Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.3: Bhikkhu sutta

Samyutta nikāya XLVII.3

Bhikkhu sutta
Monah

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda neki monah dođe do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i ovako reče:

"Poštovani gospodine, bilo bi dobro ako bi me Blaženi podučio Dhammi ukratko, tako da mogu, pošto sam saslušao Dhammu od Blaženog, mogu boraviti sam, u osami, pažljiv, marljiv i odlučan."

"Isto tako me i neke nepromišljeni ljudi pitaju, ali kada im izložim Dhammu, oni misle samo o tome kako da svuda idu za mnom." [1]

"Neka me Blaženi poduči Dhammi ukratko! Neka me Srećni poduči Dhammi ukratko! Možda bih mogao razumeti značenje reči koje izgovori Blaženi; možda bih mogao postati naslednig reči koje izgovori Blaženi."

"Dobro onda, monaše, pročisti i samu polaznu tačku povoljnih mentalnih stanja. A šta je njihova polazna tačka? Vrlina koja je dobro pročišćena i gledište koje je ispravno. [2] Tek tada, monaše, kada je tvoja vrlina dobro pročišćena i tvoje gledište ispravno, trebalo bi da razvijaš četiri temelja sabranosti, zasnovana na vrlini, učvršćena u vrlini, i to na tri načina.

A koja su to četiri temelja? Monah boravi i kontemplira telo kao telo unutar, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira telo kao telo izvan, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira telo kao telo i unutar i izvan, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet.

Monah boravi i kontemplira osećaje kao osećaje unutar… izvan… i unutar i izvan, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira um kao um unutar… izvan… i unutar i izvan, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. Boravi on i kontemplira objekte uma kao objekte umaunutar… izvan… i unutar i izvan, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet.

Kada, monaše, razviješ četiri temelja sabranosti, zasnovana na vrlini, učvršćena u vrlini, i to na tri načina, tada bilo da je dan ili noć, možeš očekivati samo rast povoljnih mentalnih stanja, a ne njihovo smanjivanje."

Onda se monah, zadovoljan i obradovan rečima Blaženog, podiže sa svog mesta i, pošto se poklonio, otide ostavljajući Blaženog sa svoje desne strane.

I ne zadugo, boraveći sam, u osami, pažljiv, marljiv i odlučan, ovaj monah stekavši neposredno znanje, ovde i sada dostiže i zadrža se na krajnjem cilju svetačkog života, zbog kojeg sinovi iz dobrih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. On je neposredno znao: "Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu." I taj monah postade jedan od arahanta.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN: Ovaj monah je, kažu, već ranije tražio od Bude da mu objasni kako da meditira, ali je posle toga samo lutao unaokolo i nije se osamio. Otuda mu Buda ovako govori, da bi ga podstakao na vežbanje. [Natrag]

[2] Reč je o gledištu da snosimo odgovornost za sopstvene postupke (kammassakatāditthi), tj. uverenje da kamma donosi plod, što ujedno implicitno podrazumeva i verovanje u preporađanje. Budina tvrdnja ovde znači da ispravno gledište (prvi član plemenitog osmostrukog puta) i ispravno ponašanje (članovi 3-5) jesu osnova za uspešno praktikovanje meditacije sabranosti. [Natrag]