Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikaya XXXVI.7

Pathama-gelañña sutta
U bolesničkoj sobi (1)


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je Blaženi boravio u Vesaliju, u Velikoj šumi, u Kući sa zabatima. Naveče, nakon što je Blaženi ustao iz zadubljenja, uputio se ka bolesničkoj sobi i seo na pripremljeno mesto. Sedeći, ovako se obratio monasima:

"Monasi, sabran i sa jasnim razumevanjem bi monah trebalo da provodi svoje vreme. Ovo je moje uputstvo vama!

A kako je, o monasi, monah sabran? On boravi kontemplirajući telo kao telo, revnostan, jasnog razumevanja i sabran, prevazišavši želju i žalost zbog sveta. On boravi kontemplirajući osećaj kao osećaj, revnostan, jasnog shvatanja i sabran, prevazišavši želju i žalost zbog sveta. On boravi kontemplirajući um kao um, prevazišavši želju i žalost zbog sveta. On boravi kontemplirajući objekte uma kao objekte uma, prevazišavši želju i žalost zbog sveta. Tako je, monasi, monah sabran.

A kako to, monasi, monah praktikuje jasno razumevanje? Monasi, monah praktikuje jasno razumevanje kad odlazi i kad dolazi, kad gleda pravo i kad gleda u stranu, kad savija i kad pruža svoje udove, kad nosi na sebi ogrtač i u ruci posudu za prošenje hrane, kad jede, pije, žvaće i oseća ukus hrane, kad obavlja veliku i malu nuždu, kad hoda, stoji, sedi, leže da spava, budi se, govori i ćuti. Tako monah praktikuje jasno razumevanje.

Ukoliko u monahu ovako sabranom i sa jasnim razumevanjem, revnosnom, iskrenom i postojanom, nastane prijatan osećaj, on zna: 'Sada je prijatan osećaj nastao u meni. On je uslovljen, nije neuslovljen. A čime je uslovljen? Baš ovim telom je uslovljen [1]. A ovo telo, naravno, jeste nestalno, sastavljeno, uzročno nastalo. Ali ako ovaj prijatan osećaj koji je nastao jeste uslovljen telom koje je nestalno, sastavljeno i uzročno nastalo — kako takav prijatan osećaj može biti postojan?'

Posmatrajući zajedno telo i prijatan osećaj, on kontemplira prolaznost, kontemplira nestalnost, kontemplira neprijanjanje, kontemplira utrnuće, kontemplira odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka žudnji povezanoj sa telom i prijatnim osećajem nestaje.

Ukoliko u njemu nastane bolan osećaj, on zna: 'Sada je bolan osećaj nastao u meni. On je uslovljen, nije neuslovljen. A čime je uslovljen? Baš ovim telom je uslovljen. A ovo telo, naravno, jeste nestalno, sastavljeno, uzročno nastalo. Ali ako ovaj bolan osećaj koji je nastao jeste uslovljen telom koje je nestalno, sastavljeno i uzročno nastalo — kako takav bolan osećaj može biti postojan?'

Posmatrajući zajedno telo i bolan osećaj, on kontemplira prolaznost, kontemplira nestalnost, kontemplira neprijanjanje, kontemplira utrnuće, kontemplira odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka odbojnosti povezanoj sa telom i bolnim osećajem nestaje.

Ukoliko u njemu nastane neutralan osećaj, on zna: 'Sada je neutralan osećaj nastao u meni. On je uslovljen, nije neuslovljen. A čime je uslovljen? Baš ovim telom je uslovljen. A ovo telo, naravno, jeste nestalno, sastavljeno, uzročno nastalo. Ali ako ovaj neutralan osećaj koji je nastao jeste uslovljen telom koje je nestalno, sastavljeno i uzročno nastalo — kako takav neutralan osećaj može biti postojan?'

Posmatrajući zajedno telo i neutralan osećaj, on kontemplira prolaznost, kontemplira nestalnost, kontemplira neprijanjanje, kontemplira utrnuće, kontemplira odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka neznanju povezanom sa telom i neutralnim osećajem nestaje.

Kada oseti prijatan osećaj, on zna da je on prolazan, zna da se za njega ne treba vezivati; zna da mu se ne treba prepustiti. Ukoliko oseti bolan osećaj… neutralan osećaj, on zna da je on prolazan, zna da se za njega ne treba vezivati, zna da mu se ne treba prepustiti.

Kada oseti prijatan osećaj, on ga oseća kao neko ko nije zarobljen njime. Kada oseti bolan osećaj, on ga oseća kao neko ko nije zarobljen njime. Kada oseti neutralan osećaj, on ga oseća kao neko ko nije zarobljen njime.

Kada bolan osećaj ugrožava telo, on zna: 'Bolan osećaj mi ugrožava telo.' Kada bolan osećaj ugrožava život on zna: 'Bolan osećaj mi ugrožava život.' I on zna: 'Nakon sloma tela, nakom smrti, svi ovi osećaji kojima se ne treba prepuštati sasvim će uminuti.'

Baš kao što svetiljka gori snagom ulja i fitilja; ako ulje i fitilj dođu do kraja, plamen se gasi usled nedostatka goriva. Slično tome, ovakav monah zna: 'Nakon sloma tela, nakom smrti, svi ovi osećaji kojima se ne treba prepuštati sasvim će uminuti."


Beleška

[1] Izraz telo treba ovde razumeti kao prvih pet od šest osnova čulnog utiska. [Natrag]

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".