Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Suština budizma

Narada Mahathera

Prevod Leo Pravda
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-Sambuddhassa

Dodatak

Sabranost pažnje na disanje: Anapana-sati

Anapana-sati je sabranost na disanje. Ana znači udisaj a Apana izdisaj. Sabranost na proces disanja vodi do jednousmerenosti uma i konačno do Uvida koji omogućava ostvarenje svetosti ili Arahatstva.

I Buddha je pre ostvarenja Prosvetljenje praktikovao sabranost na disanje. Ovakvu bezopasnu koncentraciju može da praktikuje svako bez obzira na religiozo ubeđenje. Zauzevši pogodan položaj držite telo uspravno. Položite desni dlan preko levog dlana. Oči mogu da budu zatvorene ili poluotvorene.

Istočnjaci uglavnom sede prekrštenih nogu uspravljenog tela. Sede tako što polože desno stopalo na levu butinu i levo stopalo na desnu butinu. Ovo je pun položaj. Ponekad zauzimaju polupoložaj to jest jednostavno polože desno stopalo na levu butinu ili levo stopalo na desnu butinu. Kada se zauzme trougaoni položaj čitavo telo je dobro uravnoteženo. Oni kojima je položaj prekrštenih nogu pretežak mogu ugodno da sede na stolici, ili na bilo čemu drugom, dok god je dovoljno visoka tako da noge dotiču tlo.

Nije ni od kakvog značaja koji položaj se zauzima sve dok je položaj lagan i opušten. Glava ne bi trebalo da klone. Vrat treba da se ispravi tako da nos bude u vertikali sa pupkom. Buddhe obično zauzimaju puni lotosov položaj. Oni sede poluzatvorenih očiju posmatrajući ne dalje od jednog metra. Pre praktikovanja loš vazduh treba polako da se izdahne iz pluća kroz usta a onda usta treba da budu zatvorena.

Zatim normalno udahnite kroz nozdrve, bez naprezanja, bez prisile. Mentalno izbrojte jedan. Izdahnite i izbrojte dva. Udahnite i izbrojte tri. Brojte do deset neprestano se koncentrišući na proces disanja bez razmišljanja o bilo čemu drugom. Dok se tako vežba um može da odluta ali ne treba time biti obeshrabren. Postepeno se broj serija može uvećati, recimo pet serija po deset.

Kasnije može da se udahne i da se zastane na trenutak koncentrišući se samo na udah bez brojanja. Izdahnite i zastanite na trenutak. Tako udišite i izdišite koncentrišući se na disanje. Neki više vole da broje pošto pomaže koncentraciju dok neki više vole da ne broje. Ono što je važno je koncentracija a ne brojanje koje je sekundarno.

Kada se praktikuje ovakva koncentracija čovek se oseća vrlo smireno, laganog uma i tela. Nakon izvesnog vremena vežbanja može doći dan kada se shvata da je ovo takozvano telo podržano tek dahom i da telo nestaje kada dah prestaje. U potpunosti se shvata netrajnost. Gde postoji promena ne može biti i stalnog identiteta ili besmrtne duše. Tada uvid može da se razvije tako da se postigne Arahatstvo.

Jasno je da cilj koncentracije nije samo postizanje jednosumerenosti uma nego da se neguje Uvid kako bi se steklo izbavljenje od patnje. U nekim govorima se ovaj jednostavan i bezopasan metod disanja opisuje na sledeći način:

„Pribrano on udiše, pribrano on izdiše“.

1. Kada udiše dug udah on zna :“Udišem dug udah“, kada izdiše dug izdah on zna: „Izdišem dug izdah“.

2. Kada udiše kratki udah on zna: „Udišem kratki udah“, kada izdiše kraki izdah on zna: „ Izdišem kratki izdah“.

3. Jasno primećujući čitav proces disanja (t.j. početak, sredinu i kraj), „Udisaću“, tako trenira samog sebe, jasno primećujući čitav proces disanja, „Izdisaću“, tako trenira samog sebe.

4. Smirujući disanje, „Udisaću“, tako trenira samog sebe, smirujući disanje, „Izdisaću“, tako trenira samog sebe.“

Meditacija sveopšte ljubavi: Metta

Budite tihi i smireni.

Izgovorite tri puta – Namo Buddhaya – (Poštovanje Buddhi)
Izgovorite tri puta – Araham – (Pročišćeni)

Izgovorite:

Buddham saranam gaććhami – (Uzimam utočište u Buddhi)
Dhammam saranam gaććhami – (Uzimam utočište u Dhammi)
Sangham saranam gaććhami – (Uzimam utočište u Sanghi) [1]

Mislite na sledeći način:
Moj um je privremeno neokaljan, slobodan od svih nečistoća; slobodan od požude, mržnje i neznanja; slobodan od svih zlih misli.
Moj um je neokaljan i čist. Poput izglancanog ogledala je moj besprekorni um.

Kao što se čista i prazna posuda ispunjava čistom vodom tako i ja sada ispunjavam svoje čisto srce i neokaljan um spokojnim i uzvišenim mislima bezgranične ljubavi, preplavljujućim saosećanjem, saosećajnom radošću i savršenom staloženošću.
Sada sam umio svoj um i srce od ljutnje, zlovolje, okrutnosti, nasilja, ljubomore, zavisti, strasti i odbojnosti.

Ponovite u mislima deset puta:
Neka sam [2] dobro i neka sam srećan!
Neka sam slobodan od patnje, bolesti, žalosti, brige i ljutnje!
Neka sam snažan, samouveren, zdrav i spokojan!

Mislite na sledeći način:
Sada ispunjavam svaku česticu svojeg tela, od glave do stopala, mislima bezgranične ljubavi i saosećanja. Ja sam otelotvorenje ljubavi i saosećanja. Čitavo moje telo je zasićeno ljubavlju i saosećanjem. Ja sam uporište, tvrđava ljubavi i saosećanja. Ja sam jedino ljubav i saosećanje. Preobrazio sam se, uzvisio se, oplemenio se.

Ponovite u mislima deset puta:
Neka sam dobro i neka sam srećan!
Neka sam slobodan od patnje, bolesti, žalosti, brige i ljutnje!
Neka sam snažan, samouveren, zdrav i spokojan!

Mislite:
Mentalno stvaram auru ljubavi oko sebe. Posredstvom ove aure uklanjam sve negativne misli, neprijateljske vibracije. Nisam povređen zlim vibracijama drugih. Uzvraćam dobro za zlo, ljubav za ljutnju, saosećanje za okrutnost, saosećajnu radost za ljubomoru. Ja sam spokojan i valjano uravnoteženog uma. Sada sam tvrđava ljubavi, uporište moralnosti.

Što sam stekao sada pružam drugima.

Mislite o svim svojim bliskima i dragima kod kuće, pojedinačno i zajedno i ispunite ih mislima ljubavi i želite im mir i sreću, ponavljajući: Neka su sva bića dobro i neka su srećna! Zatim mislite o svim viđenim i neviđenim bićima, koja žive blizu i daleko, o muškarcima i ženama, životinjama i svim živim bićima, na istoku, na zapadu, na severu, na jugu, iznad i ispod i zračite bezgraničnu ljubav, bez neprijateljstva ili prepreke, prema svima, bez obzira na klasu, veru, boju ili pol.
Mislite kako su svi vaša braća i sestre, bližnja bića u okeanu života. Poistovećujete se sa svime. Vi ste jedno sa svime.

Ponovite deset puta: „Neka su sva bića dobro i srećna“, i poželite svima njima mir i sreću. Tokom vašeg svakodnevnog života potrudite se da prenesete svoje misli u dela kako već nalažu okolnosti.

Savršenstva: Parami

1. Neka sam velikodušan i od pomoći! (Dana – Velikodušnost)

2. Neka sam blagonadzoran i uglađenih manira! Neka sam neokaljan i čist u svim svojim ophođenjima! Neka su moje misli, reči i dela čisti! (Sila – Moralnost)

3. Neka ne budem sebičan i posesivan nego nesebičan i nevezan! Neka sam u stanju da žrtvujem svoje zadovoljstvo zarad drugih! (Nekkhama – Odvraćenost)

4. Neka sam mudar i u stanju da vidim stvari kakvima one stvarno jesu! Neka vidim svetlost Istine i neka vodim druge iz tame ka svetlosti! Neka budem prosvetljen i u stanju da prosvetlim druge! Neka sam u stanju da pružim blagodat svojeg znanja drugima! (Pañña – Mudrost)

5. Neka sam energičan, bodar i istrajan! Neka se marljivo trudim sve dok ne postignem svoj cilj! Neka sam neustrašiv u suočavanju sa opasnostima i neka hrabro nadvisim sve prepreke! Neka sam u stanju da služim druge najbolje što mogu! (Viriya – Energija)

6. Neka sam uvek strpljiv! Neka sam u stanju da podnosim i da se klonim grešaka drugih! Neka sam uvek trpeljiv i neka vidim dobro i lepo u svemu! (Khanti – Strpljenje)

7. Neka sam uvek čestit i iskren! Neka ne krijem istinu kako bih bio ljubazan! Neka nikada ne skrenem sa puta Istine! (Saćća – Istinitost)

8. Neka sam nepokolebiv i odvažan i čelične volje! Neka sam mekan poput cveta i nepokolebiv kao kamen! Neka uvek držim visoka načela! (Adhitthana – Odlučnost)

9. Neka sam uvek ljubazan, prijateljski i saosećajan! Neka sam u stanju da cenim sve kao svoju braću i sestre i da budem združen sa svima! (Metta – Ljubav)

10. Neka sam uvek miran, vedar, neuzburkan i spokojan! Neka steknem uravnotežen um! Neka sam savršeno uravnotežen! (Upekkha – Uravnoteženost)

Neka služim kako bih bio savršen!
Neka budem savršen da kako bih služio!


Beleške

[1] Ovaj uvodni deo ne-budisti mogu preskočiti. [Natrag]

[2] Ovde je pojam “ja” upotrebljen u konvencionalnom smislu. [Natrag]