Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVII. 8: Sigāla sutta

Samyutta nikāya XVII.8

Sigāla sutta
Šakal


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. A jeste li, monasi, čuli nekad starog šakala kako tužno zavija u cik zore?"

"Da, poštovani gospodine."

"Taj stari šakal je pogođen bolešću po imenu šuga [1]. On ne može da nađe mir ni kad se zavuče u neku jazbinu, ni u podnožju drveta, ni na otvorenom. Gde god da ide, gde god da stoji, gde god da sedi, gde god da leži, tu se on nađe u nevolji, u propasti. Isto tako, monasi, monah čiji je um obuzet i savladan dobitkom, počašću i slavom ne može da nađe mir ni kad ode u neku praznu kolibu, ni u podnožju drveta, ni na otvorenom. Gde god da ide, gde god da stoji, gde god da sedi, gde god da leži, tu se on nađe u nevolji, u propasti. Tako su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."


Beleška

[1] Komentar za SN: Ukkandaka. Ovo je naziv za bolest za koju se kaže da nastaje zimi. Sve dlake sa šakala otpadnu, a na tako ogoljenom telu počinju da se otvaraju rane. Pod dejstvom vetra, rane počinju da se gnoje i cure. I kao što čovek kad ga ugrize besan pas juri unaokolo, isto tako i šakal kad dobije ovu bolest; nema mesta na kojem bi se smirio. [Natrag]