikovati temelje sabranosti. Štiteći sebe štitimo i druge; štiteći druge štitimo i sebe.

A kako to, monasi, štiteći sebe štitimo i druge? Istrajnošću, razvijanjem i negovanjem [četiri temelja svesnosti]. Na taj način štiteći sebe štitimo i druge. [1]

A kako to, monasi, štiteći druge štitimo i sebe? Strpljenjem, nepovređivanjem, prijateljskom ljubavlju i saosećanjem. Na taj način štiteći druge štitimo i sebe.

Temelje svesnosti treba vežbati ispunjen mišlju: ‘Paziću na sebe.’ Temelje svesnosti treba vežbati ispunjen mišlju: ‘Paziću na druge.’ Tako, monasi, treba vežbati temelje svesnosti. Kada pazimo na sebe, pazimo i na druge. Kada pazimo na druge, pazimo i na sebe.”


Beleška

[1] Monah koji odustane od besmislenih poslova, već je istrajan, razvija i neguje svoj osnovni objekat meditacije, danju i noću, takav monah postaje arahant. Zatim, kad ga drugi vide i steknu poverenje u njega, i oni postanu predodređeni da stignu na nebo. Tako štitimo druge, štiteći sebe. [Natrag]