Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.37: Mahanama sutta

Samyutta nikāya LV.37

Mahānāma sutta
Mahānāma


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio među Sakyanima, u Kapilavatthuu, u Nigrodhinom parku. Onda jedno jutro, Mahānāma Sakyanin iz Kpilavatthua otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane, pa mu reče:

"Poštovani gospodine, po čemu je neko nezaređeni sledbenik?"

"Mahānāma, kada neko uzme za utočište Budu, Dhammu i Sanghu, tada je on nezaređeni sledbenik."

"Poštovani gospodine, po čemu je nezaređeni sledbenik usavršen u vrlini?"

"Mahānāma, kada nezaređeni sledbenik odustane od ubijanja, od uzimanja onoga što mu nije dato, od nedoličnih seksualnih odnosa, od laganja, od vina, rakije i drugih otrova što pomućuju um i osnova su nerazboritosti, tada je on usavršen u vrlini."

"Poštovani gospodine, po čemu je nezaređeni sledbenik usavršen u poverenju?"

"Mahānāma, nezaređeni sledbenik je osoba ispunjena poverenjem. On poseduje ovakvo poverenje u Tathagatino probuđenje: 'Blaženi je uzvišen, potpuno probuđen, savršenog znanja i ponašanja, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blažen.' Na taj način je nezaređeni sledbenik usavršen u poverenju."

"Poštovani gospodine, po čemu je nezaređeni sledbenik usavršen u velikodušnosti?"

"Mahānāma, nezaređeni sledbenik živi u svom domu uma lišenog nečistoća škrtosti, zaista velikodušna, darežljiva, ushićena skromnošću, predana pomaganju, ushićena darivanjem i deljenjem. Na taj način je nezaređeni sledbenik usavršen u velikodušnosti."

"Poštovani gospodine, po čemu je nezaređeni sledbenik usavršen u mudrosti?"

"Mahānāma, nezaređeni sledbenik je mudar, poseduje mudrost u poglednu nastanka i nestanka, koja je plemenita i prodorna, koja vodi do potpuno iskorenjivanja patnje. Na taj način je nezaređeni sledbenik usavršen u mudrosti."