Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Suština budizma

Narada Mahathera

Prevod Leo Pravda
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Uslovljeni nastanak (patićća samuppada)

Patićća znači “usled” ili „u zavisnosti od“, a samuppada „pojavljivanje ili nastanak“. Patićća samuppada zato doslovce znači „Uslovljeno pojavljivanje“ ili „Uslovljeni nastanak“.

Mora se imati na umu da je patićća samuppada izlaganje samo o procesu rođenja i smrti a ne i teorija o konačnom poreklu života. Bavi se uzrokom preporađanja i patnje ali ni najmanje ne pokušava da prikaže evoluciju sveta iz praiskonske materije.

Neznanje (aviđđa) je prva spona ili uzrok točka života – ono što zamagljuje svo ispravno razumevanje.

U zavisnosti od neznanja o Četiri Plemenite Istine pojavljuju se aktivnosti (sankhara) – i moralne i nemoralne. Aktivnosti bilo dobre ili loše, ukorenjene u neznanju, koje svakako moraju da imaju odgovarajuće posledice jedino služe da produže lutanje života. Bez obzira na to, dobra dela su esencijalna u otklanjanju životnih nedaća.

U zavisnosti od aktivnosti pojavljuje se svest preporađanja (viññana) koja spaja prošlost sa sadašnjošću.

Simultano sa pojavljivanjem svesti preporađanja u postojanje ulaze um i telo (nama-rupa).

Šest čula (salayatana) su neizbežne posledice uma i tela.

Zbog šest čula pojavljuje se kontakt (phassa). Kontakt vodi do osećaja (vedana).

Ovih pet, naime, svest, um i materija, čula, kontakt i osećaj, su posledice prošlih akcija i nazivaju se pasivnom stranom života.

U zavisnosti od osećaja pojavljuje se žudnja (tanha). Žudnja rezultira u prianjanju (upadana). Prianjanje je uzrok kamme (bhava) koja zauzvrat uslovljava buduće rođenje (jati). Rođenje je neizbežan uzrok starosti i smrti (jara-marana).

Ako na osnovu uzroka posledica postaje onda ako uzrok prestane onda i posledica mora prestati.

Obrnuti redosled patićća samuppade će razjasniti problem.

Starost i smrt su mogući u i sa psihofizičkim organizmom. Takav organizam mora da se rodi, otuda on pretpostavlja rođenje. No rođenje je neizbežni rezultat prošlih dela ili kamme. Kamma je uslovljena prianjanjem koje postoji zbog žudnje. Takva žudnja može da se pojavi samo tamo gde postoji osećaj. Osećaj je ishod kontakta između čula i objekata. Stoga ono pretpostavlja organe čula koji ne mogu postojati bez uma i tela. Gde postoji um postoji svest. To je rezultat prošlog dobra i zla. Sticanje dobra i zla postoji usled neznanja o stvarima kakve one istinski jesu.

Čitava formula može da se sumira na sledeći način:

U zavisnosti od neznanja pojavljuju se aktivnosti (moralne i nemoralne).
U zavisnosti od aktivnosti pojavljuje se svest (svest preporađanja).
U zavisnosti od svesti pojavljuju se um i materija.
U zavisnosti od uma i materije pojavljuje se šest sfera čula.
U zavisnosti od šest sfera čula pojavljuje se kontakt.
U zavisnosti od kontakta pojavljuje se osećaj.
U zavisnosti od osećaja pojavljuje se žudnja.
U zavisnosti od žudnje pojavljuje se prianjanje.
U zavisnosti od prianjanja pojavljuju se akcije (kamma).
U zavisnosti od akcija pojavljuje se rođenje.
U zavisnosti od rođenja pojavljuje se propadanje, smrt, beda, jadikovka, bol, žaljenje i očaj.

Na ovaj način se pojavljuje čitav agregat patnje.

Prve dve od ovih dvanaest spona se odnose na prošlost, srednjih osam na sadašnjost a poslednje dve na budućnost.

Potpun prestanak neznanja vodi do prestanka aktivnosti.

Prestanak aktivnosti vodi do prestanka svesti.
Prestanak svesti vodi do prestanka uma i materije.
Prestanak uma i materije vodi do prestanka šest sfera čula.
Prestanak šest sfera čulavodi do prestanka kontakta.
Prestanak kontakta vodi do prestanka osećaja.
Prestanak osećaja vodi do prestanka žudnje.
Prestanak žudnje vodi do prestanka prianjanja.
Prestanak prianjanja vodi do prestanka akcija.
Prestanak akcija vodi do prestanka preporađanja.
Prestanak preporađanja vodi do prestanka propadanja, smrti, bede, jadikovke, bola, žaljenja i očaja.

Na ovaj način dolazi do prestanka ovog čitavog agregata patnje.

Ovaj proces uzroka i posledice se nastavlja ad infinitum. Početak ovog procesa ne može da se utvrdi jer je nemoguće reći zašto je ovaj životni tok bio okružen neznanjem. Ali kad se ovo neznanje preokrene u znanje i kada se životni tok preusmeri ka nibbanadhatu-u onda dolazi do kraja životnog procesa samsare.