Theravāda budističko društvo

SN XVII. 10: Sagāthaka sutta

Download PDF

Samyutta nikāya XVII.10

Sagāthaka sutta
Sa stihovima


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Monasi, ja ovde vidim osobu čiji je um obuzet i savladan počastima i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Zatim vidim ovde osobu čiji je um obuzet i savladan pomanjkanjem počasti i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Zatim vidim ovde osobu čiji je um obuzet i savladan i počastima i pomanjkanjem počasti i koja će se posle sloma tela, posle smrti, ponovo roditi u svetu patnje, na nesrećnom odredištu, u nižem svetu, u čistilištu. Tako su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."

To izreče Blaženi. I pošto je to rekao, Srećni, Učitelj, nastavi ovako:

"Bilo da ga obasipaju počastima,
pokazuju nepoštovanje ili nude i jedno i drugo,
njegova koncentracija se ne koleba
dok boravi u bezmernom stanju.

Dok meditira s istrajnošću,
taj mudrac uvidom suptilnog vida,
raduje se razaranju vezanosti,
otud ga nazivaju istinski uzvišenim čovekom."