Theravāda budističko društvo

SN XVII. 3: Kumma sutta

Download PDF

Samyutta nikāya XVII.3

Kumma sutta
Kornjača


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Nekada davno, monasi, u jednom jezeru živela je velika porodica konjača. Onda jedna kornjača ovako reče drugoj: 'Dragi srodniče, ne idi na to i to mesto.' No ona kornjača ipak otide na to mesto i lovac je pogodi u oklop harpunom za koji je bio privezan konopac. Onda ta kornjača otide do one prve. A kad je ova vide kako dolazi, ovako joj reče: 'Nadam se, dragi srodniče, da nisi išao na ono mesto.' — 'Išao sam na to mesto, srodniče.' — 'Nadam se ipak, dragi srodniče, da nisi bio napadnut i povređen.' — 'Nisam bio napadnut, srodniče, niti povređen; ali ne znam zašto se za mnom stalno vuče ovaj konopac.' — 'Ti jesi, dragi srodniče, bio napadnut, ti jesi bio pogođen! Tvoj otac i deda su se zbog istog takvog konopca našli u nevolji i zbog njega nastradali. Idi sada, dragi srodniče, više nisi jedan od nas.'

'Lovac', monasi, to je naziv za Zlog Maru. 'Harpun' je naziv za dobitak, počast i slavu. 'Konopac' je naziv za strastvenu žudnju. Koji god monah da se naslađuje, žudi za dobitkom, počasti i slavi kad se pojave, takav se monah naziva onim koji je pogođen harpunom, ko se našao u nevolji, u propasti, a Zli Mara može sa njim da radi šta mu je volja. Zato su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."