Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVII. 10: Sagāthaka sutta

Samyutta nikāya XVII.10

Sagāthaka sutta
Sa stihovima


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Monasi, ja ovde vidim osobu čiji je um obuzet i savladan počastima i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Zatim vidim ovde osobu čiji je um obuzet i savladan pomanjkanjem počasti i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Zatim vidim ovde osobu čiji je um obuzet i savladan i počastima i pomanjkanjem počasti i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Tako su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."

To izreče Blaženi. I pošto je to rekao, Srećni, Učitelj, nastavi ovako:

"Bilo da ga obasipaju počastima,
pokazuju nepoštovanje ili nude i jedno i drugo,
njegova koncentracija se ne koleba
dok boravi u bezmernom stanju.

Dok meditira s istrajnošću,
taj mudrac uvidom suptilnog vida,
raduje se razaranju vezanosti,
otud ga nazivaju istinski uzvišenim čovekom."