Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LII.10: Balhagilana sutta

Samyutta nikāya LII.10

Bālhagilāna sutta
Smrtno bolestan


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je poštovani Anuruddha živeo kraj Sāvatthija, u Gaju slepaca, bolestan, slomljen, na samrti. Tom prilikom grupa monaha otide do poštovanog Anuruddhe i ovako mu se obratiše:

"Kakvo je to stanje uma u kojem boravi poštovani Anuruddha kad toliki telesni bol ne može da uznemiri njegov um?"

"To je stanje uma, prijatelji, koje je čvrsto zasnovano na četiri temelja sabranosti i zahvaljujući tome telesni bol ne može da uznemiri moj um. Koja četiri? Tako ja boravim kontemplirajući telo u telu… osete u osetima… um u umu… pojave u pojavama, marljiv, jasno razumevajući, svestan, uklonivši pohlepu i gađenje prema ovome svetu. To je stanje uma, prijatelji, koje je čvrsto zasnovano na četiri temelja sabranosti i zahvaljujući tome telesni bol ne može da uznemiri moj um."