Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 1:31-40

Satullapakayika vagga
Satullapa božanstva

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Napomena: Ćullavagga VII opisuje kako je Devadatta, Budin nećak, bezuspešno pokušavao da na različite načine upravljanje sanghom preuzme iz Budinih ruku. U Cv VII:3.9 se priča kako je pokušao da ubije Budu obrušivši stenu niz padinu. Stena se, međutim, raspala i promašila Budu, ali mu je jedan komad rasekao stopalo i potekla je krv. Prema komentaru, ovaj govor, zajedno sa SN IV:13, opisuje Budinu reakciju na ovaj pokušaj da mu se oduzme život.


38. Sabbhi sutta — Komad kamena

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Rađagahe, u Madakući rezervatu za jelene. U to vreme stopalo mu je bilo povređeno komadom kamena. Mučna su bila telesna osećanja što su se u njemu javila – bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna – ali ih je on podnosio sabran, budan i nepomućen. Savivši svoj gornji ogrtač na četvrt, legao je na desnu stranu, u lavlji položaj, jedno stopalo povrh drugog, sabran i budan..

Onda 500 boginja iz pratnje boga Satulape, u sred noći, tako bleštavi da je njihov sjaj obasjao čitav Madakući, dođoše do Blaženog. Pošto su stigli i poklonili mu se, stadoše sa strane.

I dok su tako stajali, jedna od boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kakav je naga Gotama! I poput nage, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda druga boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kakav je lav Gotama! I poput lava, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda sledeća boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kako je savršen Gotama! I poput savršenoga, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda sledeća boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kakav je nenadmašan bik Gotama! I poput nenadmašnog bika, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda sledeća boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kako je snažan nosač tereta Gotama! I poput snažnog nosača tereta, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda sledeća boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Kako je ukroćen Gotama! I poput ukroćenog, kada su se javila telesna osećanja — bolna, oštra, omamljujuća, odbojna i neugodna — on ih je podnosio sabran, budan i nepomućen.”

Onda sledeća boginja uzviknu u prisustvu Blaženog: “Pogledajte kontempalciju tako razvijenu, um tako oslobođen – ne žuri napred, ne osvrće se unatrag, niti tvorevine uma sprečava i potiskuje. Ko god pomisli da takav naga među ljudima, takav lav među ljudima, tako savršen među ljudima, tako nenadmašan bik među ljudima, tako snažan nosač tereta među ljudima, tako ukroćen među ljudima može biti povređen: šta bi to bilo drugo nego slepilo?”

Pet-Veda bramani poživeše
po strogim pravilima stotinu godina:
Njihovi umovi oslobođeni još nisu.
Niži po prirodi, oni još na drugu stranu ne pređoše.

Savladani željom, sputani pravilima i ritualima,
podvrgavaše se asketskim praksama stotinu godina:
Njihovi umovi oslobođeni još nisu.
Niži po prirodi, oni još na drugu stranu ne pređoše.

Za onoga privrženog misli, nema kroćenja;
za onoga neusredsređenog, nema pronicljivosti.
Iako sam u divljini, ako živi nesmotreno,
bujicu neće preći, da umakne Marinoj vlasti.

Ali onaj što napusti misao, usredsređen u sebi,
s pravom svesnošću posvuda, potpuno oslobođen,
sam u divljini, živeći smotreno,
preći će bujicu, umaći Marinoj vlasti.