Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XX.1-12: Opamma samyutta

Samyutta nikāya XX

Opamma samyutta
Poređenja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


20.1 Kūta sutta — Vrh krova

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, baš kao što sve noseće grede krova kuće, ako je on poput tornja, vode do vrha krova, sustiču se u vrhu krova, a sve su sklonjene kad se vrh krova skloni, isto tako i sva nepovoljna stanja uma ukorenjena su u neznanju i sustiču se u neznanju, a sva su iskorenjena kada je neznanje iskorenjeno. [1] Zato bi, monasi, sebe trebalo ovako da vežbate: 'Živećemo marljivi'."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Poređenje sa krovom u obliku tornja, često u nikāyama, javlja se i u SN u XXII:102, XLV:141, XLVI:7, XLVIII:52. Komentar za SN termin "marljivo" objašnjava kao "neprekidno povezan sa svesnošću" (appamattā ti satiyā avippavāse thitā hutvā). [Natrag]


20.2 Nakhasikha sutta — Vrh nokta

U Sāvatthiju. Onda Blaženi, uzevši malo zemlje na vrh nokta reče monasima: "Šta mislite, monasi? Šta je veće: ovo malo zemlje na vrhu mog nokta ili nepregledna zemlja?" 

"Poštovani gospodine, nepregledna zemlja je mnogo veća. To malo zemlje na vrhu nokta Blaženog je skoro ništa. Naspram nepregledne zemlje toliko je malo da se ne može ni porediti, beznačajno je."

"Isto tako je, monasi, bića koja se preporode među ljudima malo. A mnogo je više onih koja se preporode negde drugde, a ne među ljudima. [1] Zato bi, monasi, sebe trebalo ovako da vežbate: 'Živećemo marljivi'. Tako bi sebe trebalo da vežbate."


Beleška

[1] Ova tema obrađuje se detaljnije u suttama LVI:102-131. Komentar za SN kaže da su ovde božanstva uključena zajedno sa ljudima, tako da bi tvrdnju trebalo razumeti da se malo njih preporodi među ljudima i božanstvima. [Natrag]


20.3 Kula sutta – Familije

U Sāvatthiju. "Monasi baš kao što je lako provalnicima da opljačkaju one familije u kojima je mnogo žena, a malo muškaraca, isto tako je lako demonima da savladaju monaha koji nije razvijao i negovao oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi. [1]

Baš kao što je, monasi, teško provalnicima da opljačkaju one familije u kojima je malo žena, a mnogo muškaraca, isto tako je teško demonima da savladaju monaha koji je razvijao i negovao oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi.

Zato bi, monasi, sebe trebalo ovako da vežbate: 'Razvijaćemo i negovati oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi, načiniti je našim sredstvom, našim temeljem, učvrstiti je, praktikovati i do kraja usavršiti.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."


Beleška

[1] Ovo poređenje se takođe nalazi u Vinaya pitaki, II, 256,16-18 i AN VIII:51, ali u drugačijem kontekstu. [Natrag]


20.4 Okkhā sutta — Veliki lonci [pāli]

U Sāvatthiju. "Monasi, ako bi neko ujutro podelio stotinu velikih lonaca hrane, ako bi neko u podne podelio stotinu velikih lonaca hrane, ako bi neko uveče podelio stotinu velikih lonaca hrane, a neko drugi ujutro, u podne ili uveče negovao prijateljsku ljubav makar onoliko koliko treba da se krava povuče za vime, taj drugi bi uživao veći plod. Zato, monasi, ovako treba sebe da vežbate: 'Razvijaćemo i negovati oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi, načiniti je našim oruđem, našim temeljem, učvrstiti je, sebe uvežbati u njoj i do kraja usavršiti'. Tako, monasi, treba sebe da vežbate."


20.5 Satti sutta — Koplje [pāli]

U Sāvatthiju. "Monasi, zamislite koplje oštrog vrha i čoveka koji na njega naiđe, te pomisli: 'Svojom rukom ili pesnicom ću ovo koplje oštrog vrha saviti, iskriviti, obmotati'. Šta mislite, monasi, da li bi on bio u stanju da svojom rukom ili pesnicom to koplje oštrog vrha savije, iskrivi, obmota?" — "Ne, poštovani gospodine." — "A zašto?" — "Takvo koplje, poštovani gospodine, nije lako saviti rukom ili pesnicom, nije lako iskriviti ili obmotati ga. Taj čovek bi doživeo jedino zamor i ozlojeđenost.

Isto tako je, monasi, sa onim monahom koji je razvijao i negovao oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi, načinio je svojim oruđem, svojim temeljem, učvrstio je, sebe uvežbao u njoj i do kraja usavršio. Ako bi neki demon pomislio da može osvojiti njegov um, taj demon bi doživeo jedino zamor i ozlojeđenost.

Zato, monasi, ovako treba sebe da vežbate: 'Razvijaćemo i negovati oslobođenje uma uz pomoć prijateljske ljubavi, načiniti je našim oruđem, našim temeljem, učvrstiti je, sebe uvežbati u njoj i do kraja usavršiti'. Tako, monasi, treba sebe da vežbate."


20.6 Dhanuggahā sutta – Strelci

U Sāvatthiju. "Monasi, zamislite četiri strelca, dobro obučena, vešta, iskusna, kako stoje okrenuti na sve četiri strane sveta. A onda naiđe neki čovek, te pomisli: 'Uhvatiću svaku od strela odapetih na sve četiri strane sveta i pre nego što dotaknu zemlju i doneću ih natrag'. Šta mislite, monasi, da li bi se za njega moglo reći: 'Ovaj čovek je hitar kao munja'?"

"Poštovani gospodine, čak i ako bi tom čoveku uspelo da uhvati strelu koju je odapeo samo jedan strelac pre nego što dotakne zemlju i donese je natrag, već tada bi se za njega moglo reći 'Ovaj čovek je hitar kao munja'. Ni ne treba govoriti o strelama koje su odapela četiri strelca!"

"Monasi, koliko god da je hitar taj čovek, još su hitriji Sunce i Mesec; a koliko god da su hitra božanstva koja jure ispred Sunca i Meseca, vitalne tvorevine [1] nestaju još i brže od toga. Zato, monasi, ovako treba sebe da vežbate: 'Vežbaćemo neumorno'. Tako, monasi, treba sebe da vežbate."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Āyusankhārā. Komentar za SN: Ovo se odnosi na svojstvo fizičkog života (rūpađivitindriya), jer ono nestaje još i brže od toga. Ali nije moguće opisati propadanje bezobličnih fenomena (tj. mentalnih stanja, jer prema Abhidhammi, oni se razlažu šesnaest puta brže od materijalnih fenomena). [Natrag]


20.7 Āni sutta — Drveni klin [pāli]

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, jednom davno Dasārahe su imale bubanj po imenu Dozivač. [1] Kad bi taj bubanj napukao, Dasārahe bi ga zakrpile novim drvenim klinom. I tako, malo-pomalo, od prvobitnog bubnja nije ostalo ništa, sav je bio sačinjen od tih novih drvenih klinova.

Isto tako će se, monasi, dogoditi sa nekim monasima u budućnosti. Kada budu recitovani govori koje je izgovorio Tathagata, oni koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu, [2] ti monasi neće biti zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni neće smatrati da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati. Ali zato kada budu recitovani neki drugi govori, poezija koju su načinili pesnici, neobičnih izraza i figura, delo onih koji ne pripadaju Sanghi, kada ih budu govorili njihovi učenici, takvi monasi će biti zainteresovani da ih slušaju, da obrate pažnju na njih, da se potrude da ih razumeju; oni će smatrati da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati. I na taj način, monasi, govori koje je izgovorio Tathagata, oni koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu sasvim će za njih nestati.

Zato, monasi, ovako sebe treba da vežbate: 'Kada budu recitovani govori koje je izgovorio Tathagata, oni koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu, bićemo zainteresovani da ih slušamo, da obratimo pažnju na njih, da se potrudimo da ih razumemo; smatraćemo da takvo jedno učenje vredi proučavati i njime ovladati'. Tako sebe treba da vežbate."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Dasārahā, grupa ratnika. Buddhaghosa kaže da su ih tako zvali zato što su uzimali desetinu proizvedene letine. U Kakkata đataki (Đa. II.344) pominju se kao "dasabhātikarāđāno". Dozivač (ānaka) beše naziv za bubanj napravljen od klešta džinovke krabe. Njegov moćni zvuk čuo se nadaleko, te je korišćen da okupi ljude za vreme praznika i religijskih svečanosti. [Natrag]

[2] Komentar za SN: slojeviti (gambhīrā) na osnovu teksta, odnosno kompozicije (pālivasena), kao što su Sallekha sutta (MN 8); duboki po značenju (gambhīratthā), poput Mahavedalla sutte (MN 43); transcendentni (lokuttara), tj. ukazuju na jedan transcendentni cilj; odnose se na prazninu (suññatappatisamyutta), objašnjavaju puke fenomene lišne bića, kao što je Sankhitta samyutta. [Natrag]


20.8. Kaliṅgara sutta

20.9 Nāga sutta

20.10 Biḷāra sutta


20.11 Siṅgāla sutta — Šakal [pāli]

U Sāvatthiju. "Monasi, jeste li čuli starog šakala kako zavija u cik zore?"

"Da, poštovani gospodine."

"Taj stari šakal je pogođen bolešću po imenu šuga. Pa ipak, on ide gde god mu se prohte, stoji gde god mu se prohte, sedi gde god mu se prohte, leži gde god mu se prohte i čak ga svež vetar rashlađuje. Za izvesnu osobu ovde, koja se pretvara da je moj učenik, biće dobro ako se preporodi i u takvoj egzistenciji. Zato bi, monasi, ovako sebe trebalo da vežbate: 'Živećemo sabrani'. Tako bi zaista sebe trebalo da vežbate."


20.12 Dutiya siṅgāla sutta — Šakal (2) [pāli]

U Sāvatthiju. "Monasi, jeste li čuli starog šakala kako zavija u cik zore?"

"Da, poštovani gospodine."

"Možda postoji, monasi, u tom starom šakalu malo zahvalnosti, ali nema zahvalnosti u izvesnoj osobi ovde, koja se pretvara da je moj učenik. Zato bi, monasi, ovako sebe trebalo da vežbate: 'Bićemo zahvalni i nećemo prevideti ni najmanju uslugu koju nam neko učini'. Tako bi zaista sebe trebalo da vežbate."