Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Čemu je Buda podučavao

Walpola Rahula


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


REČNIK

Aćariya, učitelj aćariya-mutthi, "učiteljeva stisnuta pesnica" tj. ezoterično učenje, tajna nauka. adhamma, loše, pogrešno, neprikladno, nemoralno. adhimokkha, određenje. adinava, loša posledica, opasnost, nelagodnost. ahara, hrana. ađđava, poštenje, čestitost. akkodha, oslobođenost mržnje. akusala, neprikladno, pogrešno, loše. amata (sansk.: amrta), besmrtnost, sinonim za nirvanu. anagami, "ne-povratnik", treći stupanj u dostizanju nirvane. anapanasati, sabranost pažnje na dah, oblik meditacije. anatta, nepostojanje duše, nepostojanje sopstva. anićća, prolaznost. arahant, onaj ko je oslobođen svih okova, prljanja i nečistoća zahvaljujući dostizanju nirvane i više se neće preporađati. ariya-atthangika-magga, Plemenita osmostruka staza. ariya-saćća, plemenita istina. assada, užitak, privlačnost. atakkavaćara, s one strane logike. atman (pali: alta), duša, sopstvo, ego. attadipa, smatrati sebe za sopstveno ostrvo (zaštitu). attasarana, smatrati sebe za sopstveno utočište. avihimsa ( = ahimsa), nenasilje. avijja, neznanje, obmana, privid. avirodha, ne-suprotstavljanje, ne-ometanje. avuso, prijatelj (oblik obraćanja među ravnima). avyakata, (s obzirom na problem) neobjašnjen, neprotumačen; (etički) neutralno (ni dobro ni lose). ayasma, poštovani. ayatana, "sfera, područje". Šest je mentalnih područja: oko, uvo, nos, jezik, telo i um; šest je unutrašnjih područja: vidljivi oblik, zvuk, miriš, ukus, opipljive stvari i objekti uma (ideje, misli, pojmovi).

Bhaisajya guru, lekar. bhante, gospodin, poštovani gospodin (pri obraćanju). bhava, nastanak, egzistencija, trajanje. bhavana, "meditacija", usavršavanje uma. bhikkhu, budistički monah, beskućnik. bhisakka, lekar. bodhi (drvo), drvo mudrosti, Ficus religiosa, drvo pod kojim je Buda dostigao prosvetljenje. bođđhanga, faktori prosvetljenja. brahma, vrhovno biće, tvorac univerzuma. brahmana, brahman, član najviše kaste u Indiji. brahma vihara, božansko boravište (u sveopštoj ljubavi, samilosti, saosećanju i ravnodušnosti). Buddha, Budni, Prosvetljeni.

Ćetana, volja. ćhanda, želja. ćitta, um. ćittekaggata, usredsređenost uma.

Dagaba, sinhaleška reč izvedena od palijskog dhatu gabbha ili sanskritskog dhatu garbha, što znači doslovno "soba relikvija"; građevina u obliku kupole u kojoj su smeštene budističke relikvije; stupa. dana, dar. dasa-rađa-dhamma, deset kraljevih dužnosti. deva, božanstvo, nebesko biće, bog. dhamma, (sanskr. dharma), Istina, Učenje, nauka, ispravnost, poštovanje, moral, pravda, priroda, sve stvari i stanja bilo da su uslovljeni ili neuslovljeni itd. dhamma ćakka, točak Istine. dhamma ćakkhu, "oko Istine". dhamma vićaya, traganje za Istinom. dhamma viđaya, pobeda zahvaljujući ispravnosti. dhyana, "zadubljenje, recueillement, stanje uma dostignuto zahvaljujući višim stupnjevima meditacije. dosa, ljutnja, mržnja, zlovolja. dravya, tvarnost. dukkha, patnja, sukob, nedovoljnost, teskoba, strepnja.

Ehi passiko, dosl.: "dodi i vidi", formula koja se koristi da se opiše otvorenost Budinog učenja.

Hinayana, "malo vozilo", termin skovan i u upotrebi među mahajanskim budistima, a odnosi se na ranije, ortodoksne škole u okviru budizma. Vidi mahayana i theravada.

Indriya, sposobnost, sposobnost čula, sam organ čula.

Đati, rođenje. đara-marana, starost i smrt.

Kabalinkarahara, materijalna hrana. kalyana-mitta, dobar prijatelj, koji vas vodi ispravnom stazom. kama, zadovoljstvo čula, žudnja za zadovoljstvima čula. kamma (sanskr.: karma), voljna aktivnost, dosl. postupak, delo. kamma phala, kamma vipaka, rezultat ili posledica nekog dela. karuna, saosećanje. khandha, sastojak. khanti, strpljenje, popustljivost, tolerancija. kilesa, prljanje, nečistoće, strasti. ksatriya, kraljevska kasta ratnika, druga po važnosti kasta unutar indijskog kastinskog sistema, pripadnik te kaste. kusala, prikladno, ispravno, dobro.

Maddava, blagost. magga, put, staža. maha bhuta, veliki elementi (čvrsti, tečni, topli i pokretljivi). mahayana, "veliko vozilo", grana budizma koja se kasnije razvila, a svoje sledbenike ima uglavnom u Kini, Japanu, Koreji i Tibetu. Vidi hinayana i theravada. mađđhima patipada, srednji put. mana, ponos. manas, mentalni organ, um. manasikara, pažnja. mano-sanćetanahara, volja kao podsticaj. metta, ljubav, sveopšta ljubav, dosl. "prijateljstvo". miććha ditthi, pogrešno stanovište, pogrešno mišljenje. moha, neznanje, obmanutost, iluzija. mudita, saosećanje, radost zbog uspeha, dobrobiti i sreće drugih.

Nairatmya, "bezdušnost", činjenica da duša ne postoji. nama-rupa, ime i oblik, mentalne i fizičke energije. ñana-dassana, uvid, sagledavanje uz pomoč mudrosti. nirodha, prestanak. nirvana, (pali: nibbana) budistički summum bonum, krajnja realnost, apsolutna istina, dosl. "ugasnuće". nissarana, sloboda, oslobođenost, dosl. "izlazak". nivarana, prepreka, smetnja.

Panca-kkhandha, pet sastojaka (materija, osećaj, opažaj, mentalne aktivnosti i svest). pañña, mudrost. paramattha (sanskr.: paramartha), apsolutna istina, krajnja stvarnost. pariććaga, napuštanje, odbacivanje. parinirvana (pali: parinibbana), "potpuno ugasnuće", smrt Budina ili bilo kog arahanta. passadhi, opuštanje. patićća samuppada, uslovljenost nastanka. patigha, protivljenje, ljutnja. patisotagami, kretanje uz tok. pativedha, prodiranje, duboko razumevanje. phassa, spoj, kontakt (organa čula i objekta). phassahara, spoj kao podsticaj (spoj unutrašnjih sposobnosti čula sa spoljašnjim svetom. Pili, radost. puggala, (sanskr.: pudgala), individua, osoba.

Raga, požuda, želja. ratanattaya, trostruki dragulj: Buda, Dhamma (njegovo učenje) i Sangha (monaški red). rupa, materija, oblik.

Sacca, (sanskr.: satya), istina. saddha, (sanskr.: sraddha), poverenje, vera. sakadagami, "jednom-povratnik", drugi stupanj u ostvarivanju nirvane. sakkaya-ditthi, verovanje u dušu ili sopstvo. salayatana, šest sfera. Vidi ayatana. samadhi, koncentracija postignuta zahvaljujući višem stepenu meditacije, mentalnog vežbanja. samađivikata, živeti ne zaviseći ni od koga. samatha, smirenost, koncentracija. samkhara, samkhata, uslovljene stvari i stanja. samma-ađiva,. ispravno življenje. samma-ditthi, ispravno stanovište (tačka gledišta, razumevanje). samma-kammanta, ispravno delovanje. samma-samadhi, ispravna koncentracija. samma-samkappa, ispravna misao. samma-sati, ispravna svesnost. samma-vaća, ispravan govor. samma-vayama, ispravan napor. sammuti, konvencija, sammuti-saćća, konvencionalna istina samsara, krug postajanja, neprestano preporađanje. samudaya, nastajanje, postanak dukkhe, druga plemenita istina. sangha, zajednica budističkih monaha. sañña, opažanje. sassata-vada, eternalizam, teorija o večnosti duše. sati, svesnost, pažljivost, budnost. satipatthana, ustaljivanje svesnosti. sattha, učitelj, vodič. sila, vrlina, moral. sotapanna, "ulazak u struju", prvi stupanj u dostizanju nirvane. stupa, vidi dagaba. sudra, nedodirljivi, četvrta, najniža kasta u Indiji; pripadnik te kaste. sukha, sreća, zadovoljstvo, prijatnost. sutta, govor, propoved.

Tanha (sanskr: trsna), "žed", žudnja, želja. tanhakkhaya, "gašenje žedi", sinonim za nirvanu. tapa, predanost. tathagata, "onaj koji je našao Istinu", sinonim za Budu, termin koji Buda najčešće upotrebljava kad govori o sebi ili drugim Budama. Tatha (istina) + agata (doći, naići na). theravada, "učenje starih", smatra se ortodoksnim i najstarijim oblikom budizma danas, a prihvaćena je na Šri Lanki, Burmi, Tajlandu i Laosu. Vidi mahayana i hinayana. thina-middha, tromost i mlitavost. tipitaka, (sanskr.: tripitaka), Tri knjige, obićno nazvane "Tri košare". Tri glavna kanonska dela Budinog učenja: Vinaya (pravila ponašanja ya monahe i monahinje), sutta (govori) i abhidhamma (rayrada učenja, filozofija i psihologija). tisarana, tri utočišta: Buda, Dhamma (Učenje) i Sangha (zajednica monaha).

Uććheda-vada, poništavanje, teorija o poništavanju. uddhaćća-kukkućća, nespokojstvo i zabrinutost. upadana, dosezanje, prihvatanje, vezivanje. upadayarupa, izvedena stvar. upasaka, nezaređeni budista. upekha, spokojstvo, potpuna ravnoteža uma.

Vaisya, kasta poljoprivrednika i trgovaca, treća po važnosti kasta u Indiji; pripadnik te kaste. vedana, osećanje, osećaj. vibhava, poništavanje, vibhava-tanha, žudnja za poništenjem. vićikiććha, sumnja. viññana, svest. viññanahara, svest kao podsticaj. vipaka, posledica, rezultat. viparinama, promena, transformacija. vipassana, uvid, analitički uvid. viraga, neprijanjanje, oslobođenost želje. viriya, energija. vyapada, ljutnja, mržnja, zlovolja.

yatha-bhuta, stvarnost, onako kako jeste.