Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVII. 3: Kumma sutta

Samyutta nikāya XVII.3

Kumma sutta
Kornjača


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Nekada davno, monasi, u jednom jezeru živela je velika porodica konjača. Onda jedna kornjača ovako reče drugoj: 'Dragi srodniče, ne idi na to i to mesto.' No ona kornjača ipak otide na to mesto i lovac je pogodi u oklop harpunom za koji je bio privezan konopac. Onda ta kornjača otide do one prve. A kad je ova vide kako dolazi, ovako joj reče: 'Nadam se, dragi srodniče, da nisi išao na ono mesto.' — 'Išao sam na to mesto, srodniče.' — 'Nadam se ipak, dragi srodniče, da nisi bio napadnut i povređen.' — 'Nisam bio napadnut, srodniče, niti povređen; ali ne znam zašto se za mnom stalno vuče ovaj konopac.' — 'Ti jesi, dragi srodniče, bio napadnut, ti jesi bio pogođen! Tvoj otac i deda su se zbog istog takvog konopca našli u nevolji i zbog njega nastradali. Idi sada, dragi srodniče, više nisi jedan od nas.'

'Lovac', monasi, to je naziv za Zlog Maru. 'Harpun' je naziv za dobitak, počast i slavu. 'Konopac' je naziv za strastvenu žudnju. Koji god monah da se naslađuje, žudi za dobitkom, počasti i slavi kad se pojave, takav se monah naziva onim koji je pogođen harpunom, ko se našao u nevolji, u propasti, a Zli Mara može sa njim da radi šta mu je volja. Zato su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."