Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XXXVI.21

Moliyasivaka sutta
Govor Sivaki


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Jednom je prilikom Blaženi boravio u Rāđagahi, u manastiru u Bambusovom gaju, kraj mesta gde se hrane veverice. Tu jedan asketa lutalica po imenu Moliya Sivaka srete Blaženoga i nakon što razmeniše pozdrave i prijateljske reči, sede on sa strane. Tako sedeći, prozbori:

"Ima, poštovani Gotamo, nekih asketa i brahmana koji imaju ovakvo učenje i gledište: 'Šta god da osoba doživi, bilo zadovoljstvo, bol ili ni-bol-ni-zadovoljstvo, sve je to prouzrokovano prethodnim delima.' Šta poštovani Gotama kaže o tome?"

"Prouzrokovana (poremećajima u stvaranju) žuči nastaju, Sivaka, određene vrste osećanja. Da se ovo događa možemo se i sami uveriti; takođe to je i u svetu prihvaćeno kao istina. Prozrokovana (poremećajima u stvaranju) sluzi…gasova… (sve troje) zajedno… promenama klime… nepromišljenim ponašanjem … usled povreda… kao rezultat kamme — (kroz sve ovo), Sivaka, nastaju određene vrste osećanja. Da se ovo događa možemo se i sami uveriti; takođe to je i u svetu prihvaćeno kao istina.

Kada askete i brahmani imaju takvo učenje i gledište da 'Šta god da osoba doživi, bilo zadovoljstvo, bol ili ni-bol-ni-zadovoljstvo, sve je to prouzrokovano prethodnom akcijom.', tada oni idu iza onoga što su sami saznali i što je prihvaćeno kao istina u svetu. Zato ja kažem da su ove askete i brahmani pogrešili."

Kada je ovo izrečeno Moliya Sivaka, lutajući asketa, reče: "Odlično, poštovani Gotamo, to je svakako odlično!… Neka me poštovani Gotama primi kao nezaređanog sledbenika koji od danas uzima utočište u njemu sve dok život traje."


Beleška

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".