Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVI.2: Anottappī sutta

Samyutta nikāya XVI.2

Anottappī sutt
Bez zazora od činjenja nedela

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom su prilikom poštovani Mahākassapa i poštovani Sāriputta boravili u okolini Bārānasija, u Parku jelena, kraj Isipatane. Onda, jedno veče. poštovani Sāriputta izađe iz osame i dođe kod poštovanog Mahākassape, pa kada su se pozdravili i srdačno porazgovarali, sede on sa strane i ovako reče:

"Prijatelji, rečeno je da onaj ko nije marljiv i ne zazire od činjenja nedela nije u stanju da dostigne probuđenje, nije u stanju da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma; ali onaj ko je marljiv i zazire od činjenja nedela, jeste u stanju da dostigne probuđenje, da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma. [1] Kako ti na to gledaš, prijatelju?"

"U takvom slučaju, prijatelju, monah u sebi ne podstiče marljivost razmišljajući na ovaj način: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako već nastala štetna stanja uma u meni ne napustim, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako još nenastala povoljna stanja uma u meni ne nastanu, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on nije marljiv. [2]

"A kako, prijatelju, on to ne zazire od činjenja nedela?"

"U takvom slučaju monah se ne uplaši kad se u njemu javi misao: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'… niti kad se javi misao: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on ne zazire od činjenja nedela.

Na taj način, prijatelju, onaj ko nije marljiv i ne zazire od činjenja nedela nije u stanju da dostigne probuđenje, nije u stanju da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma."

"A kako je, prijatelju, on marljiv?"

"U takvom slučaju, prijatelju, monah u sebi podstiče marljivost razmišljajući na ovaj način: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'… i na ovaj način: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on je marljiv.

"A kako, prijatelju, on to zazire od činjenja nedela?"

"U takvom slučaju monah se uplaši kad se u njemu javi misao: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'… ili kad se javi misao: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on zazire od činjenja nedela.

Na taj način, prijatelju, onaj ko je marljiv i zazire od činjenja nedela jeste u stanju da dostigne probuđenje, u stanju je da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar "nije marljiv" (anātāpi) objašnjava kao "biti bez energije koja topi (ātapati) nečistoće, a "ne zazire od činjenja nedela" (anottapi) kao odsustvo straha od nastanka nečistoća i nestanka povoljnih kvaliteta uma. Obe reči potiču od istog korena "tap", topiti, spaliti. Komentar sintagmu "nenadmašna sigurnost od jarma" takođe objašnjava kao stanje arahanta, koje se tako naziva zato što je zaštita od četiri jarma: čulnosti, postojanja, gledišta i neznanja. [Natrag]

[2] Četiri elementa ovog razmišljanja korespondiraju sa četiri vida ispravnog napora (videti: Abhidhamma pitaka, "Knjiga rasprava" (Vibhanga sutta, XLV:8), ili sa četiri ispravne vrste napora (videti: Sammappadhāna-samyutta, XLIX:1-12). [Natrag]