Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pet prepreka

Pet mentalnih prepreka i njihovo uklanjanje

Izabrani tekstovi iz pali kanona i komentari


Sakupio i priredio:

Ñāṇaponika Thera


Preveo Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


PET PREPREKA

I. Osnovni tekstovi

Postoji pet smetnji i prepreka, “korova” uma koji osujećuju uvid. Kojih pet?

Čulna želja je smetnja i prepreka, “korov” uma koji osujećuje uvid. Ljutnja… Lenjost i tromost… Uznemirenost i kajanje… Sumnja je smetnja i prepreka, “korov” uma koji osujećuje uvid.

Bez prevazilaženja ovih pet prepreka nemoguće je za monaha, čiji uvid stoga gubi snagu i moć, da zna sopstveno dobro, dobro za druge, dobro i za sebe i za druge; niti će on biti sposoban da dostigne ono nadljudsko stanje osobitog postignuća, znanje i uvid koji omogućuju postizanje svetosti.

Ali ako je monah prevazišao ovih pet smetnji i poteškoća, ove “korove” uma koji osujećuju uvid, tada je moguće, da svojim snažnim uvidom zna sopstveno dobro, dobro za druge, dobro i za sebe i za druge; i on će biti sposoban da dostigne ono nadljudsko stanje osobitog postignuća, znanje i uvid koji omogućuju postizanje svetosti.

AN V:51

Onaj čije je srce preplavljeno neobuzdanom željom radiće ono što ne bi trebalo da radi i zanemarivaće ono što bi trebalo da radi. I tako, njegovo ugled i njegova sreća će propasti.

Onaj čije je srce preplavljeno ljutnjom… lenjošću i tromošću… uznemirenošću i kajanjem … sumnjom radiće ono što ne bi trebalo da radi i zanemarivaće ono što bi trebalo da radi. I tako, njegov ugled i njegova sreća će propasti.

Ali ako plemeniti učenik vidi ovih pet prepreka kao zagađivače uma, on će ih napustiti. Čineći tako, biće cenjen kao neko sa velikom mudrošću, neko prebogat mudrošću, sa jasnim shvatanjema, kao neko dobro opskrbljen mudrošću. To se naziva “opskrbljenost mudrošću”.

AN IV:61

Postoji pet nečistoća u zlatu, zbog kojih je ono teško za obradu i rukovanje, manje je blistavo, lomljivo je i ne može se dobro kovati. Kojih je to pet nečistoća? Gvožđe, bakar, kalaj, olovo i srebro.

Ali ako se zlato oslobodi ovih pet nečistoća, tada će ono biti lako za obradu i rukovanje, više će blistati, biće čvršće i moći će se dobro kovati. Kakve bilo ukrase neko želeo da napravi od njega, bilo da su to dijademe, naušnice, ogrlice ili zlatni lanac, ono će poslužiti svrsi.

Slično tome, postoji pet nečistoća uma, njegovih slabljenja usled kojih um nije lak za obradu i rukovanje, manje je blistav, jasan i nepokolebljiv, i ne može se dobro skoncentrisati na iskorenjivanje nečistoća (asava). A koje su to nečistoće? To su: želja, ljutnja, lenjost i tromost, uznemirenost i kajanje i, na kraju, sumnja.

Ali, ako je um slobodan od ovih pet nečistoća, on će biti lak za obradu i rukovanje, blistaviji, jasniji i nepokolebljiviji, i moći će se dobro skoncentrisati na iskorenjivanje nečistoća (asava). Kojem god stanju, ostvarivom višim mentalnim sposobnostima, da se usmeri takav um, u svakom slučaju će zadobiti sposobnost njihovog ostvarenja, ako su (drugi) uslovi ispunjeni.

AN V:23

A kako monah praktikuje kontemplaciju objekata uma u objektima uma vezanim za pet prepreka?

Tako što, kada se u njemu javi čulna želja, monah zna: ‘U meni je čulna želja’, ili kada čulne želje nema, on zna: ‘U meni nema čulne želje’. On zna kako se još nepostojeća čulna želja pojavljuje; on zna kako se postojeća čulna želja napušta; i on zna kako se napuštena čulna želja u budućnosti više ne pojavljuje.

Kada se u njemu javi ljutnja, monah zna: ‘U meni je ljutnja’, ili kada ljutnje nema, on zna: ‘U meni nema ljutnje’. On zna kako se još nepostojeća ljutnja pojavljuje; on zna kako se postojeća ljutnja napušta; i on zna kako se napuštena ljutnja u budućnosti više ne pojavljuje.

Kada se u njemu jave lenjost i tromost, monah zna: ‘U meni su lenjost i tromost’, ili kada lenjosti i tromosti nema, on zna: ‘U meni nema lenjosti i tromosti’. On zna kako se još nepostojeća lenjost i tromost pojavljuju; on zna kako se postojeća lenjost i tromost napuštaju; i on zna kako se napuštena lenjost i tromost u budućnosti više ne pojavljuju.

Kada se u njemu jave uznemirenost i kajanje, monah zna: ‘U meni su nespokojstvo i kajanje, ili kada nespokojstva i kajanja nema, on zna: ‘U meni nema nespokojstva i kajanja. On zna kako se još nepostojeća nespokojstvo i kajanje pojavljuju; on zna kako se postojeće nespokojstvo i kajanje napuštaju; i on zna kako se napušteni nespokojstvo i kajanje u budućnosti više ne pojavljuju.

Kada se u njemu javi sumnja, monah zna: ‘U meni je sumnja’, ili kada sumnje nema, on zna: ‘U meni nema sumnje’. On zna kako se još nepostojeća sumnja pojavljuje; on zna kako se postojeća sumnja napušta; i on zna kako se napuštena sumnja u budućnosti više ne pojavljuje.

Satipatthana sutta, MN 10

 

Pažljivo i blagovremeno registrovanje nastajanja neke ovih prepreka, kao što je preporučeno u prethodnom tekstu, jednostavan je ali i vrlo efikasan metod neutralisanja ovih i drugih zagađenja uma. Tako zaustavljamo nesmetano produžavanje štetnih misli i budnost uma u odnosu na njihov povratak jača. Ovaj metod je zasnovan na jednostavnoj psihološkoj činjenici naglašenoj u komentarima na sledeći način: “Dobra i zla misao ne mogu se pojaviti zajedno. Tako, u trenutku prepoznavanja čulne želje (koja se javila u prethodnom momentu), ta čulna želja više ne postoji (nego samo čin prepoznavanja).”