Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Da li je budizam etički sistem

Suština budizma

Narada Mahathera

Prevod Leo Pravda
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Da li je budizam etički sistem?

Nesumnjivo je da sadrži izvrsan etički kod kojemu nema poređenja u savršenstvu i altruističkom stavu. Bavi se jednim načinom života za monahe i drugim za nezaređene. No budizam je mnogo više od običnog učenja o moralu. Moralnost je samo uvodna faza na Putu Čistoće i predstavlja sredstvo ka cilju a ne sam cilj. Ponašanje, iako suštinsko, samo po sebi nije dovoljno da bi se ostvarila sloboda. Ono treba da bude upareno sa mudrošću ili znanjem (pañña). Osnova budizma je moralnost a mudrost je njegov vrh.

U pridržavanju principa moralnosti budista ne treba samo da vodi računa o sebi nego takođe treba da ima obzira i prema drugima, uključujući i životinje. Moralnost u budizmu nije zasnovana na nekom sumnjivom otkrivenju niti je genijalni izum izvanrednog uma nego je racionalan i praktičan kod zasnovan na potvrdivim činjenicama i individualnom iskustvu.

Treba spomenuti da bilo koja spoljašnja natprirodna sila ne igra baš nikakvu ulogu u oblikovanju karaktera budiste. U budizmu nema nikog da nagrađuje ili kažnjava. Bol ili sreća su neizbežni rezultati sopstvenih dela. Pitanje navlačenja na sebe zadovoljstva ili nezadovoljstva Boga ne zalazi u um budiste. Ni nada za nagradom ni strah od kazne ne deluju kao podsticaj za činjenje dobra ili uzdržavanje od zla. Budista je svestan budućih posledica i uzdržava se od zla, jer usporava, i čini dobro jer pomaže napredak ka prosvetljenju (bodhi). Ima i onih koji čine dobro zbog toga što je dobro i uzdržavaju se od zla jer je loše.

Da bi se razumeo izvanredno visok standard moralnosti koji Buddha očekuje od svojih učenika treba pažljivo pročitati Dhammapadu, Sigalovada suttu, Vyaggapajja suttu, Mangala suttu, Karaniya suttu, Parabhava suttu, Vasala suttu, Dhammika suttu, itd.

Kao učenje o moralu ono nadmašuje sve druge etičke sisteme, ali moralnost je samo početak a ne i kraj budizma.
U izvesnom smislu budizam nije filozofija a u nekom smislu je filozofija nad filozofijama.
U izvesnom smislu budizam nije religija a u nekom smislu je religija nad religijama.
Budizam nije niti metafizički put niti ritualni put.
Nije niti skeptičan niti dogmatičan.
Nije niti samoumtrvljujući niti samoudovoljavajući.
Nije niti pesimizan ni optimizam.
Nije niti eternalizam ni nihilizam.
Nije u potpunosti ni ovozemaljski ni onostran.
On je jedinstveni Put Prosvetljenja.

Izvorni Pali termin za budizam je Dhamma koji doslovce znači ono što podržava. Nema engleskog (srpskog) ekvivalenta koji tačno može da prenese značenje ovog Pali termina.

Dhamma je ono što zaista jeste, Učenje o Stvarnosti, sredstvo oporavka od patnje i sâm oporavak. Bilo da se Buddhe pojavljuju ili ne, Dhamma postoji. Ona leži skrivena od neznalačkih očiju sve dok je Buddha, Prosvetljeni, ne razume i saosećajno je ne pokaže svetu.

Ova Dhamma nije nešto odvojeno od nas nego je blisko povezana sa nama. Otuda nas Buddha podstiče: „Živite sa sobom kao ostrvom, sa sobom kao utočištem. Živite sa Dhammom kao ostrvom, sa Dhammom kao utočištem. Ne tražite nikakvo spoljašnje utočište.“ – Parinibbana sutta.